Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - DORADZTWO ZAWODOWE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-DZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - DORADZTWO ZAWODOWE
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość problematyki związanej z doradztwem zawodowym. Przedmiotem zainteresowania są różnorodne obszary działań poradniczych ukierunkowanych na funkcjonowanie człowieka dorosłego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem modułu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego. Przedmiotem zainteresowania są różnorodne obszary działań poradniczych ukierunkowanych na funkcjonowanie człowieka dorosłego.

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z problematyką doradztwa zawodowego. Studenci będą zdobywać aktualną wiedzę na temat współczesnego rynku pracy w wymiarze lokalnym i globalnym- jego elementów, wskaźników i prawidłowości . Poznają narzędzia pracy doradcy zawodowego wykorzystywane podczas porad indywidualnych i grupowych, ukierunkowanych na pracę z wybranymi grupami społecznymi. Podczas zajęć zostanie podjęta problematyka związana z zarządzaniem karierą zawodową . Studenci poznają współczesne koncepcje z zakresu zarządzania karierą i rozwoju zawodowego. Będą umieli zastosować wiedzę dotyczącą metod i narzędzi opisu kariery zawodowej i rozwoju zawodowego. Ponadto studenci będą rozumieli potrzebę aktualizowania wiedzy na temat rynku pracy oraz własnego rozwoju poznawczego i zawodowego.

Literatura:

Chłoń-Domińczak A. (red.), Edukacja i rynek pracy, IBE, Warszawa, 2016.

Guichard J., Huteau M. , Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 2005.

Kargulowa A.(red.), Poradoznawstwo - Kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

Siarkiewicz E., Wojtasik B., Być doradcą. Doświadczenia i refleksje. Wyd.

Solarczyk- Szwec H., Uczenie się przez całe życie jako metakompetencja, [w:] Ewaluacja poprawy jakości kształcenie, red. J. Grzesiaka, Kalisz-Konin, 2014.

Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008

Czasopisma: Studia Poradoznawcze, Edukacja Dorosłych, Rocznik Andragogiczny, Dyskursy Młodych Andragogów

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

wiedza: student

1. posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych na temat rozwoju człowieka dorosłego

2. posiada wiedzę interdyscyplinarną na temat współczesnego rynku pracy, mechanizmów regulujących funkcjonowanie dorosłych na współczesnym rynku pracy

3. rozumie wskaźniki i prawidłowości rynku pracy

4. zna terminologię związaną z zarządzaniem karierą na poziomie rozszerzonym

5. posiada uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, na temat teorii z zakresu zarządzania karierą i rozwoju zawodowego (kwalifikacje, kompetencje, zarządzanie w różnych naukach, praca, rozwój, kariera)

6. posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat klasyfikacji zawodów i specjalności rozumianej jako narzędzie rynku pracy

7. posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i narzędzi opisu kariery zawodowej

8. posiada pogłębioną wiedzę na temat umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej, prowadzenia rozmowy doradczej

Umiejętności: student

1. potrafi samodzielnie zdobywać i analizować wiedzę z zakresu związku pomiędzy człowiekiem dorosłym i zmieniającymi się wymaganiami pracy zawodowej

2. potrafi podjąć autonomiczne działania zmierzające do rozwoju własnych kompetencji i kierowania własną karierą zawodową

3. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i integrować informacje niezbędne do opracowania rozwiązań doradczych

4. potrafi dobrać do indywidualnych potrzeb dorosłych właściwe modele rozwoju zawodowego

5. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące na rynku pracy oraz wskazuje równowagę między nimi i ich konsekwencje dla człowieka na rynku pracy

6. potrafi prawidłowo przygotować proces doradczy dla grup o specjalnych potrzebach społecznych

7. wykazują umiejętność samodzielnego zaproponowania rozwiązań doradczych z uwzględnieniem różnych grup odbiorców

kompetencje społeczne: student

1. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zarządzaniem karierą zawodową

2. rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy na temat rynku pracy oraz własnego doskonalenia

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie przez studentów, na podstawie studium przypadku, analizy drogi edukacyjno-zawodowej i zaproponowanie działań optymalizujących.

Praktyki zawodowe:

Praktyki w wymiarze 30 godzin na I roku studiów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.