Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Metoda harcerska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2/ASK-L-MH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Metoda harcerska
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie osobom niezwiązanym z ruchem harcerskim założeń metody harcerskiej, a tym, którzy działają w organizacjach harcerskich – umożliwienie wymiany doświadczeń i podjęcie dyskusji o różnicach i podobieństwach funkcjonowania drużyn, szczepów, hufców i organizacji. W ramach spotkań omówione zostaną elementy metody harcerskiej oraz poszczególne metodyki, zaprezentowane zostaną formy działań, które można wykorzystać również w pracy pedagogicznej pozaharcerskiej.

Zgodnie z zasadą uczenia przez działanie spotkania będą miały charakter warsztatowy, z wykorzystaniem elementów zbiórek harcerskich.

Pełny opis:

Zajęcia skierowane są zarówno do osób, które nigdy wcześniej nie działały w organizacjach harcerskich jak i do tych, którzy działają/działali, pełnią lub pełnili funkcje instruktorskie.

W ramach spotkań omówione zostaną elementy metody harcerskiej oraz zanalizowane sposoby jej przekazywania podczas szkoleń. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie – czy metoda harcerska jest uniwersalną metodą wychowawczą?

Podczas kolejnych spotkań zaprezentowane zostaną poszczególne metodyki dostosowane do wieku członków organizacji harcerskich – zuchowa, harcerska, starszoharcerska i wędrownicza – czym się różnią, jaka jest ich specyfika.

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną różne formy pracy, czego efektem będzie opracowanie uniwersalnego katalogu form, które można wykorzystać w pracy pedagogicznej poza ruchem harcerskim.

Zgodnie z podstawowym założeniem metody harcerskiej – elastyczności i dostosowania do potrzeb uczestników – szczegółowy program zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu zajęć po rozpoznaniu potrzeb grupy. Harcerze/harcerki i instruktorzy/instruktorki będą mogli w ramach zajęć zrealizować wymagania z aktualnie zdobywanych stopni harcerskich/instruktorskich.

Literatura:

Gajdziński M., Harcerski system wychowania

Palamer-Kbacińska E., Pełnić służbę całym życiem? Harcerstwo jako przykład organizacji wdrażającej do funkcjonowania w sołeczeństwie obywatelskim

Grodecka E., O metodzie harcereskiej I jej stosowaniu

Kamiński A., Nauczanie I wychowanie metoda harcerską

Na tropach harcerskiej metodyki : 100 lat harcerstwa polskiego, red. G. Miłkowska, K. Stech

Różne oblicza harcerstwa, W. Śliwerski

Harcerstwo w warszawskich szkołach, oprac. A. Czekalska-Nikołajew et al. ; red. M. Leciak, A. Leśny, M. Trzeciak

Efekty uczenia się:

Wiedza

 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa organizowania zbiórek, gier terenowych, biwaków i obozów

 Rozumie na czym polega postawa „starszego brata”, „starszej siostry” w relacjach między przełożonym (instruktorem, funkcyjnym) a podopiecznym (zuchem, harcerzem)

 Zna założenia ruchu harcerskiego – jego korzenie, rys historyczny, zasady funkcjonowania oraz rozumie jakie czynniki miały wpływ na jego kształtowanie

 Zna elementy metody harcerskiej

 Zna system wartości będący podstawą funkcjonowania organizacji harcerskich

o Umiejętności

 Charakteryzuje elementy metody harcerskiej i wskazuje na ich wzajemne relacje

 Potrafi zaplanować zbiórkę zuchową/harcerską zgodnie z ustalonymi zasadami i dostosowaną do potrzeb określonej grupy

 Potrafi wskazać różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu organizacji w ramach ruchu harcerskiego

 Potrafi wykorzystać różne formy działań harcerskich w pracy pedagogicznej poza harcerskiej.

 Potrafi zaplanować i zrealizować zadanie zespołowe

 Potrafi zaplanować swoją ścieżkę rozwoju zgodnie z zasadami zdobywania stopni harcerskich/instruktorskich

o Kompetencje

 Ma przekonanie o sensie propagowania założeń ruchu harcerskiego w środowisku pedagogicznym jako skutecznego systemu wychowawczego

 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne, tolerancji wobec różnic organizacyjnych

 Odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, projektuje i wykonuje zaplanowane działania

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest efektem zrealizowania zadań:

- przygotowanie i zrealizowanie zadania zespołowego - jednego ze spotkań grupy

- wyznaczenie sobie indywidualnego zadania/wyzwania do zrealizowania w trakcie semestru

- zrealizowanie przez całą grupę zadania, które będzie"trwałym śladem próby"

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.