Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1EJ Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Elementy językoznawstwa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot daje studentom – nieposiadającym teoretycznego przygotowania językoznawczego – usystematyzowane podstawowe wiadomości z zakresu językoznawstwa niezbędne do tworzenia systemów architektury informacji oraz narzędzi kontroli słownictwa.

Pełny opis:

Językoznawstwo jako dyscyplina humanistyki. Związki językoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi. Podział językoznawstwa ze względu na przedmiot badania.

Znaki a znaki językowe. Klasyfikacja znaków. Definicja znaku językowego.

Języki naturalne a języki sztuczne. Rodzaje języków sztucznych. Hierarchiczna budowa języka. Jednostki języka: nieznaczące (fonemy), znaczące: morfemy, leksemy, słowoformy, konstrukcje składniowe (grupy syntaktyczne i zdania). Podstawowe relacje między jednostkami. Podsystemy języka: fonologiczny, morfologiczny, syntaktyczny i semantyczny.

Semantyka. Odwzorowanie rzeczywistości w języku. Znaczenie jako relacja umowna. Zakres znaczeniowy a treść znaczeniowa. Prezentacja znaczenia.

Pragmatyka - warunki komunikacji językowej. Funkcje języka (wypowiedzi, mowy tekstu).

Język jako zjawisko kulturowe.

Literatura:

Bobrowski I., Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków 1998;

Bojar B., Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej. Warszawa 2005;

Grzegorczykowa R., Problem funkcji języka w świetle teorii aktów mowy. [W:] J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa (red.), Język a kultura. T. 4, s. 11-28;

Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa. Warszawa 2007;

Fisiak J., Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych. Warszawa 1975;

Ivić M., Kierunki w lingwistyce. Wrocław 1975;

Łuczyński E., J. Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia. Gdańsk 2005;

Tabakowska E. (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków 2001 (wybrane rozdziały);

Taylor J.R., Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej. Kraków 2001 (wybrane rozdziały).

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- podstawowe teorie i metodologię językoznawstwa - w zakresie odpowiadającym potrzebom tworzenia systemów architektury informacji oraz narzędzi kontroli słownictwa (K_W02)

- podstawową terminologię w zakresie językoznawstwa,

metody analizy i interpretacji języka jako wytworu kultury oraz narzędzia tworzenia charakterystyk treściowych dokumentów (K_W03)

Absolwent potrafi:

- identyfikować i rozwiązywać szczegółowe problemy badawcze architektury informacji, korzystając z wiedzy i aparatu metodologicznego językoznawstwa (K_U01, K_U03)

- posługiwać się terminologią z obszaru językoznawstwa w zakresie niezbędnym w badaniach z obszaru bibliologii i informatologii (K_U01)

- rozwijać wiedzę i umiejętności językoznawcze w kontekście potrzeb architektury informacji (K_U09)

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny swojej wiedzy językoznawczej w kontekście pracy z zasobami informacji (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny/egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Przastek-Samok
Prowadzący grup: Maria Przastek-Samok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.