Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania aplikacji mobilnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D2PPAM
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania aplikacji mobilnych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania aplikacji mobilnych. Nacisk zostanie położony na metodologię pracy projektowej. Studenci zapoznają się także z wybranymi narzędziami wykorzystywanymi w projektowaniu aplikacji mobilnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami projektowania aplikacji mobilnych. Nacisk zostanie położony na metodologię pracy projektowej. Studenci zapoznają się także z wybranymi narzędziami wykorzystywanymi w projektowaniu aplikacji mobilnych. Praca będzie odbywać się w grupach (zespołach projektowych), których zadaniem będzie zaprojektowanie aplikacji mobilnej należącej do wybranej kategorii. Po zakończeniu zajęć studenci będą znali etapy projektowania aplikacji mobilnych i działania podejmowane w ramach każdego z nich.

Literatura:

1. Gerard Goggin: Apps: From Mobile Phones to Digital Lives. Cambridge 2021.

2. Steinar Kvale: Prowadzenie wywiadów. Warszawa 2012.

3. Matt Lacey: Postaw na użyteczność: UX dla programistów i projektantów na przykładzie aplikacji mobilnych. Warszawa 2019.

4. Radomir Miński: Wywiad pogłębiony jako technika badawcza: możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2017, t. 13, nr 3, s. 30‒51. WWW: https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/33474/PSJ_13_3_Minski.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. Iga Mościchowska, Barbara Rogoś-Turek: Badania jako podstawa projektowania user experience. Warszawa 2015.

6. Pablo Perea, Pau Giner P.: UX Design: projektowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych. Gliwice 2019.

7 Jenifer Tidwell, Charles Brewer, Aynne Valencia: Projektowanie interfejsów: sprawdzone wzorce projektowe. Warszawa 2021.

oraz źródła internetowe podawane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zakres i specyfikę przedmiotową oraz teorie wyjaśniające złożone zależności między wybranymi faktami, obiektami i zjawiskami, właściwymi dla nauk o komunikacji społecznej i mediach w zakresie informatologii (K_W01).

- zna i rozumie koncepcje zarządzania informacją i wiedzą oraz metody badawcze, w tym właściwe dla analizy i projektowania strategii i narzędzi zarządzania informacją w podmiotach z różnych sektorów (K_W04).

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zakres i specyfikę przedmiotową oraz teorie właściwe dla architektury informacji, w tym kontekst interdyscyplinarny analiz i interpretacji wytworów kultury w tym obszarze oraz zasady doboru właściwych rozwiązań, w tym technologicznych, do rozwiązywania określonych problemów organizacyjnych i badawczych (K_W05).

- zna i rozumie koncepcje, metody badawcze i zasady ich doboru właściwe dla informatologii, wykorzystywane w projektowaniu, analizowaniu i ewaluowaniu systemów informacyjnych w różnych środowiskach ICT (K_W06).

- zna i rozumie metody badawcze właściwe dla informatologii, wykorzystywane w analizie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, w tym ich interakcji z cyfrowymi produktami i usługami informacyjnymi, a także ocenie i kształceniu ich kompetencji informacyjnych (K_W07).

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi wykorzystać metody badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności właściwe dla informatologii, do analizy potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, w tym ich interakcji z cyfrowymi produktami i usługami informacyjnymi, a także oceny i kształcenia ich kompetencji informacyjnych (K_U02).

- potrafi dobierać właściwe metody i narzędzia, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, do definiowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w obszarze architektury informacji oraz dostosowywać te narzędzia i metody, lub też tworzyć nowe, do uwarunkowań konkretnego problemu (K_U04).

- potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach, w tym poprzez kierowanie pracami zespołu (K_U09).

INNE KOMPETENCJE:

- jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych właściwych dla architektury informacji oraz właściwego doboru ekspertów i zasięganiu ich opinii w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu (K_K02).

- jest gotów do przestrzegania zasad etycznych w działalności informacyjnej, w tym stosowania tych zasad w zakresie planowanych funkcjonalności projektowanych rozwiązań informacyjnych (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach:

a) wszystkich - 25%;

b) jedna nieobecność - 20%;

c) dwie nieobecności - 15%;

d) powyżej - 0%.

2) Projekt końcowy - do 75%.

Oceny końcowe:

5: 91-100%

4,5: 81-90%

4: 71-80%

3,5: 61-70%

3: 50-60%

Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Włodarczyk
Prowadzący grup: Bartłomiej Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)