Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - MODUŁ SPECJALNOśCIOWY - PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS1a-PNJA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA - MODUŁ SPECJALNOśCIOWY - PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Efekty uczenia się:

WIEDZA

 ma rozbudowaną i utrwaloną bazę leksykalną na poziomie biegłości językowej C1, również z zakresu tematycznego pedagogiki i metodyki nauczania języka obcego

 zna złożone struktury gramatyczne stosowane na zaawansowanym poziomie biegłości językowej

 rozpoznaje różne formy wypowiedzi pisemnej

 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wymowy i systemu fonetycznego języka angielskiego

 posiada uporządkowaną wiedzę o kulturze krajów anglosaskich

UMIEJĘTNOŚCI

 rozumie szeroki zakres specjalistycznych dłuższych tekstów dostrzega w tekście znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio

 potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, nawet jeśli jest niedbała, a związki wyrazowe nie są wyraźne, lecz domyślne

 rozumie dłuższe, złożone teksty akademickie, informacyjno-użytkowe i literackie oraz rozpoznaje ich styl

 umie dokonać analizy tekstu wydobywając myśl główną i informacje szczegółowe

 formułuje wypowiedzi w sposób płynny i spontaniczny, bez trudu dobierając słownictwo

 posługuje się językiem elastycznie i skutecznie, również w pracy nauczycielskiej

 potrafi jasno formułować wypowiedzi dotyczące złożonych problemów

 sprawnie i poprawnie posługuje się regułami organizacji wypowiedzi pisemnej, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu

 potrafi formułować zrozumiałe i dobrze zbudowane teksty, precyzyjnie i szeroko przedstawiając swój punkt widzenia

 potrafi dostosować styl pisanego przez siebie tekstu do potencjalnego odbiorcy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 potrafi brać czynny udział w dyskusjach, wyrażać poglądy, relacjonować wydarzenia, argumentować

 aktywnie uczestniczy w rozmowie, będąc równorzędnym partnerem dla rozmówców

 szczegółowo przedstawia istotę złożonych problemów, wykorzystując różne formy wypowiedzi (np. esej, sprawozdanie, referat)

 wykazuje aktywność i zaangażowanie w doskonaleniu swoich kompetencji językowych

 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, również w zakresie doskonalenia swoich kompetencji językowych

 interesuje się życiem kulturalnym krajów anglojęzycznych oraz wykorzystując nowe technologie stara się w nim współuczestniczyć, rozwijając przy okazji swój warsztat językowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.