Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań w zarządzaniu finansami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1MBZF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań w zarządzaniu finansami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez umożliwienie mu świadomego stosowania metod badawczych typowych dla kierunku Zarzadzanie finansami i rachunkowość.

Pełny opis:

Zagadnienia wdrożone na zajęciach obejmują:

- metody badań empirycznych w finansach (zmienne ilościowe i zmienne jakościowe w finansach; metody analizy wpływu zmiennych jakościowych na zjawiska finansowe);

- zasady analizy pozytywnych (zweryfikowanych) wyników badań;

- testy odporności wyników badań (robustness checks);

- analizy przypadków w finansach;

- cechy prezentacji wyników badań w finansach;

- przeprowadzanie krytycznej analizy literatury przedmiotu wybranych zjawisk finansowych pod kątem hipotez;

- analiza krytyczna wnioskowania na temat zjawisk finansowych na podstawie przeprowadzonych badań.

Literatura:

Baltagi B.H., 2015. The Oxford Handbook of Panel Data. E Book dostępny w BUW-ie

Kultar S., 2007. Quantitative Social Research Methods explores the entire spectrum of quantitative social research methods and their application, Los Angeles : Sage Publications Pvt. Ltd. 2007. eBook.,

Studenci korzystają z wybranych przez prowadzących opracowań naukowych opublikowanych w czasopismach objętych Journal Citation Report, których lista uwzględnia trendy badawcze w zarządzaniu finansami. Przykładowe czasopisma: Journal of Financial Economics, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Services Research, European Journal of Finance, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money.

Inne materiały polecane przez prowadzących zajęcia

Efekty uczenia się:

K_W01,K_W02, K_W03, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_K01, K_K03,

K_W01 Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne), w szczególności dla zarządzanie finansami i rachunkowość.

K_W02 Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych.

K_W03 Zna i rozumie w sposób pogłębiony stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.

K_W05 Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz nauk uzupełniających (Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody.

K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.

K_U03 Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne.

K_U05 Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową.

K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.

K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych.

K_K03 Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia przedmiotu.

Obecność obowiązkowa - dopuszczalne są 2 nieobecności.

Ocena końcowa składa się z dwóch zmiennych: oceny za część ze stosowania metod ilościowych (50%) i za cześć dotyczącą metod jakościowych stosowanych w finansach i rachunkowości (50%).

W części zajęć dotyczącej metod ilościowych stosowane są następujące kryteria oceny pracy studenta:

- prace domowe - kursy na DataCamp

- aktywność na zajęciach

-praca w grupach

W część dotyczącej metod jakościowych stosowanych w finansach i rachunkowości ocena zależy od wyniku testu jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Olszak
Prowadzący grup: Rafał Cieślik, Jacek Karasiński, Andrzej Nałęcz, Katarzyna Trzpioła, Robert Wolański, Agnieszka Wysocka, Tomasz Zalega, Rafał Zbyrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)