Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Moduł specjalnościowy 2-Dziecko i rodzina w systemie pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-SDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Moduł specjalnościowy 2-Dziecko i rodzina w systemie pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

MS2 - Asysta rodzinna 2300-MS2-SDR-AS
MS2 - Ochrona praw dziecka 2300-MS2-SDR-OP
MS2 - Pomoc społeczna i praca socjalna 2300-MS2-SDR-PS
MS2 - Praca z rodziną z problemem alkoholowym 2300-MS2-SDR-PRPA
MS2 - Praktyka pedagogiczna instytucjonalna 2300-MS2-SDR-PR

Założenia (opisowo):

Moduł ten jest obowiązkowy dla wszystkich studentów specjalności " Studia nad dzieckiem i rodziną" (II stopień).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Moduł stwarza możliwości poznania różnorodnych instrumentów pomocy społecznej i strategii pracy socjalnej, metod i technik stosowanych w pracy asystenta rodzinnego, systemu rodziny z problemem alkoholowym z uwzględnieniem perspektywy jej członków (uzależniony, współuzależniony, dzieci) oraz praw dziecka jak również organizacji krajowych (międzynarodowych) i programów związanych z ochroną dziecka przed krzywdzeniem

Pełny opis:

Moduł stwarza możliwości poznania różnorodnych instrumentów pomocy społecznej i strategii pracy socjalnej, metod i technik stosowanych w pracy asystenta rodzinnego, systemu rodziny z problemem alkoholowym z uwzględnieniem perspektywy jej członków (uzależniony, współuzależniony, dzieci) oraz praw dziecka jak również organizacji krajowych (międzynarodowych) i programów związanych z ochroną dziecka przed krzywdzeniem

Literatura:

1.Szmagalski J. (1996), Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Warszawa”

2.Watts S (1998)., Praca socjalna w społeczności lokalnej, w: Lishman J. (red.) Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej. „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Katowice

3.Jaros, P.,Michalak M. (2015). Prawa dziecka. Dokumenty ONZ, Warszawa

4.Szmige K. (2018), Ochrona praw dziecka w świetle regulacji prawa międzynarodowego i polskiego

5. Margasiński A.(2010), Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Kraków

6. Seweryńska A. (2003): Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa

7. Wegscheider-Cruse S. (2000), Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej, Warszawa

8. Woronowicz B. (2009): Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną systemu pomocy społecznej w Polsce

2.zna europejskie modele i zasady profesjonalnej pracy socjalnej

3.zna podstawy teoretyczne, aktualne standardy pracy i codzienną praktykę asystenta rodziny (zadania, rola, zasady etyczne itd.)

4.zna prawa dziecka, możliwości ich ochrony zarówno na gruncie prawa międzynarodowego jak i krajowego.

5.zna programy i organizacje zajmujące się ochroną dziecka przed przemocą,

6.posiada wiedzę dotyczącą pracy z rodziną z problemem alkoholowym, zna problematykę uzależnienia i współuzależnienia, formy pomocy i terapii rodziny z problemem alkoholowym

Umiejętności:

1.potrafi w sposób systemowy analizować sytuacje rodzin problemowych (socjalne i opiekuńczo-wychowawcze), w tym rodziny z problemem uzależnień

2.umie zaplanować interwencję w sytuacji kryzysowej w rodzinie, grupie, instytucji,

3.umie poszukiwać i uzyskać informacje na temat najlepszych sposobów pomocy dziecku i wsparcia rodziny w trudnej sytuacji w zróżnicowanych środowiskach,

Kompetencje społeczne:

1.potrafi współdziałać w grupie w celu stworzenia i realizacji programu pomocy dla osób i grup wymagających wsparcia.

2.potrafi nawiązać kontakt z osobami/ rodzinami potrzebującymi pomocy i wsparcia

3. potrafi wprowadzać zaplanowane mozliwości pomocy osobie/rodzinie problemowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin modułowy uwzględnia nastepujące obszary zagadnień:

•Instrumenty polityki społecznej i strategie pracy socjalnej - możliwości udzielania pomocy rodzinie w kontekście wybranego problemu

•Analiza systemu rodziny z problemem alkoholowym (z uwzględnieniem perspektywy osób do niego należących – uzależniony- współuzależniony – dzieci)

•Metody i techniki pracy z rodziną stosowane przez asystenta rodziny

•Ochrona dziecka przed krzywdzeniem/przedstawienie wybranego programu/ organizacji krajowej lub międzynarodowej

•Refleksje własne związane z praktyką

W ocenie końcowej są uwzględniane oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład modułu/ lub opinie prowadzącego o studencie

Praktyki zawodowe:

W ramach modułu student odbywa 60 godzinną praktykę instytucjonalną ukierunkowaną na poznanie form i metod pomocy rodzinie problemowej ze szczególnym uwzględnieniem problemu alkoholowego (dorośli, dzieci).

Na liście proponowanych miejsc praktyk są poradnie/ośrodki leczenia uzależnień, świetlice socjoterapeutyczne, zespoły kuratorskie, OPS (asystent rodzinny)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozdrowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Naumiuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.