Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Edukacja muzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-PWCZ-EM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Edukacja muzyczna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o muzyce oraz rozwinięcie ich umiejętności muzycznych. W toku własnych działań muzycznych: ruchu z muzyką, gry na instrumentach perkusyjnych, śpiewu, słuchania muzyki i tworzenia muzyki elementarnej (w/g metody Orffa), studenci będą mieli okazję zapoznać się z muzyką zarówno od strony słuchacza, jak i wykonawcy, a zdobyte doświadczenie i umiejętności pozwolą na wnikliwsze rozumienie zagadnień związanych z muzyką i wykonawstwem muzycznym. Wiedza muzyczna będzie omawiana także w kontekście rozwoju muzycznego dziecka. Repertuar poznany na zajęciach studenci będą mogli wykorzystać podczas własnej pracy z dziećmi.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o muzyce oraz rozwinięcie ich umiejętności muzycznych. W toku własnych działań muzycznych: ruchu z muzyką, gry na instrumentach perkusyjnych, śpiewu, słuchania muzyki i tworzenia muzyki elementarnej (w/g metody Orffa), studenci będą mieli okazję zapoznać się z muzyką zarówno od strony słuchacza, jak i wykonawcy, a zdobyte doświadczenie i umiejętności pozwolą na wnikliwsze rozumienie zagadnień związanych z muzyką i wykonawstwem muzycznym. Wiedza muzyczna będzie omawiana także w kontekście rozwoju muzycznego dziecka. Repertuar poznany na zajęciach studenci będą mogli wykorzystać podczas własnej pracy z dziećmi.

Pełny opis:

I. Muzyka jako podmiot przeżycia estetycznego.

Wielopoziomowość i wielowymiarowość oddziaływania muzyki na różne sfery funkcjonowania człowieka. Środowisko muzyczne dziecka i jego potrzeby obcowania z muzyką. Funkcje muzyki i wybory muzyczne człowieka dorosłego.

II. Teoria i praktyka muzyczna.

Wiedza o dźwiękach, zapisie i odczytywaniu muzyki oraz sposobach organizacji materiału dźwiękowego.

Dźwięki jako zjawiska akustyczne i jako materiał muzyki. Pięciolinia, klucze muzyczne, graficzny zapis czasu trwania i wysokości dźwięków.

Podstawowe pojęcia muzyki tonalnej: skala, gama, tonacja, trójdźwięk, triada harmoniczna.

Dźwięki we wzajemnych relacjach czasoprzestrzennych: puls muzyczny, akcenty metryczne, metrum, rytm, interwały, melodia; harmonia - muzyczne znaczenie pojęcia. Przykładowe rodzaje akompaniamentów opartych na harmonice funkcyjnej. Gra na instrumentach perkusyjnych melodycznych i niemelodycznych. Dobór prostych akompaniamentów do poznanych podczas zajęć piosenek i utworów muzycznych.

Śpiew i ruch z muzyką jako ilustracja omawianych zagadnień teoretycznych. Rozwijanie umiejętności odtwarzania muzyki ze słuchu i z prostego zapisu nutowego.

Zasady konstrukcji utworów muzycznych: kontrast, tożsamość, podobieństwo.

Słuchanie i analiza wybranych przykładów muzyki klasycznej pod kątem wartości estetycznych i dydaktycznych.

III. Rola umiejętności muzycznych nauczyciela w tworzeniu potrzeby obcowania z muzyką u dzieci. Integrujące wartości muzyki i zabaw z muzyką w procesie wychowania i kształcenia dzieci.

Literatura:

1.Burowska Z., Głowacka E., Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, wyd.II rozszerzone

2. Czerniawska E. (red), O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka.

3. Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka

4. Lewandowska K., Rozwój zdolności muzycznych dzieci"

5. Smoczyńska – Nachtman U., Muzyka dla dzieci. Umuzykalnienie wg koncepcji Carla Orffa

6. Śmiechowski B., O muzyce najpiękniejszej ze sztuk

7. Waugh A., Muzyka klasyczna. Nowy sposób słuchania

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna:

- różne rodzaje muzyki wartościowej i kryteria jej oceniania

- wybrane przykłady utworów muzycznych z różnych epok

- podstawowe pojęcia i słownictwo muzyczne

- zapis muzyczny w kluczu wiolinowym

- przebieg rozwoju muzycznego człowieka

- kształcące i wychowawcze wartości nauki muzyki

Student potrafi:

- słuchać uważnie muzyki i dyskutować na temat zależności między

doborem środków kompozytorskich a brzmieniem i wyrazem

słuchanego utworu

- zapisać prosty rytm ze słuchu

- odtworzyć z zapisu nutowego rytm na instrumentach perkusyjnych, przedstawić go ruchem i przeczytać tataizacją

- zaśpiewać piosenki i wykonać zabawy ruchowe z repertuaru

dziecięcego poznane podczas zajęć

- dobrać odpowiednie aktywności muzyczne do wybranych celów

zajęć z dziećmi

Kompetencje społeczne:

Student:

- jest świadomy znaczenia własnych kompetencji - w tym

muzycznych - dla skutecznej i satysfakcjonującej pracy z dziećmi

- pracuje samodzielnie nad doskonaleniem swoich umiejętności

muzycznych

- potrafi wyrażać swoje opinie na forum grupy

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- zaliczenie nieobecności w formie uzgodnionej z prowadzącym

- zaliczenia cząstkowe poszczególnych aktywności muzycznych

- wyniki 2 pisemnych sprawdzianów ze znajomości zagadnień

poruszanych na zajęciach i w zaleconej lekturze

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Radwańska, Dorota Sobierańska
Prowadzący grup: Marta Radwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Uwaga! Pozostałe grupy w semestrze letnim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Radwańska, Dorota Sobierańska
Prowadzący grup: Marta Radwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Radwańska, Dorota Sobierańska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Uwaga! Pozostałe grupy w semestrze letnim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.