Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRw2AEP Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSFiR wieczorowe sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Rola analizy ekonomicznej w decyzjach menedżerskich i organizacja prac analitycznych w przedsiębiorstwie

2. Metody analizy ekonomicznej

3. Badanie i diagnoza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa

4. Ekonomiczne skutki decyzji majątkowych - analiza sytuacji kapitałowej

5. Analiza produkcji wytworzonej i sprzedanej

6. Analiza i ocena kosztów w przedsiębiorstwie

7. Ekonomiczna efektywność procesów logistycznych

8. Ekonomiczna efektywność wykorzystania czynnika pracy ludzkiej

9. Wykorzystanie wskaźników w analizie i diagnozowaniu

10. Diagnozowanie gospodarki pieniężnej

11. Zastosowanie ekonomicznej analizy decyzyjnej - WARSZTATY MENEDŻERSKIE.

Pełny opis:

1. Rola analizy ekonomicznej w decyzjach menedżerskich i organizacja prac analitycznych

- klasyfikacja decyzji ekonomiczno - finansowych

- kryteria wyborów decyzyjnych: efektywność, sprawność, ryzyko

- udział menedżera w procedurze: analiza ekonomiczna - diagnoza - ocena

- determinanty kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa

- służby analityczne: struktura, kompetencje

- źródła informacji - ilościowe i jakościowe; formalne i nieformalne

- rodzaje i klasyfikacja analiz ekonomicznych wg różnych kryteriów

- raporty diagnostyczne: formy prezentacji i wykorzystanie wyników analizy

2. Metody analizy ekonomicznej - PRZYKŁADY

- indukcyjna, dedukcyjna, rozbioru strukturalnego zjawisk ekonomicznych

- metody porównań i odchyleń poziomu zjawisk ekonomicznych

- metoda wzorcowych układów nierówności

- deterministyczne techniki analizy czynnikowej - interpretacja i wnioski

- stosowanie metod symulacyjnych w analizie decyzyjnej (prospektywnej)

3. Badanie i diagnoza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa

- wielkość i struktura majątku wg kryteriów ekonomiczno-technicznych - wstępne oceny potencjału

- pomiar efektywności wykorzystania majątku - stan bieżący i przesłanki zmian

- badanie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej majątku - diagnoza rezerw

- ocena dynamiki zmian różnych składników majątkowych - ANALIZA PRZYPADKU

4. Ekonomiczne skutki decyzji majątkowych - analiza sytuacji kapitałowej

- miary podstawowe: struktura, proporcje, dynamika - wnioski diagnostyczne

- projekcja przyczyn i skutków ekonomicznych różnych struktur kapitałowych

- ocena przedsiębiorstwa na podstawie relacji majątkowo - kapitałowych -

ANALIZA PRZYPADKU

5. Analiza produkcji wytworzonej i sprzedanej

- wady i zalety różnych metod pomiaru produkcji wytworzonej i sprzedanej

- analiza elastyczności potencjału wytwórczego w konfrontacji z rynkiem - portfel zleceń

- ocena przebiegu procesu wytwórczego - rytmiczność, sprawność, jakość

- kształtowanie struktury asortymentowej - analityczne metody wspomagania decyzji

- struktura źródeł przychodów - ocena w przekroju czasowym i przestrzennym

- identyfikacja obszarów tworzących zysk (lub stratę) przedsiębiorstwa

6. Analiza i ocena kosztów w przedsiębiorstwie

- metody analizy odchyleń kosztów

- możliwości projektowania obniżki kosztów - koszty działań alternatywnych

- analiza kosztów outsource'ingu

- zastosowanie w decyzjach kosztów w układzie stałe - zmienne

7. Ekonomiczna efektywność procesów logistycznych

- ocena sprawności procesów zaopatrzenia; kryteria doboru dostawców

- gospodarka zapasami: narzędzia optymalizacji ekonomicznej

- wykorzystanie materiałów w procesie wytwórczym: diagnoza materiałochłonności

- mierniki efektywności i wnioskowanie

8. Ekonomiczna efektywność wykorzystania czynnika pracy ludzkiej

- strukturalizacja zasobów pracy dla potrzeb analizy i diagnozy

- wydajność pracy: pomiar, diagnoza przyczyn i skutków zmian wydajności

- zasady wartościowania pracy i reguły konstrukcji systemów wynagrodzeń

9. Wykorzystanie wskaźników w analizie i diagnozowaniu

- interpretacja poziomu wskaźników oraz różnic między wskaźnikami - ANALIZA PRZYPADKU

- redukcja błędów we wskaźnikowej ocenie produktywności, kosztochłonności, płynności, rentowności, zadłużenia oraz sprawności

- hierarchiczne układy wskaźników w obszarze ekonomiczno - technicznym i finansowym

- diagnoza na tle branży (sektora) - dobór wskaźników, prezentacja i wnioskowanie

- wskaźnikowa diagnoza ryzyka kryzysu w przedsiębiorstwie - sygnały ostrzegawcze

- ANALIZA PRZYPADKÓW

10. Diagnozowanie gospodarki pieniężnej

- metody pomiaru i oceny zmian struktury wpływów i wydatków na podstawie przepływów pieniężnych i przepływów funduszowych

- ocena stanu środków pieniężnych - możliwości optymalizacji

- związek gospodarki pieniężnej z płynnością

11. Zastosowanie ekonomicznej analizy decyzyjnej

W tej części zajęć słuchacze samodzielnie opracowują wybrane projekty i je prezentują.

- ocena kompleksowa stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa.

Literatura:

1. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa Wyd. Naukowe Wydz. Zarządzania, Warszawa 2007

2. J. Kowalczyk, A. Kusak - Decyzje finansowe firmy. Metody analizy - Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2006

oraz Materiały autorskie zamieszczone w Bazie materiałów na www Wydziału Zarządzania

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna przedmiot analizy ekonomicznej w różnych obszarach firmy

- wie jakimi metodami dokonać analizy ekonomicznej

- określa kryteria oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa

- umie sformułować wnioski z analizy oraz układ raportu

- potrafi stosować metody analizy ekonomicznej

- wyjaśnia zjawiska ekonomiczno-techniczne i finansowe w różnych obszarach przedsiębiorstwa

- umie stawiać diagnozy ekonomiczne i oceniać kondycję ekonomiczną firmy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin testowy; Ćwiczenia – 2 testy w semestrze, aktywność na ćwiczeniach, wykonanie prac domowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nikodem Grzenkowicz, Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak
Prowadzący grup: Nikodem Grzenkowicz, Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak, Gerard Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.