Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRw1RF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSZFiR wieczorowe sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy matematyki, mikroekonomia, podstawy finansów.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, odzwierciedlającego zasoby (majątek), źródła ich finansowania oraz wyniki działalności gospodarczej. Amawaiane będą zasady ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w zakresie podstawowym. Studenci będą potrafili prowadzić ewidencję operacji gospodarczych w księgach rachunkowych oraz sporządzić na podstawie zestawienia obrotów i sald bilans (równowaga aktywów i pasywów) oraz rachunek zysków i strat.

Pełny opis:

Wykład:

1. Rachunkowość jako system pomiaru i wyceny w jednostce gospodarczej, Zarządzanie aktywami obrotowymi, ich wycena wg ustawy o rachunkowości, wycena aktywów wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

2. Aktywa obrotowe i ich podział na część: „pracującą” (kapitał obrotowy netto) i „zabezpieczającą (aktywa „płynne”). Zasady zarządzania oraz wyceny aktywów obrotowych w bilansie. Pojęcie inwestycji, Inwestycje finansowe i niefinansowe (ich ogólna charakterystyka). inwestycje krótkoterminowe w aktywa finansowe.

3. Aktywa pieniężne: obrót gotówkowy; obrót bezgotówkowy i jego formy - pojęcia, zasady dokumentowania i wyceny, podstawowe schematy ewidencyjne.

4. Instrumenty rynku pieniężnego (ekwiwalenty środków pieniężnych) - na przykładzie czeków i weksli, pojęcia, zasady dokumentowania i wyceny, podstawowe schematy ewidencyjne.

5. Krótkoterminowe instrumenty finansowe: kapitałowe (akcje) i papiery dłużne (obligacje) - pojęcia, zasady wyceny i dokumentowania, podstawowe schematy ewidencyjne.

6. Rozrachunki - podstawowe kategorie: należności, zobowiązania i roszczenia. Rozrachunki cywilnoprawne (z kontrahentami, z pracownikami) i publicznoprawne. Zasady wyceny i dokumentowania, schematy dekretacyjne.

7. Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy) - podstawowe kategorie i zasady wyceny w księgach rachunkowych. Zakup składników zapasów - dokumentowanie, wycena (ceny rzeczywiste, stałe ceny ewidencyjne), schematy dekretacyjne. Rozchód (zużycie) zapasów - dokumentowanie, wycena (metody: LIFO, FIFO, ceny przeciętne, stałe ceny ewidencyjne).

8. Aktywa trwałe - podstawowe kategorie i zasady zarządzania nimi. Wycena aktywów w chwili pozyskiwania. Wartość odtworzeniowa, wartość rezydualna, umorzenie i amortyzowanie. Trwała utrata wartości aktywów trwałych. Metody amortyzacji: naturalne i oparte o upływ czasu (liniowe, degresywne malejącego salda, SOYD). Księgowe ujęcie (dokumentowanie, schematy dekretacyjne) pozyskiwania, zużywania i pozbywania się składników aktywów trwałych.

9. Wartości niematerialne i prawne oraz aktywa intelektualne – pojęcia ich: charakterystyka, zasady wyceny bilansowej, dokumentowania i ujmowania w sprawozdaniu finansowym.

10. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie - pojęcia, ich: charakterystyka, zasady wyceny, dokumentowania i ujmowania w sprawozdaniu finansowym.

11. Inne składniki pasywów, w tym: fundusze specjalne, zobowiązania finansowe, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów (bierne).

Ćwiczenia:

• Ewidencja inwestycji krótkoterminowych: aktywów pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych. Składniki inwestycji krótkoterminowych oraz elementy je różnicujące. Zasady wyceny inwestycji krótkoterminowych. Przykłady ewidencji inwestycji krótkoterminowych.

• Ewidencja rozrachunków – należności i zobowiązania. Rodzaje rozrachunków oraz zasady wyceny należności i zobowiązań. Przykłady ewidencji rozrachunków z kontrahentami, z pracownikami, publicznoprawnych i pozostałych.

• Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy). - Zapasy materiałów, towarów i produktów. Zasady wyceny – metody: FIFO, LIFO, AVCO i szczegółowej identyfikacji. Wycena bilansowa. Ewidencja analityczna, a inwentaryzacja. Przykłady ewidencji zakupu i rozchodu materiałów, towarów i produktów.

• Wartości niematerialne i prawne. Podstawowe kategorie, zasady wyceny i metody amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Przykłady ewidencji nabycia oraz zmiany wartości i stanu wartości niematerialnych i prawnych.

• Rzeczowe aktywa trwałe. Podstawowe kategorie, zasady wyceny i metody amortyzacji środków trwałych. Przykłady ewidencji nabycia oraz zmiany stanu i wartości rzeczowych aktywów trwałych..

• Księgowe ustalenie wyniku ze sprzedaży w różnych wariantach ewidencyjnych

Literatura:

Ustawa o rachunkowości

Materiały autorskie w formie elektronicznej

E.Kalwasińska, D.Maciejowska, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa wg polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Naukowe WZ Uw, Warszawa 2016 (dostęp: sde.wz.uw.edu.pl)

Ustawa o rachunkowości – tekst ujednolicony,

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

K_W02 –Zna i rozumie zasady rachunkowości wg uor

K_W03 Zna i rozumie - - rozumie kategorie kosztów i przychodów w zakresie problemów omawianych na zajęciach.

K_W01, Zna i rozumie pojęcia z zakresu wyceny aktywów i pasywów

K_W02, Zna i rozumie zasady ustalania wyniku finansowego

K_U02 Potrafi dokonać porównania regulacji krajowych w zakresie omawianym na zajęciach

K_U02 Potrafi ustalić wynik finansowy w zakresie podstawowym

K_U01- wyjaśnić skąd pochodzą (na skutek, jakich operacji gospodarczych) pozycje bilansu i rachunku zysków i strat związane z zagadnieniami omawianymi na zajęciach

K_U02 Potrafi dokonać porównania regulacji krajowych w zakresie omawianym na zajęciach

K_U01 Potrafi analizować operacje gospodarcze w świetle zasad i standardów rachunkowości,

K_K03- Potrafi wykazać rolę i możliwości polityki rachunkowości w tworzeniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej,

K_U06- Potrafi objaśnić funkcje i rolę rachunkowości w procesach zarządzania jednostką gospodarczą.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (pytania zamknięte) – 100%

Egzamin ten będzie przeprowadzony na Sali z wykorzystaniem platformy elektronicznej,

Ćwiczenia kolokwia pisemne - 70%, bieżące sprawdzenie opanowanych umiejętności (quizy, praca w grupach) – 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Turyna
Prowadzący grup: Krzysztof Dwornicki, Jan Turyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)