Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz3EM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia międzynarodowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami ekonomicznymi otoczenia międzynarodowego działalności gospodarczej oraz rynków finansowych, w tym megatrendami i procesami występującymi współcześnie w środowisku międzynarodowym, teoriami wymiany międzynarodowej, ponadgranicznymi przepływami czynników wytwórczych, inwestycjami zagranicznymi, problemami handlu międzynarodowego. Zakres tematyczny kursu obejmuje również wstęp do międzynarodowego systemu walutowego, zagadnienia międzynarodowych stosunków finansowych oraz makroekonomicznych związków gospodarki krajowej z gospodarką światową.

Pełny opis:

Wykład obejmuje nastepujące zagadnienia:

1. Elementy geografii ekonomiczno-finansowej

• Geograficzna dystrybucja zamożności i jej przyczyny

• Największe kraje pod względem PKB

• Siła ekonomiczna, technologiczna i finansowa – jak oceniać zasoby krajów

• Megatrendy w gospodarce światowej

• Globalizacja i regionalizacja

• Konwergencja systemowa

• Postęp technologiczny

• Transformacja energetyczna

2. Specjalizacja międzynarodowa i jej ekonomiczne uzasadnienie

• Specjalizacja i jej powody

• Wady i korzyści specjalizacji

• Przegląd ekonomicznych, strategicznych i politycznych teorii handlu zagranicznego jako uzasadnienie specjalizacji

3. Konkurencyjność gospodarek i metody jej kształtowania

• Pojęcie i czynniki konkurencyjności

• Przewaga konkurencyjna a przewaga komparatywna

• Diament Portera jako model oceny konkurencyjności branż

• Elementy polityki ekonomicznej budujące konkurencyjność

• Polityka handlowa

• Polityka walutowa

• Rozwój technologiczny

• Procesy integracyjne

• Transformacja energetyczna

4. Sposoby wejścia na rynki zagraniczne

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje:

1. Znaczenie ekonomii międzynarodowej

 Określenie miejsca ekonomii międzynarodowej w ekonomii oraz nauce o zarządzaniu

 Definicja ekonomii międzynarodowej

 Definicja globalizacji

 Ewolucja procesów gospodarczych w wymiarze globalnym

2. Teorie wymiany międzynarodowej

 Merkantylizm i teoria przewagi absolutnej

 Teoria przewagi komparatywne – model Ricardo

 Teoria obfitości zasobów – model Heckschera -Ohlina

 Testowanie modeli klasycznych i neoklasycznych – ilościowa teoria pieniądza, paradoks Leontiefa

 Handel wewnątrz-gałęziowy – nowa teoria handlu (wersja Krugmana)

3. Inwestycje zagraniczne

 Przyczyny międzynarodowej mobilność kapitału

 Definicja inwestycji zagranicznych

 Określenie różnicy między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a inwestycjami portfelowymi

 Motywy oraz bariery inwestycji zagranicznych – perspektywa przedsiębiorstwa

 Motywy oraz bariery inwestycji zagranicznych – perspektywa kraju przyjmującego inwestycje

4. Internacjonalizacja działalności gospodarczej

 Definicja internacjonalizacji przedsiębiorstwa

 Motywy ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstwa

 Klasyfikacja różnych form umiędzynarodowienia

 Analiza SWOT wybranych form wejścia na rynki zagraniczne, w tym Eksport, Import, Inwestycje pod klucz, Franchising, Licencjonowanie oraz Inwestycje bezpośrednie

5. Instrumenty polityki handlowej

 Definicja barier oraz ograniczeń w handlu

 Klasyfikacja ograniczeń taryfowych i pozataryfowych

 Efektywność cła

 Efektywność subsydiów eksportowych

 Efektywność ograniczeń ilościowych

 Pozostałe instrumenty polityki handlowej, w tym VER, podatek importowy, kwota importowa, embargo

 Zjawisko dumpingu

6. Rynek walutowy i kurs walutowy

 Definicja rynku walutowego

 Cechy rynku walutowego

 Uczestnicy rynku walutowego

 Definicja kursu walutowego oraz jego cechy

 Metody kwotowania i wyznaczanie kursu walutowego

 Międzynarodowe systemy walutowe

 Unia walutowa

7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna kraju

 Struktura bilansu płatniczego

 Czynniki determinujące zmiany bilansu płatniczego

 Konkurencyjność międzynarodowa kraju

8. Czynniki determinujące pozycje inwestycyjną kraju

W ramach ćwiczeń prowadzaćy mają dowolnośc w uzupełnianiu tematyki o dodatkowe elementy w ramach dostępnego czasu zajęć

Literatura:

Wykład:

Nowak A.Z., Zalega T., (2019) Makroekonomia, PWE, Warszawa

Budnikowski A., (2021), Ekonomia międynarodowa, PWE, Warszawa

Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M.J., (2018), Ekonomzia międzynarodowa, PWN, Warszawa

Ćwiczenia:

Podstawowa pozycja:

Krugman, P., Obself, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, t. I-II, Warszawa PWN. (lub nowsze wydanie)

Uzupełniające pozycje:

Literatura uzupełniająca:

Budnikowski A. (2021). Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

K_W01 - Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą rachunkowości w organizacjach gospodarczych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), w szczególności dla zarządzania finansami i rachunkowości, w szczególności w odniesieniu do rynku międzynarodowego

K_W03 - Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki, szczególnie w odniesieniu do ekonomii międzynarodowej

K_W05 - Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzgloędnieniem rynku międzynarodowego

Student potrafi:

K_U02 - Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł w obszarze operacji międzynarodowych i ich uwarunkowań

K_U05 - Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.

K_U06 - Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji.

Student jest:

K_K01 - Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych w otoczeniu międzynarodowym

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem w formie eseju. Egzamin może być przeprowadzony stacjonarnie lub zdalnie. Do egzaminu można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z konwersatorium.

Egzamin polega na napisaniu eseju (dopuszczalny jest egzamin na Sali w formie elektronicznej poprzez platformy eNauka lub Kampus lub przesłanie w określonym terminie eseju na wskazany adres mailowy). Student wybiera jedno pytanie z czterech. Ma na napisanie eseju 60 minut. Dodatkowo brana jest pod uwagę aktywność studentów na sali wykładowej i specjalnie prowadzonych forach internetowych.

Ocena wyników pracy studenta w trakcie konwersatorium ma charakter kompleksowy. Składa się na niego: kolokwium końcowe (w formie testu wielokrotnego wyboru w miarę możliwości zdalnej w tym samym terminie dla wszystkich grup), wykonanie w grupach studiów przypadków, aktywność na zajęciach (w tym rozwiązywanie zadań, udział w dyskusjach, praca domowe). Efekty uczenia się będą weryfikowane na bieżąco za pomocą zadań (np. dyskusji oxfordzkich, analizy SWOT etc.) i prezentacji wykonywanych przez uczestników podczas konwersatorium oraz egzaminu

Zaliczenie konwersatorium:

 80% prezentacja zaliczeniowa,

 20% praca na zajęciach;

Łącznie na ćwiczeniach będzie można zdobyć 100 punktów, których liczba będzie określała końcową ocenę:

0-50 punktów – ocena 2

51-65 punktów – ocena 3

66-71 punktów – ocena 3,5

72-84 punktów – ocena 4

85-89 punktów – ocena 4,5

90-100 punktów – ocena 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kozioł
Prowadzący grup: Waldemar Kozioł, Agata Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)