Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektem wydawniczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D4ZPW
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem wydawniczym
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia zapoznają studentów z zarządzaniem projektem wydawniczym z poziomu menedżera projektu, zarówno w wariancie, w którym musi realizować zadanie w ramach z góry narzuconego/ustalonego budżetu, jak i w sytuacji, w której samodzielnie pozyskuje środki finansowe na docelowe przedsięwzięcie wydawnicze.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń z Zarządzania Projektem Wydawniczym studenci krok po kroku poznają kolejne etapy i warunki niezbędne dla efektywnego wydawania współczesnych publikacji, zarówno drukowanych, jak i cyfrowych. W tym celu ćwiczenia składają się z tematów takich jak:

1) kompetencje kierownika projektu

2) pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego

3) licencje Creative Commons oraz narzędzia takie jak CC0 lub Public Domain Mark

4) źródła finansowania projektów wydawniczych

5) planowanie i realizacja budżetu projektu wydawniczego

6) rodzaje umów z wykonawcami i kontrahentami na wybranych przykładach

7) dystrybucja i promocja projektu wydawniczego.

Literatura:

"Krótki kurs własności intelektualnej" (materiały dla uczelni), M. Biernat, R. Czajka, J. Lipszyc, K. Siewicz, P. Stankiewicz (red.), Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2014.

"Kompetencje interpersonalne i cechy innowacyjnego menedżera projektów", M.B.Król [w:] WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE 2/2013, s. 190-199.

"Komunikowanie interpersonalne" (rozdz. 16 i 17), W. Głodowski, UW, Warszawa 2001.

"Project Planning And Scheduling: Tools And Good Practices", M. Trocki , P. Wyrozębski, SGH, Warszawa 2015.

"Biuro zarządzania projektami" P. Wyrozębski, PWE, Warszawa 2010.

"Uwarunkowania i czynniki wpływające na sukces projektu", W. Walczak [w:]

E-mentor nr 3/2010, s. 17-27.

"Książka jako towar, książka jako znak: studia z socjologii literatury" (patrz rozdział dot. dystrybucji), M. Rychlewski, Kraków 2013.

"Wybrane formy promocji książki w Polsce i na świecie", Ł. Śmigiel, Kraków 2018.

PROJEKT KSIĄŻKA, Narodowe Centrum Kultury i Dwutygodnik.com, wywiady w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, patrz: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/projekt-ksiazka

Efekty uczenia się:

Student zna możliwości, ale i ograniczenia związane z zarządzaniem projektem wydawniczym. Potrafi oszacować własne kompetencje, również w kontekście komunikacji interpersonalnej, na takim stanowisku. Zna kolejne etapy - od pomysłu do finalnej publikacji, zarządzania projektem wydawniczym.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową i zaliczenie ćwiczeń składa się aktywność na zajęciach oraz przygotowanie szkicu własnego projektu wydawniczego pod kątem zarządzania etapami jego powstawania (szkic musi zawierać takie elementy jak budżet, wypunktowanie kolejnych kroków realizacji wraz z ich rozplanowaniem w czasie i rozdzieleniem zadań wśród wykonawców poszczególnych elementów projektu, drafty umów, w tym licencji).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7.5 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 7.5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Koziołek
Prowadzący grup: Agnieszka Trzeszkowska-Bereza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)