Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5-WZSP-SLO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posługujących się w mowie i piśmie językiem słowackim na poziomie przewidzianym po ukończeniu II roku studiów licencjackich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w języku słowackim łączą elementy praktycznej nauki języka oraz konwersatorium tematycznego. Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa słowackiego oraz kształt porządku społecznego. Najważniejszą płaszczyzną obserwacji jest współczesna Słowacja, zachodzące współcześnie zjawiska polityczne, społeczne i kulturowe objaśniane są jednak zarówno we współczesnych szerszych międzynarodowych czy globalnych kontekstach, jak i nawiązaniach do tradycji politycznych, przekształceń społecznych czy dziedzictwa kulturowego regionu.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego (w tym ustrój państwa), wskazywane są ich historyczne przyczyny oraz lokalne, regionalne i ponadregionalne uwarunkowania. Przedmiotem obserwacji i analizy są również najważniejsze przejawy wzajemnego oddziaływania polityki i kultury. Ponadto omawiane są stosunki etniczne i regulacje prawnych ich dotyczące.

Podstawę omówienia wyróżnionych zjawisk stanowi analiza merytoryczna i językowa (stylistyczna) tekstów: prawnych, publicystycznych, politycznych, propagandowych; wypowiedzi prasowych i telewizyjnych, a także filmów dokumentalnych czy np. reklamowych.

Literatura:

Z uwagi na charakter przedmiotu, wymagający wprowadzania literatury różnorodnej pod względem tematycznym i rodzajowym (prace z zakresu politologii i nauki o społeczeństwie, bieżąca publicystyka, dane statystyczne, akty prawne), będzie ona podawana na bieżąco w trakcie zajęć w postaci materiałów lektorskich. Podane poniżej pozycje mają charakter wprowadzenia w problematykę przedmiotu:

1. Politológia, praca zbiorowa, Nitra 2007.

2. A. M. Varová, Náuka o spoločnosti, Bratislava 2009.

3. Štefan Šutaj (ed.), Národ a národnosti na Slovensku, Prešov 2005.

4. Regióny Slovenska, Bratislava 2004.

5. Slovacicum. Súčasné Slovensko, Bratislava 2006.

6. Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti, ed. M. Bútora, G. Mesežnikov, Z. Bútorová, Bratislava 2013.

Efekty uczenia się:

Zajęcia wzbogacają zasób leksykalny studentów o określone słownictwo tematyczne (czynne i bierne). Ćwiczą podstawowe umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz pisanie w języku słowackim. W trakcie zajęć uczący się powinni nabyć umiejętność rozumienia wypowiedzi i tekstów autentycznych, a także umiejętność zdobywania i udzielania informacji dotyczących poszczególnych zagadnień realioznawczych; odczytania i interpretacji faktów realioznawczych dotyczących danych zagadnień kulturowych i społeczno-politycznych; wykorzystywania zdobytych informacji w procesie komunikowania się; formułowania własnej opinii i wniosków dotyczących realiów kulturowych, w tym społeczno-politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega zarówno bieżąca praca studenta (obowiązkowa obecność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, przygotowane wypowiedzi ustne i prace pisemne, sprawdziany), jak i egzamin końcowy.

Przedmiot kończy się egzaminem dwuczęściowym: część pisemna (test w języku słowackim sprawdzający zdobytą wiedzę merytoryczną oraz zasób leksykalny), która odbywa się w połowie drugiego semestru, stanowi warunek przystąpienia do części ustnej (sprawdzającej kompetencje komunikacyjne, umiejętność wykorzystania słownictwa tematycznego).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Monika Kalinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

W razie konieczności pracy zdalnej zajęcia (oraz egzamin - część pisemna i ustna) będą realizowane wykorzystaniem pakietu Google (Meet, Classroom, Formularze).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.