Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategic Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-0550211014
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategic Management
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla 1 roku, 1 sem., stacjonarne, IBP (Nowy Program ważny od 2022/2023)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Course Objectives


This course focuses on key issues in formulating and implementing strategies in business organization, in a way to create a sustainable competitive advantage. These issues are approached from the perspective of general manager, responsible for organizational success in today’s global, turbulent economy. The emphasis is on pragmatic and action oriented general management skills. However, a considerable body of theory has evolved within different disciplines that have salient implications for the strategy discipline. Therefore the course will emphasize interdisciplinary nature of the strategy field. Course objectives are:

• to develop an understanding of the different concept of strategy and their commonalities and differences

• to practice several tools of strategic management

• to analyze several cases of good and bad strategic management


Case analysis


We will analyze several cases in the class. Cases are always loaded with relevant and irrelevant information. There is always lack of important information, information you would think is necessary to “solve” the case, but this is exactly like in the real life. The success of the case method depends almost entirely on your preparation and active participation.


Skrócony opis:

Course Objectives

This course focuses on key issues in formulating and implementing strategies in business organization, in a way to create a sustainable competitive advantage. These issues are approached from the perspective of general manager, responsible for organizational success in today’s global, turbulent economy. The emphasis is on pragmatic and action oriented general management skills. However, a considerable body of theory has evolved within different disciplines that have salient implications for the strategy discipline. Therefore the course will emphasize interdisciplinary nature of the strategy field.

Pełny opis:

Zarządzanie strategiczne jest nazywane podstawową filozofią organizacji gdyż nadaje ramy funkcjonowania całej organizacji a z drugiej strony jest nieuchronnie czymś abstrakcyjnym, nienamacalnym. Podczas zajęć prezentowane będą podstawowe teorie strategiczne ilustrujące różne podejścia do strategii od jakże klasycznych: planistycznego, czy pozycyjnego po podejście ewolucyjne, zasobowe oraz najnowsze trendy w zarządzaniu strategicznym. Po omówieniu najważniejszych podejść zostanie przedstawiony eklektyczny model zarządzania strategicznego: misja, domena, przewaga strategiczna, cele strategiczne i funkcjonalne programy działania. Będzie on stanowić podstawę do dalszych rozważań nad procesem formułowania strategii i narzędziami analiz oraz typologiami strategii, potrzebnymi aby wypełnić go treścią. W efekcie, uczestnik zajęć otrzyma zarówno podstawy koncepcyjne jak i praktyczne do celowego i świadomego wykorzystywania zarządzania strategicznego w praktyce organizacyjnej.

Literatura:

Course literature:

Bob de Wit i Ron Meyer (2014 or 2010) Strategy: Process, Content, Context. London: ITBP or (1999) Strategy Synthesis, London: ITBP, www.cengagebrain.com

Plus articles as a supplementary material for the course:

Don Sull (1999), Why Good Companies Go Bad, HBR , July-August

C. Markides (1999), Six Principles of Breakthrough Strategy, Business Strategy Review, Issue 2/1999

Bower and Christensen (1995), Disruptive Technologies, HBR January-February

Hamel Gary (1996), Strategy as Revolution, HBR, July-August

Christiansen C. M. (2001) The Past and Future of Competitive Advantage, Strategic Management Review

Eisenhardt Kathleen and Don Sull (2001), Strategy As Simple Rules, HBR , Jan.-Feb.

Osterwalder Alexander and Yves Pigneur (2008) Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken, NJ : Wiley. 2010

Efekty uczenia się:

• to develop an understanding of the different concept of strategy and their commonalities and differences

• to practice several tools of strategic management

• to analyze several cases of good and bad strategic management

Metody i kryteria oceniania:

Evaluation:

Grades will be determined on the basis of following assignments:

# Assignments Points

1 Team Assignments - Cases (1 out of 6: Honda (A+B), RyanAir A, ZARA, Apple and TBD Case) 1 x 20 = 20

2 Individual and team assignments related to the assigned case studies (including online quizzes, tests, and essays – answers to questions). 4 x 5 = 20

3 Class Participation (class discussion and right activity mean taking part in cases discussion, offering insightful commentaries, being prepared) 10

4 Final Take Home Exam – Individual Case Study (24 h, remote, open book, individual exam) 50

Total 100

Bonus (for any activities above and beyond professors expectations and imagination) 10

Course literature:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ludwicki
Prowadzący grup: Tomasz Ludwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ludwicki
Prowadzący grup: Tomasz Ludwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)