Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRw2SO Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSFiR wieczorowe sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci poznają podstawy statystyki:

• prezentacja tabelaryczna i graficzna,

• parametry opisu statystycznego jednej cechy,

• analiza zależności dwóch cech: analiza regresji i współczynniki korelacji,

• opis dynamiki zjawisk: indeksy indywidualne i agregatowe, analiza przyczyn zmian zjawiska w czasie.

Pełny opis:

1.Podstawowe pojęcia i definicje statystyki opisowej.

Zjawiska i procesy masowe, prawidłowości, prawa nauki a prawa ekonomiczne, statystyka, populacja statystyczna, jednostka statystyczna, cechy statystyczne, skale pomiarowe, typologia badań, błędy statystyczne.

2.Formy prezentacji materiału statystycznego

Tabelaryczne i graficzne dla cech ilościowych oraz jakościowych.

3.Zasady konstruowania szeregów rozdzielczych.

Szeregi rozdzielcze punktowe, rozdzielcze z przedziałami klasowymi, analiza punktów skupień.

4.Graficzne formy prezentacji materiału statystycznego.

Wykresy powierzchniowe, wykresy w prostokątnym układzie współrzędnych: histogramy, wieloboki liczebności, krzywe liczebności, wieloboki liczebności skumulowanych, wykresy pudełkowe.

5.Graficzne porównanie populacji.

Zasada równości pól ograniczonych wykresami dla wykresów powierzchniowych.

6.Kształty rozkładów empirycznych.

Rozkłady jedno- i wielomodalne, symetryczne, asymetryczne: asymetria prawo- i lewostronna.

7.Klasyczne miary tendencji centralnej.

Średnia arytmetyczna, geometryczna i harmoniczna.

8.Pozycyjne miary tendencji centralnej.

Dominanta, kwantyle: ( mediana, kwartyle, decyle, centyle), zależność: średnia, mediana, dominanta.

9.Miary zróżnicowania.

Rozstęp statystyczny, wariancja, odchylenie przeciętne, odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe, współczynniki zmienności: klasyczny i pozycyjny, ocena siły zróżnicowania, typowy obszar zmienności cechy, reguła trzech sigm, standaryzacja. Twierdzenie Czebyszewa.

10.Momenty statystyczne. Momenty zwykłe i centralne. Miary asymetrii. Wskaźnik asymetrii, współczynnik asymetrii Pearsona, klasyczny współczynnik asymetrii, pozycyjny współczynnik asymetrii, ocena siły asymetrii rozkładu.

11.Miary koncentracji i spłaszczenia.

Stopień spłaszczenia /wysmukłości/ rozkładu w odniesieniu do rozkładu normalnego, miary koncentracji - krzywa Lorenza.

12.Kompleksowa analiza zbiorowości statystycznych.

13.Analiza współzależności zjawisk.

Pojęcie zależności funkcyjnej i stochastycznej. Analiza regresji.

Analiza korelacji. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Ocena dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych. Miary współzależności cech jakościowych.

14.Metody analizy dynamiki zjawisk.

Szeregi czasowe, metody indeksowe, przyrosty absolutne i względne, indywidualne wskaźniki dynamiki, średnia chronologiczna. Zespołowe (agregatowe) indeksy dynamiki.

15.Badanie i prognozowanie tendencji rozwojowej. Metoda najmniejszych kwadratów, trend liniowy, linearyzacja.

Na każdy z podpunktów: 1 godzina wykładu, 2 godziny ćwiczeń.

Literatura:

1. J. Wierzbiński, Statystyka opisowa, Wydawnictwo WZ, Warszawa 2006.

2. S. Ostasiewicz, Z.Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka; Wydawnictwo AE; Wrocław 1995.

3. A.D. Aczel; Statystyka w zarządzaniu; PWN, Warszawa 2000 .

4.Wieczorkowska. G. Wierzbiński, J. Statystyka: analiza badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium nr 1 – 70 pkt.

Kolokwium nr 2 – 30 pkt.

Zaliczenie od 60 pkt. pod warunkiem uzyskania co najmniej 60 % maksymalnej ilości punktów z każdego z kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Psyk, Joanna Tyrowicz
Prowadzący grup: Beata Pułaska-Turyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.