Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Obszary działalności badawczej nauczyciela języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-WNJ-ODZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Obszary działalności badawczej nauczyciela języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu przygotowanie studentów do refleksyjnego podejścia do nauczania nastawionego na ciągły rozwój warsztatu nauczyciela. Podczas kursu studenci poznają sposoby prowadzenia badań na lekcjach języka angielskiego i zostaną przygotowani do prowadzenia własnych mikro-projektów badawczych. Drugim obszarem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat przyswajania języka obcego przez dzieci. Ma to na celu określenie obszarów, które wymagają szczególnej uwagi i ciągłego badania nauczyciela. Bieżąca i refleksyjna obserwacja oraz badanie w działaniu będę przedstawione jako sposób na doskonalenie metod pracy z dziećmi i dążenie do zapewnienia efektywnego przebiegu procesu uczenia się.

Pełny opis:

- definicje i zakres badań naukowych w dziedzinie językoznawstwa stosowanego i nauczania języka obcego

- rodzaje badań naukowych: ilościowe i jakościowe

- badanie w działaniu

- techniki zbierania danych (obserwacja, introspekcja, badanie kwestionariuszowe, korpus, próbki języka) oraz rodzaje narzędzi badawczych

- podstawowe elementy projektu badawczego

- etyka prowadzenia badań wśród dzieci

- planowanie projektu badawczego w warunkach klasy szkolnej

- tempo i kolejność przyswajania języka obcego

- rozwój umiejętności produktywnych i receptywnych w języku obcym w wieku dziecięcym

- czynniki wpływające na rozwój języka obcego u dzieci (środowisko, czynniki afektywne, poznawcze)

- wpływ nauczyciela na postępy dzieci w nauce języka obcego

Literatura:

Brown, J.D. (2001) Using Surveys in Language Programs. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, J.D. (2002) Doing Second Language Research. Oxford: Oxford University Press.

Cohen, L., L. Manion and K. Morrison (2000) Research Methods in Education (5th edition). London: Routledge.

Freeman, D. 1999. Doing Teacher Research. Newbury House Teacher Development. Boston, MA: Heinle & Heinle Publications.

Greig, A. and J. Taylor. (1999) Doing Research with Children. London: SAGE Publications.

McKay, P. (2006) Assessing Young Language Learners. Cambridge: Cambridge University Press.

Moon, J. and M. Nikolov. (2009) (eds) Research into Teaching English to Young Learners. Pecs: University Press Pecs.

Munoz, C. (ed.) (2006) Age and the Rate of Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters.

Nikolov, M. (2009) (ed) Early Learning of Modern Foreign Languages. Processes and Outcomes. Bristol, UK: Multilingual Matters

Singleton, D. and L.Ryan (2004) Language Acquisition: The Age Factor. Clevedon: Multilingual Matters.

Swales, J.M. (2004) Research Genres. Exploration and Application. Cambridge Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Szpotowicz, M. (2008) Second Language Learning Processes in Lower Primary Children. Vocabulary Acquisition. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Wallace, M.J. (1997) Action Research for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student:

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat metod badawczych wykorzystywanych w badaniach nad językiem angielskim, zwłaszcza w kontekście badań nad nauczaniem języka w wieku wczesnoszkolnym:

- zna cechy badań ilościowych i jakościowych oraz sposoby zbierania danych

- zna przyczyny różnego tempa przyswajania umiejętności produktywnych i receptywnych u dzieci

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student:

- stosuje jakościowe metody badawcze w badaniach własnych nad lekcjami obserwowanymi oraz podczas własnej pracy dydaktycznej

-potrafi dostosować metody badawcze i pomiarowe do możliwości poznawczych i specyfiki wieku rozwojowego uczniów

-wyjaśnia różnice między przyswajaniem języka obcego na różnych etapach rozwojowych dziecka

-wyjaśnia różnicę pomiędzy rozwojem umiejętności produktywnych i receptywnych w języku obcym w różnym wieku rozwojowym

-przedstawia różnorodne czynniki wpływające na rozwój językowy dzieci i wskazuje przykłady badań ilustrujące kilka z nich

-planuje mini-projekt badawczy dotyczący przyswajania języka obcego przez dzieci

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu kursu student:

- poddaje własne działania dydaktyczne systematycznej analizie i stosuje na własne potrzeby metody badania w działaniu

- w badaniach własnych w sposób odpowiedzialny przestrzega zasad etyki prowadzenia badań wśród dzieci

Metody i kryteria oceniania:

Formy pracy:

wykład, warsztat, dyskusja na temat tekstów czytanych w domu, praca samodzielna w bibliotece oraz nad projektem badawczym

wymagania:

1. systematyczne czytanie literatury fachowej (artykuły i rozdziały) oraz udział w dyskusji na ich podstawie

2. złożenie pracy semestralnej na wybrany i uzgodniony z prowadzącym temat

3. złożenie projektu badania w działaniu (plan, wersja robocza, wersja ostateczna)

4. udział w zajęciach – dopuszcza się 2 nieobecności

5. test zaliczeniowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.