Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacyjne zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMz2SIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacyjne zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSM zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład:

1. Podstawowe informacje na temat systemów informacyjnych zarządzania i ich rozwoju

2. Charakterystyka systemów informacyjnych zarządzania

3. Otoczenie gospodarcze i społeczne systemów informacyjnych zarządzania

4. Trendy rozwojowe systemów informacyjnych zarządzania

Laboratorium komputerowe:

1. Zastosowanie baz danych w organizacji – teoria i praktyka zastosowań na podstawie MS Access

2. Zastosowanie modelowania procesów w projektach informatycznych – notacja BPMN i jej zastosowania w systemie Adonis

Pełny opis:

Wykład:

1. Zarządzanie informacją i wiedzą w systemach informacyjnych zarządzania – zagadnienia wstępne

2. Powstanie i rozwój systemów informacyjnych zarządzania

3. Systemy transakcyjne, bazy i hurtownie danych

4. Systemy informowania i wspomagania kierownictwa

5. Systemy doradcze: systemy wspomagania podejmowania decyzji, systemy eksperckie

6. Systemy sztucznej inteligencji AI, Business Intelligence i Big Data

7. Systemy e-biznesu i e-bankowości oraz charakterystyka wybranych zastosowań

8. Zjawisko mobilności w rozwoju informatyki m-commerce, m-banking

9. Strategie rozwoju ICT

10. Metodyki projektowania i wdrażania współczesnej technologii informacyjnej

11. Użyteczność i efektywność zastosowań współczesnej technologii informacyjnej

12. Społeczeństwo informacyjne i organizacje wirtualne

13. Trendy rozwoju informatyki

Laboratorium komputerowe:

Zastosowania baz danych w organizacji:

1. Wprowadzenie do teorii relacyjnych baz danych.

2. Tabele i typy pól, wprowadzanie danych,

3. Relacje w bazach danych,

4. Zapytania do baz danych i język SQL,

5. Formularze i raporty

Zarządzanie procesami w projektach informatycznych:

1. Podejście procesowe i zarządzanie procesami biznesowymi

2. Modelowanie procesów biznesowych w projektowaniu systemów informatycznych (mapy procesów, modele przepływu procesów, hierarchia procesów i relacje między procesami)

3. Prezentacja możliwości wybranego narzędzia modelowania procesów biznesowych (sposób interakcji, etapy tworzenia procesu, funkcjonalności i ich wykorzystanie)

4. Podstawowe elementy notacji w BPMN (symbole graficzne i ich kategorie, zasady zastosowania)

5. Przypisywanie zasobów, ryzyk i innych atrybutów procesu do procesów i zadań przy użyciu wybranego narzędzia do modelowania procesów biznesowych

6. Analiza i optymalizacja procesów przy użyciu wybranego narzędzia do modelowania procesów biznesowych

7. Zadanie projektowe - przykłady zastosowań systemu Adonis w modelowaniu procesów biznesowych w oparciu o notację BPMN.

Literatura:

Wykład:

Literatura podstawowa:

• Turban E., Pollard C., Wood G.: Information Technology for Management: Driving Digital Transformation to Increase Local and Global Performance, Growth and Sustainability, 12th Edition, John Wiley &Sons, NY, 2021, ISBN-10 ‏ : ‎ 1119702909; ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1119702900,

• Informatyka ekonomiczna cz. II, Informatyzacja obiektu gospodarczego, red. J. Korczak, M. Dyczkowski, B. Łukasik-Makowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2013,

Literatura uzupełniająca:

• Laudon K. C., , J.P Laudon J. P., Managment Information Systems, Prentice-Hall, NY, 2021.

• Mobilne aspekty technologii informacyjnych, red. W. Chmielarz, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, 2016,

• Chmielarz W.: Information Technology Project Management, Wydawnictwo Naukowe, WZ UW, Warszawa, 2015.

• Gregor B., Kaczorowska-Spychalska D., Technologie cyfrowe w biznesie. Przedsiębiorstw 4.0, a sztuczna inteligencja, PWN, Warszawa, 2020

Laboratoria:

Literatura podstawowa:

 Alexander M., Kusleika D. (2019). Access 2019 PL. Biblia. Helion, Gliwice.

 Drejewicz Sz. (2017). Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Onepress

Literatura uzupełniająca:

 Ale M. (2011). Microsoft Access. Przewodnik dla użytkowników Excela. Helion, Gliwice.

 Misiak Z. (2023). Modelowanie procesów biznesowych. BPMN 2.0 od podstaw. Onepress.

 Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling, Hajo A. Reijers, Renata Gabryelczyk (2022). Business Process Management. Istota zarządzania procesami biznesowymi. Studia z zarządzania. PWN.

 Feddema H. (2006). Microsoft Acces Podręcznik administratora. Helion, Gliwice.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe modele teoretyczne w zakresie baz danych i informatycznych systemów zarządzania (K_W01).

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności różnych typów organizacji wykorzystujących w zarządzaniu systemy informatyczne (K_W02).

• Zna i rozumie działanie wybranych rozwiązań informatycznych, które wspierają zarządzanie przedsiębiorstwem (K_W05).

• Rozumie zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W05).

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz wiedzę z zakresu technologii informacyjnych do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór źródeł teoretycznych i rozwiązań praktycznych oraz przystosowując istniejące metody (K_U01).

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować projekt bazy danych (K_U03).

• Potrafi samodzielnie i zespołowo modelować procesy przedsiębiorstwa za pomocą BPMN i proponować optymalizację procesów przedsiębiorstwa dzięki narzędziom informatycznym (K_U03).

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06).

W zakresie postaw:

• Gotów jest do krytycznej oceny narzędzi informatycznych, wspierających zarządzanie w przedsiębiorstwie (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się wg zasad określonych przez prowadzących laboratorium na pierwszych zajęciach, oceny wg skali poniżej.

Wykład kończy się egzaminem w formie testu jednorazowego wyboru; oceny wg standardowego sposobu oceny na UW. Osobno na wykładzie oraz na laboratorium będzie można zdobyć ilość %% określających końcową ocenę:

0-50% – ocena 2

51-60% – ocena 3

61-70% – ocena 3,5

71-80% – ocena 4

81-90% – ocena 4,5

91-100% – ocena 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Chmielarz
Prowadzący grup: Małgorzata Oleś-Filiks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)