Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1ZZFP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób pogłębiony fundamentalnych koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa. z punktu widzenia menedżera oraz analityka rynku kapitałowego. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej teorii i narzędzi wykorzystywanych w praktycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach gospodarczych. Materiał zostanie zaprezentowany ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary badawcze, wyniki najnowszych badań empirycznych w kontekście tematów badań do ewentualnego podjęcia w badawczych pracach dyplomowych.

W ćwiczeniowych pracach analitycznych przewiduje się korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, programów statystycznych i ekonometrycznych oraz z programu Crystal Ball.

Pełny opis:

Wykład:

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. Cele przedsiębiorstwa. Wartość i użyteczność.

2. Efektywność rynku kapitałowego. Formy efektywności rynku. Wartość informacji. Teoria oczekiwań. Anomalie na rynku kapitałowym. Formy efektywności a decyzje przedsiębiorstw.

3. Decyzje inwestycyjne. Kryteria oceny projektów w warunkach pewności i w warunkach ryzyka. Ocena efektywności dla różnych grup interesariuszy. Analiza w krótszym i dłuższym okresie – potencjalne konflikty.

4. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania. Kryteria wyboru. Rodzaje kapitałów. Kapitał własny. Dług. Hybrydowe finansowanie. Analiza ryzyka.

5. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. Podatki a dywidendy. Behawioralne polityki wypłat dywidend. Optymalizacja wypłat dywidend. Dywidendy a wartość przedsiębiorstwa. Teoria sygnalizacji. Wykupy akcji własnych.

6. Ryzyko i stopa zwrotu. Modele CAPM i APT. Modele wieloczynnikowe.

7. Koszt i struktura kapitału. Podatki a koszt kapitału. Koszty agencji. Koszty trudności finansowych. Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa. Optymalizacja struktury kapitałowej.

8. Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych. Analiza ryzyka. Ocena efektywności inwestycji dla różnych grup interesariuszy.

9. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. Opcje finansowe a opcje rzeczywiste. Rodzaje opcji rzeczywistych w przedsiębiorstwie. Modele wyceny.

10. Zarządzanie aktywami obrotowymi. Kredyt kupiecki. Należności. Zapasy. Środki pieniężne. Modele optymalizacji aktywów obrotowych.

11. Krótkoterminowe źródła finansowania. Prognozowanie przepływów pieniężnych.

12. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. Wycena efektów synergii. Alternatywne strategie wzrostu: wspólne przedsięwzięcia, alianse strategiczne.

13. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. Wycena przepływów pieniężnych i kosztu kapitału dla międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Ocena projektów z uwzględnieniem ryzyka kursowego.

14. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. Własność i kontrola. Systemy motywacyjne kierownictw przedsiębiorstw.

15. Nierozwiązane problemy finansów.

Ćwiczenia:

1. Zasady finansów przedsiębiorstw. Podejście klasyczne i behawioralne do decyzji finansowych przedsiębiorstwa. Cele przedsiębiorstwa. Wartość i użyteczność.

2. Efektywność rynku kapitałowego. Formy efektywności rynku. Wartość informacji. Teoria oczekiwań. Anomalie na rynku kapitałowym. Formy efektywności a decyzje przedsiębiorstw.

3. Decyzje inwestycyjne. Kryteria oceny projektów w warunkach pewności i w warunkach ryzyka. Ocena efektywności dla różnych grup interesariuszy. Analiza w krótszym i dłuższym okresie – potencjalne konflikty. Analiza przypadku.

4. Decyzje przedsiębiorstwa o wyborze źródeł finansowania. Kryteria wyboru. Rodzaje kapitałów. Kapitał własny. Dług. Hybrydowe finansowanie. Analiza ryzyka.

5. Polityka dywidendowa przedsiębiorstw. Podatki a dywidendy. Behawioralne polityki wypłat dywidend. Optymalizacja wypłat dywidend. Dywidendy a wartość przedsiębiorstwa. Teoria sygnalizacji. Wykupy akcji własnych. Analiza przypadku.

6. Ryzyko i stopa zwrotu. Modele CAPM i APT. Modele wieloczynnikowe. Analiza przypadku.

7. Koszt i struktura kapitału. Podatki a koszt kapitału. Koszty agencji. Koszty trudności finansowych. Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa. Optymalizacja struktury kapitałowej. Analiza przypadku.

8. Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych. Analiza ryzyka. Ocena efektywności inwestycji dla różnych grup interesariuszy.

9. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w finansach przedsiębiorstw. Opcje finansowe a opcje rzeczywiste. Rodzaje opcji rzeczywistych w przedsiębiorstwie. Modele wyceny. Analiza przypadku.

10. Zarządzanie aktywami obrotowymi. Kredyt kupiecki. Należności. Zapasy. Środki pieniężne. Modele optymalizacji aktywów obrotowych. Analiza przypadku.

11. Krótkoterminowe źródła finansowania. Prognozowanie przepływów pieniężnych. Analiza przypadku.

12. Fuzje i restrukturyzacje przedsiębiorstw. Wycena efektów synergii. Alternatywne strategie wzrostu: wspólne przedsięwzięcia, alianse strategiczne. Analiza przypadku.

13. Zarządzanie finansami na rynkach międzynarodowych. Wycena przepływów pieniężnych i kosztu kapitału dla międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Ocena projektów z uwzględnieniem ryzyka kursowego. Analiza przypadku.

14. Problemy agencji i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. Własność i kontrola. Systemy motywacyjne kierownictw przedsiębiorstw.

15. Nierozwiązane problemy finansów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance (13th ed,) McGraw-Hill 2019 (polskie tłumaczenie: Brealey R.A., Myers S.C. Podstawy finansów przedsiębiorstw Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999)

Literatura uzupełniająca:

• Berk J., DeMarzo P., Corporate Finance, 6th edition (lub wcześniejsze wydanie), Pearson 2023.

• Gruszczyński M. Finanse przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2012.

• Gajdka J., Walińska E. Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka,. FRR, Warszawa 2000.

• Wybrane artykuły m.in. z: „Journal of Applied Corporate Finance”, “McKinsey on Finance”, “The Economist”.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości (K_W01)

• Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych (K_W02)

• Zna i rozumie w sposób pogłębiony stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki (K_W03).

• Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym (K_W06).

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody (K_U01).

• Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł (K_U02).

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03).

• Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową (K_U05).

• Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie (K_U06).

W zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych (K_K01).

• Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Kolokwium końcowe (80%), prace domowe (20%)

Wykład:

Egzamin pisemny – stacjonarny, pytania testowe teoretyczne oraz zadania obliczeniowe.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby mające zaliczone ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rutkowski
Prowadzący grup: Wojciech Chmielewski, Jarosław Klepacki, Andrzej Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)