Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie publikacji 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D4PP
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie publikacji 2
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci uczestniczący w zajęciach powinni znać podstawowe zasady prac redakcyjnych, typografii i sztuki książki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest poznanie podstaw zastosowania oprogramowania w działalności wydawniczej – projektowania i tworzenia publikacji za pomocą oprogramowania Adobe InDesign CS6; wykorzystania oprogramowania w organizacji pracy wydawniczej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie podstaw tworzenia publikacji za pomocą specjalistycznego oprogramowania Adobe InDesign CS6 oraz zasad pracy nad publikacją i jej przygotowaniem do druku. W trakcie zajęć studenci poznają podstawy działania oprogramowania do tworzenia publikacji; podstawowe zasady przygotowania materiałów do druku z uwzględnieniem profili koloru; specjalistyczną terminologię drukarską i wydawniczą oraz praktyczne zastosowanie wiedzy i teorii związanej z typografią i technologią wydawniczą z uwzględnieniem publikacji elektronicznych.

Literatura:

Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji?, Warszawa 2007.

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007.

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

Cyrus H., Niezbędnik typograficzny, czyli o akapitach w kilku paragrafach, Kraków 2015.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii, Gdańsk 2006.

French N., InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, 2010.

Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Kraków 2010.

Gołąb A., DTP. Od projektu aż po druk. O współpracy grafika z drukarzem, 2013.

Harrower T., Podręcznik projektanta gazet, Warszawa 2006.

Henestrosa C., Meseguer L., Scaglione J., Jak projektować kroje pisma. Od szkicu do ekranu, Kraków 2013.

Hochuli J., Detal w typografii, Kraków 2009.

Jarzina J., Tajniki typografii dla każdego, Warszawa 2003.

Mitchell M., Wightman S., Typografia książki. Podręcznik projektanta, Kraków 2012.

Tomaszewski A., Architektura książki, Warszawa 2011.

Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996.

Tschichold J., Nowa typografia, Łódź 2011.

Willberg H.P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii, Gdańsk 2004 i 2008.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

zasady pracy nad publikacją i jej przygotowaniem do druku za pomocą specjalistycznego oprogramowania; zasady działania oprogramowania do tworzenia publikacji, zasady przygotowania materiałów do druku z uwzględnieniem profili koloru; specjalistyczną terminologię drukarską i wydawniczą (K_W02, K_W05, K_W06, K_W07)

Absolwent potrafi:

posługiwać się programem do składu tekstu; projektować proste makiety i druki; przygotować efekty swojej pracy do druku w profesjonalnej firmie poligraficznej (K_U03, K_K07, K_U08, K_U09)

Absolwent jest gotów do:

rozwijania swoich kompetencji w zakresie nowoczesnych technik wydawniczych; uczestnictwa w życiu kulturalnym jako współtwórca różnego rodzaju publikacji oraz kompetentny czytelnik (K_K03, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności).

Projekty cząstkowe i zaliczeniowy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Grzymała-Łuszcz
Prowadzący grup: Justyna Grzymała-Łuszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)