Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Moduł specjalnościowy: Nauczyciel w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-PWCZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Moduł specjalnościowy: Nauczyciel w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć wchodzących w skład modułu jest zapoznanie studenta z różnymi aspektami pracy zawodowej nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.Skrócony opis:

Studenci poznają problematykę rozwoju i kształcenia języka dziecka w aspekcie lingwistycznym, socjolingwistycznym i pedagogicznym, podstawowe zagadnienia związane z rozwojem i kształtowaniem pojęć oraz umiejętności matematycznych u dzieci, poddają też krytycznej analizie sposoby tworzenia sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom konstruowanie wiedzy o świecie przyrodniczym i społecznym. Poznają funkcje edukacji fizycznej i zdrowotnej w procesie kształcenia oraz wychowywania, a także podstawy teoretyczne i sposoby rozwijania u dzieci zainteresowań i talentów artystycznych, uwrażliwiania ich na świat sztuki i artystycznych dokonań człowieka (zakresie muzyki, plastyki i teatru). Pogłębiają wiedzę na temat odchyleń rozwojowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci, ich przyczyn, objawów, rodzajów, metod diagnozowania oraz metod i procedur wspierania zróżnicowanych grup uczniów. Omawiane aspekty dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pełny opis:

W skład treści opracowywanych w ramach modułu wchodzą następujące zagadnienia:

- teoretyczne podstawy nabywania języka przez dzieci, język a kontekst społeczny, język płaszczyzną integracji doświadczeń dziecka, czytanie i pisanie – nowe umiejętności językowe niezbędne w procesie komunikacji, wybrane koncepcje kształcenia językowego w przedszkolu i szkole, różne formy wypowiedzi językowej, budzenie zainteresowań literackich dzieci, sposoby opracowywania prozy i poezji, gramatyka i ortografia w klasach początkowych,

- konstruktywistyczne podejście do rozwijania umiejętności matematycznych dzieci oraz jego konsekwencje dla praktyki, metody tworzenia realistycznych kontekstów wyzwalających matematyczną twórczość dziecka, proces kształtowania pojęcia liczby i rozwijania sprawności rachunkowej dzieci, rola zadań tekstowych w matematycznym rozwoju dziecka oraz strategie rozwiązywania zadań tekstowych, rola gier w rozwoju matematycznym dziecka, proces rozwoju geometrycznej wiedzy dzieci, budowanie motywacji dzieci do uczenia się matematyki, proces projektowania i organizowania matematycznych sytuacji edukacyjnych w przedszkolu i szkole,

- cele, zadania, treści i zasady edukacji przyrodniczo-społecznej w edukacji wczesnoszkolnej w kontekście założeń konstruktywizmu, eksperyment, obserwacja i technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie przybliżania dzieciom świata przyrody, nauki i techniki, edukacji regionalnej, europejskiej i wielokulturowej,

- historyczne oraz prawne aspekty edukacji fizycznej i zdrowotnej, elementy anatomii i fizjologii człowieka, rozwój motoryczny dziecka, planowanie, organizacja, prowadzenie i ewaluacja zajęć ruchowych w przedszkolu i szkole, szanse i problemy udziału dzieci z niepełnosprawnością w kulturze fizycznej,

- muzyka jako przedmiot przeżycia estetycznego, teoria i praktyka muzyczna, rola umiejętności muzycznych nauczyciela w tworzeniu potrzeby obcowania z muzyką u dzieci,

- wiedza o języku wypowiedzi plastycznej i wizualnym kształtowaniu otoczenia poprzez własne doświadczenia twórcze, metodyka pobudzania aktywności twórczej dzieci, planowanie i prowadzenie zajęć plastycznych w przedszkolu i szkole,

- wybrane zagadnienia wiedzy o teatrze, inicjacja teatralna małego dziecka, formy teatralne w pracy z dziećmi, cechy charakterystyczne percepcji i recepcji spektakli teatralnych przez dzieci, programy edukacji teatralnej,

- odchylenia rozwojowe dzieci i trudności edukacyjne – przyczyny, objawy, rodzaje

- metody i narzędzia diagnozy pedagogicznej oraz procedury i zasady projektowania zróżnicowanych działań pedagogicznych adekwatnych do indywidualnych potrzeb dzieci.

Literatura:

Zestawy lektur zostały podane w opisach każdego z przedmiotów mieszczących się w ramach modułu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent kursu zna i rozumie:

 koncepcje psycholingwistyczne i socjolingwistyczne dotyczące rozwoju języka dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz metody pobudzania ich ekspresji językowej

 metody rozwijania języka dziecka w różnych jego aspektach oraz metody kształtowania umiejętności czytania i pisania, a także umiejętności matematycznych

 sposoby stymulowania u dzieci myślenia matematyczno – logicznego, umiejętności rozwiązywania problemów i kształtowania wrażliwości poznawczej

 pojęcie gotowości edukacyjnej dziecka, zwłaszcza w zakresie gotowości do nauki czytania, pisania i liczenia

 pojęcie ekologii, wybrane zjawiska i procesy przyrodnicze

 pojęcia z zakresu edukacji regionalnej, europejskiej i międzykulturowej – istotne w procesie dydaktyczno – wychowawczym

 podstawowe zagadnienia z zakresu teorii muzyki oraz przebieg rozwoju muzycznego człowieka

 podstawowe środki wypowiedzi plastycznej oraz sposoby wizualnego kształtowania otoczenia

 możliwości małych dzieci w zakresie percepcji i recepcji przedstawień teatralnych, różne sposoby inicjacji teatralnej małego dziecka

 wybrane metody pobudzające aktywność muzyczną, plastyczną i teatralną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 cele, zakres tematyczny i metody edukacji fizycznej i zdrowotnej w przedszkolu i szkole

 zasady projektowania i organizacji zajęć z edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej, teatralnej oraz fizycznej i zdrowotnej w przedszkolu oraz klasach 1 – 3 w paradygmacie badawczym i konstruktywistycznym

 odchylenia rozwojowe dzieci i ich przyczyny

 objawy, rodzaje oraz skutki edukacyjne i poza edukacyjne zaburzeń rozwojowych

 zakres, rodzaje, przyczyny i objawy trudności edukacyjnych dzieci

 metody i narzędzia diagnozy pedagogicznej

 procedury i zasady projektowania zróżnicowanych działań pedagogicznych adekwatnych do indywidualnych potrzeb dzieci

 specjalne potrzeby edukacyjny dzieci i sposoby postępowania terapeutycznego wobec nich

Umiejętności

Absolwent kursu potrafi:

 projektować sytuacje edukacyjne w przedszkolu i szkole służące rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci oparte na posługiwaniu się językiem pisanym i mówionym

 rozwijać sprawności językowe dzieci

 kształtować kompetencje językowe dzieci bazując na ich doświadczeniach, środowisku i uwzględniając specyfikę postępowania pedagogicznego

 tworzyć środowisko edukacyjne dzieci służące modelowaniu myślenia matematycznego

 wykorzystywać i intencjonalnie tworzyć w procesie kształcenia sytuacje problemowe i pobudzać przez nie aktywność intelektualną i ciekawość poznawczą dzieci w obszarze przyrodniczym, wykorzystuje obserwacje i eksperymenty dla pogłębiania ich refleksji

 projektować sytuacje edukacyjne z zakresu edukacji artystycznej (plastycznej, muzycznej i teatralnej) sprzyjające rozwojowi poznawczemu i społeczno-emocjonalnemu dzieci

 rozwijać u dzieci zainteresowania i talenty artystyczne, uwrażliwiać na świat sztuki i artystycznych dokonań człowieka

 zaplanować zajęcia ruchowe z uwzględnieniem specjalnych potrzeb rozwojowych dziecka na sali gimnastycznej i na placu zabaw

 pod kątem zajęć ruchowych organizować środowisko dziecka, włączać do współpracy rodziców i środowisko lokalne

 wykorzystać metody dydaktyczne i dobrać odpowiednie środki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci

 diagnozować poziom opanowania przez dzieci umiejętności językowych, matematycznych i przyrodniczych, artystycznych oraz sprawności ruchowej

 przygotować i posługiwać się narzędziami służącymi pogłębianiu wiedzy o dzieciach, ich potrzebach i możliwościach

 projektować sytuacje edukacyjne sprzyjające samodzielności i aktywności poznawczej dzieci w edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej i ruchowej

 wykorzystywać technologie informacyjno – komunikacyjne w różnych płaszczyznach edukacji dziecka

 korzystać z różnych form pracy z dzieckiem, wykorzystywać różne środki dydaktyczne

 konstruować i dobierać narzędzia służące monitorowaniu pracy pedagogicznej

 posługiwać się narzędziami diagnozy pedagogicznej oraz analizować wyniki diagnozy

 rozpoznać na podstawie symptomów problemy edukacyjne dzieci

 wyróżnić w grupie dzieci uzdolnione, z trudnościami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi

 dobierać odpowiednie poczynania pedagogiczne dla dzieci zdolnych

i z trudnościami edukacyjnymi

 nawiązywać współpracę z rodzicami, specjalistami i innymi nauczycielami na rzecz wspierania rozwoju i edukacji dzieci

 wprowadzać elementy profilaktyki i terapii pedagogicznej w codzienną pracę z dzieckiem w przedszkolu i szkole

Kompetencje społeczne

Absolwent kursu jest gotów do:

 świadomej oceny własnych kompetencji w zakresie edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej oraz fizycznej i zdrowotnej dla rozwoju oraz edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 samodzielnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy oraz doskonaleniem umiejętności i kompetencji w zakresie edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej oraz fizycznej i zdrowotnej

 pracy w zespole projektując i realizując zajęcia z edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej, fizycznej i zdrowotnej

 dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami na rzecz pogłębienia własnej refleksji, intensyfikacji efektów pracy z dziećmi oraz aktywizowania środowiska lokalnego

 reagowania na zróżnicowane potrzeby dzieci

 budowania w uczniach poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie i zaufania we własne możliwości

 współpracy z grupą i poszczególnymi uczniami dla przygotowania jak najlepszego środowiska sprzyjającemu uczeniu się

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – krytyczna analiza projektu zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zadania egzaminacyjne podlegają ocenie punktowej, uwzględniającej poprawność merytoryczno-metodyczną odpowiedzi. Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest zdobycie min 55% wszystkich punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sobierańska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

magisterskie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.