Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Formy książki elektronicznej i jej obieg

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-Z3FKEJO
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Formy książki elektronicznej i jej obieg
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE I STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Opis zmian dokonujących się na rynku wydawniczym spowodowanych rozwojem książki elektronicznej, Omówienie terminologii dotyczącej książki elektronicznej, jej funkcjonalności, różnorodnych formatów i urządzeń służących do odczytu.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny, a w trakcie dyskusji omawiane są następujące kwestie:

- historia książki elektronicznej na nośnikach fizycznych i w dostępie online,

- kompozycja książki elektronicznej i jej funkcjonalność w porównaniu z książką drukowaną,

- formaty książki elektronicznej oraz oprogramowanie i urządzenia do jej odczytu,

- formy dystrybucji książki elektronicznej,

- statystyka rynku wydawniczego pokazująca ekspansję książki elektronicznej.

Każdorazowo wstępem do dyskusji są referaty przygotowywane przez wybranych studentów na temat zaplanowany dla kolejnych zajęć. Oceniane są referaty studentów i aktywność na zajęciach.

Literatura:

Elżbieta Chorób, Roman Chorób: Książka tradycyjna a książka elektroniczna. [w:] W kierunku gospodarki elektronicznej - wyzwania, narzędzia, dobre praktyki. Białystok: WSE 2014, s. 78-86.

Łukasz Gołębiewski: E-książka, E-book - szerokopasmowa kultura. Warszawa: Biblioteka Analiz 2009.

Małgorzata Góralska: Książka on-line. Próba objaśnienia zjawiska. "Biuletyn EBIB": <http://www.ebib.pl/2003/47/goralska.php>.

Przemysław Krysiński: E-book - nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej. "Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2009, nr 1, s. 75-88.

Małgorzata Sopyło: Estetyka książki elektronicznej. Gdynia: Novae Res, 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student zna i rozumie: sytuację wszelkich produktów w formie elektronicznej (ze szczególnym uwzględnieniem e-books) na rynku wydawniczym, podstawy terminologii związanej z książką elektroniczną i jej funkcjonowaniem w obiegu wydawniczym; zasady rządzące popytem na nowe media oraz zagadnienia związane z ochroną prawa autorskiego (K_W02, K_W05, K_W06, K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi: przeprowadzić analizę i interpretację funkcjonowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, rozpowszechnianiem i gromadzeniem książek elektronicznych; porównać sytuację książki elektronicznej w naszym kraju z tendencjami w krajach o najbardziej rozwiniętym przemyśle wydawniczym i ocenić szanse zastosowania światowych rozwiązań w działalności wydawniczej (także własnej); funkcjonować we współczesnej infrastrukturze rynku książki (K_U03, K_U04, K_U09).

INNE KOMPETENCJE:

Student jest gotów do:

aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego); oszacować szanse powodzenia i skalę aktywności na rynku książki elektronicznej (K_K02, K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje ocenę, będącą wypadkową ocen uzyskanych za przygotowanie i wygłoszenie referatów, z prac domowych i za aktywność podczas dyskusji na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grygrowski
Prowadzący grup: Dariusz Grygrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)