Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MM - Aktywne metody kształcenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MM-AKD-AMK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MM - Aktywne metody kształcenia
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Aktywne metody kształcenia są elementem modułu metodycznego, którego realizacja ma rozwijać kompetencje pedagogiczne studentów. Z założenia wiedza i umiejętności zdobyte przez studentów na studiach zostaną uzupełnione o warsztat umożliwiający samodzielną konstrukcję jednostek dydaktycznych oraz pojedynczych zajęć. Akcent położony jest na praktyczne wykorzystywanie konstruktów teoretycznych do rozwiązywania realnych problemów kształcenia i wychowania.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykazanie celowości poszukiwania innowacji w planowaniu i konstruowaniu metod i form kształcenia na różnych etapach edukacji szkolnej. W trakcie zajęć doskonalona będzie umiejętność planowania zajęć z wykorzystaniem rozwiązań niestandardowych oraz poszerzenie repertuaru znanych i stosowanych metod.

Podstawą do celowego doboru metod aktywizujących będzie określenie czynników warunkujących efektywność uczenia się. Wykorzystana zostanie wiedza z zakresu psychologii rozwojowej odnośnie możliwości intelektualnych, emocjonalnych oraz rozwoju kompetencji społecznych uczniów zależnych od etapu rozwojowego.

Studenci zapoznają się z klasyfikacją i katalogiem metod aktywizujących i dokonają ich oceny wg wybranych kryteriów efektywności (studenci sami określą owe kryteria na podstawie swojej wiedzy). Będą też planować i realizować wybrane fragmenty zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Metody tradycyjne a metody aktywizujące

2. Uwarunkowania aktywności w procesie uczenia się

3. Style uczenia się i nauczanie polisensoryczne, piramida uczenia

4. Podział metod aktywizujących - wybrane przykłady metod aktywizujących

5. Uczenie się w małych grupach

5. Wady i zalety metod aktywizujących

Literatura:

1. Kędracka –Feldman Ewa : Aktywizować ? ależ to całkiem proste : wybrane metody i techniki aktywizacji uczniów. – Wyd. 2. – Warszawa : CODN, 1999.

2. Stefan Mieszalski : Aktywizować uczniów –co to znaczy?

W: Pedagogika w pokoju nauczycielskim, red. Krzysztof Kruszewski.

Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.

2. Tadeusz W. Nowacki, Aktywizujące metody w kształceniu .

Wyd. 2.-Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Pracownia Edukacji Zawodowej, 1999.

3. Petty G., Nowoczesne nauczanie. GWP, Sopot 2010.

oraz

https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8594

http://www.zet.edu.pl/sites/default/files/metody_aktywizujace.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Posiada podstawową wiedzę z zakresu aktywizowania procesów myślenia

- Definiuje, opisuje i klasyfikuje metody i techniki aktywizujące

Umiejętności

- Dokonuje krytycznej analizy znanych metod aktywizujących

- Prawidłowo określa kryteria doboru i konstrukcji metod aktywizujących

- Samodzielnie planuje i realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących

Postawy:

Student:

- Przejawia aktywność wobec stawianych zadań, angażuje się we współpracę

- Ma świadomość konieczności poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu aktywizujących metod i technik

- Ma świadomość niezbędności innowacji w procesie kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie i zrealizowanie zajęć metodą aktywizującą (30 min.)

2. Obecność i aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Śródroczna praktyka obserwacyjno-metodyczna w placówce edukacyjnej

(60 godz.) ma na celu umożliwienie obserwacji zajęć prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli. W trakcie praktyki studenci poprzez obserwację aktywności, zachowania i postaw uczniów, interakcji dorosły-dziecko, procesów prawidłowego komunikowania się wzbogacają wiedzę pedagogiczną w zakresie efektywnego wywierania wpływu na uczących się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sobolewska, Elżbieta Widota
Prowadzący grup: Elżbieta Widota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.