Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ubezpieczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRw1PU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ubezpieczeń
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSZFiR wieczorowe sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy matematyki, mikroekonomia, podstawy finansów.

Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną przedstawione zasady dotyczące istoty, celu ubezpieczeń, wskazania różnić pomiędzy ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi, zasad prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie szeregu zagadnień i procesów mających miejsce w ramach ubezpieczeń gospodarczych. Celem wykładu jest także wyjaśnienie pojęcia ryzyka, ryzyka ubezpieczeniowego i całego procesu zarządzania ryzykiem (począwszy od jego identyfikacji aż po weryfikację zastosowanych metod) ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metody ubezpieczeniowej. Przedmiot poświęcony będzie również omówieniu i wyjaśnieniu podstawowej terminologii ubezpieczeniowej. Podczas zajęć pogłębione zostanie zagadnienie umowy ubezpieczenia w tym zwłaszcza kwestii stron umowy, jej cech, zawierania czy też wykonywania. Przedstawione zostaną również ważniejsze zapisy podstawowych regulacji ubezpieczeniowych w Polsce w tym zwłaszcza ustawy o działalności ubezpieczeniowej i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zaprezentowane zostaną także podstawowe instytucje działające na polskim rynku ubezpieczeń: Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Izba Ubezpieczeń, Rzecznik Ubezpieczonych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Omówione zostaną podstawowe produkty ubezpieczeń działu I i II. Przeprowadzona będzie też analiza głównych tendencji i wskaźników ilustrujących stan rozwoju i obecną sytuację mającą miejsce na polskim oraz wspólnotowym rynku ubezpieczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, red. E. Kucka, UWM, Olsztyn 2009;

Instytucje i usługi finansowe, red. F. Grzegorczyk i M. Szaraniec, LexisNexis, Warszawa 2010;

Prawo ubezpieczeń gospodarczych, E. Kowalewski i inni ,OW Branta, Bydgoszcz-Toruń 2006;

Podstawy ubezpieczeń, tom I-III, red. J. Monkiewicz, Poltext, 2005.

Literatura uzupełniająca:

Ubezpieczenia gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków finansowych. Historia i perspektywy rozwoju”: red. T. Michalski, SGH, Warszawa 2007;

Ubezpieczenia red. W. Sułkowska, Wydawnictwo AE w Krakowie; Kraków 2007;

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po zakończeniu kursu:

w zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe modele teoretyczne w zakresie systemu finansowego gospodarki (K_W01)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące podmiotów oraz systemu finansowego gospodarki (K_W02)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania podmiotów oraz systemu finansowego gospodarki (K_W03)

• Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki (K_W05)

w zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię systemu finansowego gospodarki do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji (K_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania podmiotów i całej gospodarki oraz komunikatywnie je prezentować, wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

• Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

w zakresie podstaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki (K_K01)

• Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Efekty uczenia się będą weryfikowane na bieżąco za pomocą zadań wykonywanych przez uczestników podczas zajęć oraz na koniec podczas zaliczenia oraz egzaminu.

Końcowy egzamin pisemny (możliwe różne formy poleceń, m.in. pytania zamknięte testowe jedno- i wielokrotnego wyboru, zadania, definicje, pytania otwarte)

Ćwiczenia:

Efekty uczenia się będą weryfikowane na bieżąco w ramach pracy podczas zajęć, w tym dyskusji, wystąpień, prac indywidualnych i zespołowych oraz prac domowych, a także na koniec zajęć podczas kolokwium końcowego.

Końcowy egzamin pisemny stacjonarny lub na portalu e-Nauka (możliwe różne formy poleceń, m.in. pytania zamknięte testowe jedno- i wielokrotnego wyboru, zadania, definicje, pytania otwarte)

Wykład:

Egzamin pisemny, stacjonarny lub na portalu e-Nauka (100% oceny) - możliwe różne formy poleceń, m.in. pytania zamknięte testowe jedno- i wielokrotnego wyboru, zadania, definicje, pytania otwarte

Wymagane 60% poprawnych odpowiedzi.

W indywidualnych przypadkach możliwy egzamin ustny.

Ćwiczenia:

Ocena końcowa zależy od zaangażowania studentów w pracę na zajęciach, w tym zadania zespołowe i indywidualne oraz od wyniku kolokwium końcowego.

Kolokwium końcowe – pisemne, stacjonarne lub na portalu e-Nauka. Możliwe różne formy pytań: otwarte, testowe, zamknięte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, zadania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Chodnicka-Jaworska
Prowadzący grup: Konrad Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)