Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D4ETPR-PRM Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Etyka PR
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 4 semestr, 2 rok (PRMM)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja i omówienie najważniejszych kwestii etycznych w zawodzie public relations. Zawiera on analizę istniejących zasad profesjonalnego i etycznego postępowania, a także ocenę praktycznego ich wdrożenia. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną różne metody dydaktyczne takie jak: prezentacja przypadków, prezentacje, dyskusje.

Przedmiot zawiera omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu etyki public relations. Zaprezentowane zostaną zasady profesjonalnej komunikacji, branżowe kodeksy etyczne, a także praktyczne problemy z pogranicza etyki, z którymi muszą się mierzyć profesjonaliści zajmujący się public relations.

Pełny opis:

Przedmiot zawiera następujące elementy:

• Analiza sfer zadaniowych public relations ze szczególnym uwzględnieniem lobbingu, sponsoringu, relacji ze społecznościami lokalnymi, crisis management oraz z mediami.

• Implikacje moralne wynikające z istoty PR (informacje, wizerunek, kształt i kreowanie opinii a prawda, poufność, wolność, godność ludzka).

• Podstawowe założenia etyki w public relations. Pojęcie standardów etycznych.

• Branża PR a etyka. Rada Etyki Public Relations i jej wpływ na stanowienie i egzekwowanie norm etycznych polskim public relations. Siedem grzechów głównych polskiego PR.

• Kodeksy etyczne i ich tworzenie. Organizacyjne kodeksy postępowania. Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Kodeks Dobrych Praktyk Związku Firm Public Relations. Kodeksy międzynarodowe.

• Standardy etyczne a praktyka dyskredytacji i „ Czarnego PR”.

• Standardy prawne a standardy etyczne w działalności PR – wzajemne relacje.

• Etyka w dziennikarstwie. Relacje z mediami. Etyczne aspekty konstrukcji materiałów informacyjnych.

• Programy etyczne w firmach. Problem uczciwej konkurencji. Instytucje stojące na straży przestrzegania standardów etyki zawodowej.

Nakład pracy studenta:

Wykład = 15 godz.

Ćwiczenia = 30 godz.

Samodzielne przygotowanie do zajęć

½ godz. tyg. = 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia = 15 godz.

Razem = 90 godz.

Literatura:

1. Gawroński S.: Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006.

2. Olędzki j., Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.

3. Olędzki J., Tworzydło D., Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunku rozwoju, PWN, Warszawa 2006.

4. Seitel F. P.: Public relations w praktyce. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.

5. Złe praktyki, Raport z badań, Rzeszów 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

2. zna Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

3. zna Grzechy Główne Polskiego PR – dokument Rady Etyki PR

4. zna orzeczenia i opinie Rady Etyki PR

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie odróżnić zapisy poszczególnych kodeksów

2. umie przeanalizować problem pod kątem jego zgodności z zapisami kodeksów etyki

3. wie jak ocenić sytuację w kontekście jej etyczności

INNE KOMPETENCJE

1. rozumie na czym polega odpowiedzialność PR-owca w związku z wykonywanym zawodem, w kontekście zapisów wspomnianych kodeksów,

2. rozumie, jak ważna jest etyka w tym zawodzie.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. Egzamin ustny - 60%

2. Projekty wykonywane na ćwiczeniach + obecność - 40%

Student uzyskuje zaliczenie z części ćwiczeniowej, uprawniające do przystąpienia do egzaminu. Uzyskuje ocenę z części egzaminacyjnej. Studenci, którzy uzyskają odpowiednią wartość % na ćwiczeniach, otrzymają adekwatne bonusy podczas egzaminu. Odpowiednio: studenci z wynikiem >91% na ćwiczeniach mają uznane 3 z 5 pytań egzaminacyjnych; z wynikiem >81% - 2 pytania; z wynikiem >71% - 1 pytanie; pozostali odpowiadają na 5 pytań.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Przybysz
Prowadzący grup: Łukasz Przybysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Przybysz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.