Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Działania grupowe w sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-SZS-22WT8
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Działania grupowe w sztuce
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla kierunku Sztuki społeczne, IKP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

Warsztaty poruszające zagadnienia współautorstwa, pracy zespołowej, działań partycypacyjnych, badań artystycznych i tworzenia sztuki mającej na celu produkowanie wiedzy. Zajęcia obejmą zarówno prezentacje działań twórców i twórczyń pracujących kolektywnie, jak i wspólne sformułowanie celów projektu, uzgodnienie metod pracy, przygotowania, realizację i prezentację projektu. Celem warsztatów jest doświadczenie wszystkich etapów pracy nad grupowym projektem realizowanym metodą badań artystycznych. Rezultatem zajęć będzie ukończony i zaprezentowany projekt grupowy.

Pełny opis:

Kurs rozpocznie się spotkaniem z twórczością artystów i artystek pracujących w kolektywach, włączających w swoje działania społeczności, realizujących projekty, których celem jest praca z osobami zawodowo niezwiązanymi ze sztuką, poza instytucjami kultury, w przestrzeniach publicznych. Zostanie omówiona metodologia tego typu projektów, przykłady twórczości na podobnym obszarze, wykorzystującej analogiczne metody.

Zadaniem semestralnym będzie realizacja projektu grupowego Teatr Femina, mającego charakter badań artystycznych, wykorzystujących przede wszystkim foto i video. W ramach kursu odbędą się warsztaty fotografii społecznej oraz filmu dokumentalnego, przygotowujące do realizacji finalnego projektu.

Tematem badań i punktem wyjściowym projektu studenckiego będzie budynek dawnego kina przy Al. Solidarności 116. Otwarte tuż przed wybuchem II wojny światowej, Kino Femina założone zostało z myślą o żeńskiej publiczności i miało oferować tworzony dla niej repertuar. Po wybuchu wojny przejęte i krótko używane jako scena niemieckiej rewii, następnie znalazło się na terenie getta żydowskiego i mieściło jeden z jego teatrów. Po likwidacji getta budynek używany był przez armię niemiecką jako magazyn, by po wojnie na pięćdziesiąt sześć lat ponownie stać się kinem. Od 2016 w budynku znajduje się sklep Biedronka.

W ramach swojego projektu studentki i studenci zbiorą opowieści związane z wieloletnią historią Kina Femina. Stworzone przez nich/nie archiwum wspomnień stanie się materiałem do kolektywnej pracy na nowo opisującej losy kina ze szczególnym uwzględnieniem jego herstorii. Kurs będzie podzielony na etapy wynikające ze stworzonego przez grupę studencką harmonogramu pracy i ustalonego wspólnie podziału zadań. Końcowy projekt zaprezentowany zostanie w specjalnie zaprojektowanej do tego przestrzeni, w sąsiedztwie dawnego kina .

Prowadząca:

dr hab. Karolina Breguła - artystka wizualna i wykładowczyni. Prowadzi Pracownię Filmu Społecznego na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jako artystka tworzy filmy, fotografie i instalacje. Wiele ze swoich prac współtworzy z ich bohaterami, zacierając granice pomiędzy profesjonalnym i amatorskim działaniem artystycznym. Jej prace pokazywane były między innymi w Jewish Museum w Nowym Jorku, w CCA w Londynie, w MOCA Taipei oraz na międzynarodowych imprezach jak Biennale Sztuki w Wenecji czy Biennale w Singapurze.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

najważniejsze teorie oraz historyczne i współczesne inicjatywy związane z sztuką zaangażowaną w Polsce i na świecie, m.in. animację kultury, applied arts, audience development, community arts, pedagogikę teatru,

przemiany sztuki współczesnej, jej zróżnicowanie pod względem mediów, strategii i technik.

Umiejętności: absolwent potrafi

stworzyć projekt społeczno-artystyczny, samodzielnie formułując problem, dobierając narzędzia naukowe i praktyczne oraz odpowiednią metodologię;

wykorzystywać posiadaną wiedzę by testować wybrane strategie sztuki w działaniach społecznych,

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

samodzielnego i twórczego działania w kulturze, ze świadomością celowości tych działań i opracowywania ich strategii;

świadomego i twórczego uczestniczenia w kulturze i korzystania z różnorodnych form i strategii artystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach,

aktywne uczestnictwo w pracy grupowej oraz realizacja zadań

przygotowanie prezentacji zrealizowanej wspólnie pracy podczas sesji otwartej

Dopuszczalna liczba nieobecności:

w zajęciach w trybie nieregularnym - 1 (4 godz. akademickie)

Trzy spóźnienia traktowane są jak 1 nieobecność.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)