Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Animacja międzykulturowa i edukacja do wielokulturowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-AKN-AM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Animacja międzykulturowa i edukacja do wielokulturowości
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką edukacji międzykulturowej, do wielokulturowości oraz dziedzin pokrewnych i ukazanie możliwości wykorzystania ich teoretycznych oraz empirycznych podstaw w działaniach animacyjnych.

Skrócony opis:

W trakcie kursu studenci poznają charakterystyczną dla ww. obszarów pojęciowość i terminologię (m.in.: grupa etniczna, mniejszość narodowa, tożsamość narodowa/regionalna/międzykulturowa, wieloetniczność, wielokulturowość/multikulturalizm, bilingwizm, dyglosja, pogranicze kultur, zróżnicowanie religijne i wyznaniowe, cudzoziemcy, uchodźcy, emigranci ekonomiczni, goje, gastarbeiterzy, itp.). Zapoznają się z głównymi problemami leżącymi w zakresie edukacji międzykulturowej i do wielokulturowości (historia i perspektywy wielokulturowości w Polsce, główne mniejszości narodowe i etniczne na terenie kraju, cudzoziemcy w Polsce – struktura migrantów, szczególne uwzględnienie problematyki uchodźstwa, problemy psychospołeczne wynikające z multikulturalizmu na świecie i w Polsce – wybrane przykłady państw i regionów, podstawy formalno-prawne i polityka światowa w zakresie adaptacji i rozwiązywania problemów cudzoziemców a polityka państwa polskiego w omawianym zakresie, cudzoziemcy w polskim syst

Literatura:

Literatura:

J. Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa – kreowanie tożsamości dziecka, GWP, Gdańsk 2007

Z. Melosik, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Impuls, Kraków 2007

Szczurek-Boruta, Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości, Impuls, Kraków 2007

K. Jarecka-Stępień, Tradycja wielokulturowości w Polsce.Przeszłość i teraźniejszość,

M. Ząbek (red.), Między piekłem a rajem,Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007 (rozdziały: Przystanek Dębak; Zrozumieć Wietnamczyków; Afrykańscy kramarze ze Stadionu Dziesięciolecia; Migracje menadżerskie)

W. Kloc- Nowak, Ukrainki na Polskim rynku pracy, Analizy, raporty, ekspertyzy Nr 9/2007

P. Macianis, Animacja międzykulturowa w warunkach pogranicza [w:] A. Frindt-Bajson (red.), Transanima - między edukacją a animacją międzykulturową, Zakład Graficzny UW, Warszawa 2012

E. Nowicka-Rusek, T. Halik, Dziecko wietnamskie w polskiej szkole, Prolog, Warszawa 2006 ( badania dotyczące uczniów cudzoziemców)

P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, Warszawa 2009

Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce, pod red. W. Klausa, SIP, Warszawa 2006

A. Chrzanowska, K. Gracz, Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, SIP, Warszawa 2007

Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Integracja Kreatywna (teksty: D. Sypniewski, Język przemocy; K. Regulska, Nienawidzę Polski; M. Sobolewska, Kiedy znikają)

Imigranci w polskim społeczeństwie, Vox Humana, Warszawa, 2009 ss. 43-80 (dotyczące islamu)

Grzymała-Kazłowska, Konstruowanie „innego”. Wizerunek imigrantów w Polsce,WUW, Warszawa 2007, s. 227-245 i 251-255

i inne wskazane przez prowadzącego także w zasobach internetowych;

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

wiedza:

student zna i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu edukacji międzykulturowej i wielokulturowej; rozumie mechanizmy i uwarunkowania problemów psychospołecznych towarzyszących zjawisku wielokulturowości; zna podstawy formalno-prawne rozwiązań w zakresie polityki państwa wobec cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem systemu oświatowego;

umiejętności:

- student potrafi projektować działania w zakresie animacji międzykulturowej, rzeczowo dyskutować i argumentować swoje stanowisko na temat problemów związanych z odmiennością kulturową;

postawy:

- student deklaruje zrozumienie i wsparcie dla osób odmiennych kulturowo; jest otwarty na odmienność z tym związaną; wykazuje gotowość do rozwiązywania problemów społecznych wynikających z wielokulturowości.Wiedza

1. Zna elementarną terminologię używaną w różnych obszarach animacji i edukacji nieformalnej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

2. Ma pogłębioną wiedzę o obszarach oraz instytucjach kultury w których można zastosować metody działań charakterystyczne dla animacji lub/i edukacji nieformalnej oraz wskazuje na ich powiązania z innymi dyscyplinami.

3. Ma uporządkowaną wiedzę na temat obszarów oraz społeczno-kulturowych, biologicznych i psychologicznych uwarunkowań animacji kulturalnej i edukacji nieformalnej.

4. Zna wybrane filozoficzne, psychologiczne i społeczne koncepcje człowieka będące podstawą animacji i edukacji nieformalnej.

5. Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach, a także o różnych rodzajach, specyfice, procesach i relacjach zachodzących w środowiskach wychowawczych, strukturach społecznych i instytucjach funkcjonujących w obszarze animacji i edukacji nieformalnej.

6. Ma pogłębioną wiedzę na temat komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.

7. Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty oraz systemy w obrębie animacji i edukacji nieformalnej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

8. Ma podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

9. Ma podstawową wiedzę o metodach poznawania środowiska, w którym prowadzi działania animacyjne.

10. Ma pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji formalnej i nieformalnej – celach, podstawach prawnych, funkcjonowaniu instytucji.

11. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pracy z grupą i jednostką.

Umiejętności

1. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności animacyjnej i edukacji nieformalnej.

2. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu animacji i edukacji nieformalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i społecznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

3. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

4. Posiada elementarne umiejętności badawcze w zakresie analizowania przykładów badań, konstruowania i prowadzenia badań w obrębie edukacji nieformalnej i animacji; potrafi sformułować wnioski i wskazać kierunki dalszych badań.

5. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

6. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

7. Potrafi przygotować projekty społeczne i animacyjne wykorzystując wiedzę o podstawowych ujęciach teoretycznych, w ramach których analizuje, interpretuje oraz projektuje strategie działań pedagogicznych a także generuje rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych, prognozuje przebieg ich rozwiązania oraz przewiduje skutki planowanych działań.

8. Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów animacyjnych i edukacji nieformalnej oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

9. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności pedagogicznej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki podejmowanych działań.

Kompetencje

1. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.

2. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań animacyjnych w różnych środowiskach społecznych; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i oznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie animacji.

3. Rozumie wagę zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; potrafi rozstrzygać dylematy zawodowe i jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

4. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania w obszarze edukacji nieformalnej oraz animacyjnej.

5. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu edukacji nieformalnej i animacji.

6. Rozumie wagę uczenia się przez całe życie i stałego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

-aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach (znajomość zalecanych tekstów ujawniana w dyskusji) oraz przygotowanie przynajmniej raz w trakcie zajęć własnej prezentacji na zadany temat na podstawie wskazanego tekstu;

-przygotowanie mini-projektu animacyjnego z zakresu edukacji międzykulturowej i do wielokulturowości dla wybranej grupy odbiorców;

-wymagana frekwencja na zajęciach;

-zaliczenie kolokwium końcowego sprawdzającego wiedzę;Z każdego przedmiotu w ramach modułu student otrzymuje ocenę (nie jest wpisywana do usosa - tylko do wewnętrznych rozliczeń). Średnia ocena ze wszystkich przedmiotów powyżej 4,5 zwalnia z części ustnej egzaminu modułowego.

Forma zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest ustalana przez prowadzących.

Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza to przygotowanie (wspólnie całą grupą), realizacja i ewaluacja projektu przygotowywanego w ramach przedmiotu "Teoria działania społecznego". Druga to egzamin ustny z wiedzy obejmującej zakres przedmiotów tego modułu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frindt-Bajson, Ewa Palamer-Kabacińska
Prowadzący grup: Anna Frindt-Bajson
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.