Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSEM3MAR
Kod Erasmus / ISCED: 04.701 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla 3 roku MSEMen realizowane na Wydziale Zarządzania UW sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pojęcie marketingu i jego miejsce w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Orientacje prowadzenia działalności gospodarczej. Segmentacja rynku, wybór rynku docelowego i pozycjonowanie oferty. Decyzje marketingowe dotyczące produktu, cen, dystrybucji i promocji.

Pełny opis:

1. Zasady i instrumenty działalności marketingowej przedsiębiorstwa

 Określenie miejsca (roli) marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

 Definicja marketingu

 Ewolucja marketingu

 Zasady orientacji marketingowej

 Marketing offline i online

 Inne orientacji prowadzenia działalności gospodarczej

 Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie

2. Decyzje strategiczne – STP

 Procedura STP

 Segmentacja rynku

 Wybór rynku docelowego

 Różnicowanie i pozycjonowanie oferty

3. Decyzje produktowe

 Pojęcie i rodzaje produktu

 Tworzenie asortymentu rynkowego

 Projektowanie atrybutów produktu indywidualnego

 Planowanie nowego produktu

 Kształtowanie cyklu życia produkt

4. Decyzje dystrybucyjne

 Determinanty i efekty wyboru kanałów dystrybucji

 Wyznaczenie liczby kanałów dystrybucji

 Ustalenie typu dystrybucji (offline i online)

 Określenie długości kanałów dystrybucji

 Wyznaczenie szerokości kanału dystrybucji,

 Ustalenie stopnia powiązań integracyjnych w kanałach dystrybucji

 Systemy dystrybucji na wybranych rynkach produktowych

5. Decyzje cenowe

 Ceny – wprowadzenie

 Determinanty decyzji cenowych

 Strategie cenowe

 Cena minimalna

 Ustalenie ceny podstawowej

 Odchylenia od ceny podstawowej

6. Decyzje promocyjne

 Istota promocji i modele komunikacji

 Formy promocji i ich efekty

 Formy promocji offline

 Formy promocji online

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Kotler, P., Keller, K.L. (2012). Marketing, Poznań: Rebis.

Uzupełniające pozycje:

• Mazurek, G. (red.) (2018). E-marketing. Planowanie. Narzędzia. Praktyka. Poltex. Warszawa.

• Kotler P., Kartajaya, H., Setiawian, I.(2017). Marketing 4.0. Era cyfrowa. MT Biznes. Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student powinien:

1. Zasady i instrumenty działalności marketingowej przedsiębiorstwa

 Przedstawić miejsce i rolę marketingu w przedsiębiorstwie - wiedza

 Przedstawić definicję marketingu - wiedza

 Rozumieć podstawowe zasady orientacji marketingowej – wiedza

 Znać klasyfikacje instrumentów marketingowych (4P, 4C, 7 P) – wiedza

 Przedstawić relacje komplementarne i kompensacyjne między instrumentami marketingu-mix – umiejętności

 Porównać orientację marketingową z innymi orientacjami prowadzenia działalności gospodarczej – wiedza

 Analizować stopień rozwoju orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie – umiejętności

 Znać uwarunkowania etyczne prowadzania działań marketingowych – inne kompetencje (postawy)

2. Decyzje marketingowe – wymiar strategiczny (STP)

 Rozumieć istotę procedury STP - wiedza

 Określić podstawowe kryteria segmentacyjnego - wiedza

 Określić metody przeprowadzenia segmentacji rynku - wiedza

 Przeprowadzić segmentację rynku B2C (konsumpcyjnego) i B2B (organizacyjnego) – umiejętności

 Zidentyfikować kryteria oceny atrakcyjności segmentów rynku – wiedza

 Analizować atrakcyjność segmentów rynku – umiejętności

 Określić koncepcje obsługi rynku docelowego - wiedza

 Identyfikować instrumenty różnicowania oferty rynkowe – wiedza

 Znać metody analityczne wykorzystywane do określenia pozycji rynkowej dostawców (marek) – wiedza

 Interpretować wyniki metod analitycznych wykorzystywanych do określenia pozycji rynkowej dostawców (marek) – umiejętności

 Przedstawić podstawowe decyzji związane z pozycjonowaniem oferty rynkowej - wiedza

 Oceniać strategie pozycjonowania poszczególnych marek – umiejętności

3. Decyzje produktowe

 Znać podstawowe wymiary asortymentu rynkowego (produktowego) - wiedza

 Przeprowadzić analizę asortymenty rynkowego (produktowego) dowolnej firmy – umiejętności

 Zdefiniować warstw produktu formalnego i ich elementy składowe – wiedza

 Określić podstawowe wybory związane z markowaniem produktu - wiedza

 Dokonać analizy produktu formalnego dowolnego produktu – umiejętności

 Scharakteryzować etapy planowania nowego produktu - wiedza

 Znać rodzaje badań marketingowych realizowanych w poszczególnych fazach planowania nowego produktu – wiedza

 Przedstawić fazy cyklu życia produktu – wiedza

 Omówić cele, strategie i działania marketingowe w poszczególnych fazach CŻP - wiedza

4. Decyzje dystrybucyjne

 Przedstawić przyczyny funkcjonowania dystrybucji w systemie dystrybucji - wiedza

 Wyjaśnić różnice miedzy systemem dystrybucji i kanałem dystrybucji - wiedza

 Przedstawić strumienie i funkcje dystrybucji - wiedza

 Określić podstawowe podmioty funkcjonujące w systemie dystrybucji – wiedza

 Określić decyzje związane z projektowaniem dystrybucji – wiedza

 Projektować mapę sytemu dystrybucji dla wybranego rynku produktowego – umiejętności

5. Decyzje cenowe

 Znać istotę podejścia marketingowego do decyzji cenowych - wiedza

 Wyznaczać dolna i górną granicę dopuszczalnego przedziału cenowego – wiedza

 Omówić wpływ determinant cenowych (rynkowych) na decyzje cenowe – wiedza

 Analizować wpływ popytu na cenę – umiejętności

 Znać typologię strategii cenowych – wiedza

 Przedstawić odchylenia od ceny podstawowej – wiedza

6. Decyzje promocyjne

 Przedstawić istotę promocji - wiedza

 Identyfikować formy promocji – wiedzy

 Przypisywać instrumenty promocji do form promocji – umiejętności

 Wyznaczać strukturę mieszanki promocyjnej – umiejętności

 Tworzyć apele promocyjne (reklamowe) – umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu (egzamin):

– Egzamin pisemny (60% oceny) – stacjonarny lub online na platformie Kampus (w przypadku wysokiego stopnia zachorowań)

• pytania otwarte, tabelkowe i zamknięte

– Ocena z ćwiczeń (40% oceny)

– Do egzaminu mogą przystąpić osoby mające zaliczone ćwiczenia

– Minimalna liczba punktów z egzaminu (samego tekstu) – 51%

Łącznie podczas zajęć będzie można zdobyć 100 punktów, których liczba będzie określała końcową ocenę:

0-50 punktów – ocena 2

51-60 punktów – ocena 3

61-70 punktów – ocena 3,5

71-80 punktów – ocena 4

81-90 punktów – ocena 4,5

91-100 punktów – ocena 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Gmerek, Grzegorz Karasiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Karasiewicz, Urszula Widelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)