Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MS1 - Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1-PPW-M-MAK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS1 - Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W toku zajęć prezentowane są istotne cechy wybranych metod aktywizujących oraz określone zostają podstawowe zasady ich stosowania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym. Studenci rozwijają umiejętność świadomego i celowego wyboru metod aktywizujących do konstruowania scenariuszy zajęć, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz stymulujących nabywanie umiejętności uczenia się.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja istotnych cech wybranych metod aktywizujących oraz określenie podstawowych zasad ich stosowania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym. Podczas kursu przedstawione zostaną metody pobudzające aktywność społeczną, językową, matematyczną, przyrodniczą, ruchową i plastyczno-muzyczną dzieci w wieku 3-9 lat. W wyniku uczestnictwa w zajęciach studenci będą potrafili dokonać świadomego i celowego wyboru metod aktywizujących do konstruowania scenariuszy zajęć, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz stymulujących nabywanie umiejętności uczenia się.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja istotnych cech wybranych metod aktywizujących oraz określenie podstawowych zasad ich stosowania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym. Podczas kursu przedstawione zostaną wybrane formy pracy stosowane w pedagogice zabawy, służące poznawaniu zespołu uczniowskiego i kształtowaniu pozytywnych stosunków interpersonalnych w grupie. Studenci poznają również sposoby kształtowania kompetencji komunikacyjnej dzieci w toku dyskusji grupowej, analizie poddane zostaną zalety i ograniczenia poszczególnych metod. Kolejne zagadnienie tematyczne to aktywizowanie dzieci w procesie edukacji literackiej, zarówno w zakresie pracy z tekstami poetyckimi, jak i prozą. Duża część kursu skoncentrowana została na problematyce rozwijania jednej z kluczowych dla edukacji kompetencji, a mianowicie myślenia twórczego, studenci przyjrzą się m.in. procesowi konstruowania opowiadań przez dzieci, tworzeniu utworów poetyckich, klasycznym treningom twórczości. W trakcie realizacji programu nie zabraknie również odwołań do przedmiotów ścisłych – zaprezentowane zostaną różnorodne gry i zabawy dydaktyczne, ułatwiające zdobywanie pojęć matematycznych i doskonalące technikę rachunkową oraz metoda projektu i metaplan, służące kształtowaniu pojęć przyrodniczych i postaw proekologicznych. Drama i teatr jako metody wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci zamykają propozycje tematyczne przedmiotu. W wyniku uczestnictwa w zajęciach studenci będą potrafili dokonać świadomego i celowego wyboru metod aktywizujących do konstruowania scenariuszy zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Literatura:

S. Bowkett, Wyobraź sobie, że… Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów, WSiP, Warszawa 2000

J. Krzyżewska, Aktywizujące metody w edukacji wczesnoszkolnej, AU OMEGA, cz.1 1998, cz.2 2000

K. Pankowska, Edukacja przez dramę, WSiP, Warszawa1997

M. Pisarski, Matematyka dla naszych dzieci, Wydawnictwo „ECERI”, Warszawa 1992

K. Rau, E. Ziętkiewicz, Jak aktywizować uczniów. „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2000

G. Reichel, R. Rabenstein, M. Thanhoffer, Grupa i ruch, CAK, Warszawa 1997

E. Rudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000

K. J. Szmidt, Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, WSiP, Warszawa 1997

K. W. Vopel, Gry i zabawy interakcyjne, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent kursu zna i rozumie:

 pojęcie – metoda aktywizująca,

 wybrane metody pobudzające aktywność społeczną, językową, matematyczną, przyrodniczą, ruchową i plastyczno-muzyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

 założone cele edukacji w przedszkolu i na I etapie kształcenia oraz możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci.

Umiejętności

Absolwent kursu potrafi:

 korzystać z różnych metod i technik pracy z dzieckiem, wykorzystywać różne środki ekspresji do stymulowania spontanicznej aktywności dzieci,

 świadomie i celowo wybierać metody aktywizujące do projektowania zajęć odwołując się do celów edukacji przedszkolnej i I etapu kształcenia oraz możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.

Kompetencje społeczne

Absolwent kursu jest gotów do:

 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role,

 prowadzenia zajęć dydaktycznych i realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu i w szkole w sposób rzetelny i odpowiedzialny,

 ewaluacji własnych kompetencji w zakresie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

 indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa zaliczenia: obecność (dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu - 2) i aktywność studenta na zajęciach, zaliczenie wskazanych zadań teoretycznych i praktycznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)