Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5-WZSP-SLO
Kod Erasmus / ISCED: 08.903 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie społeczno-polityczne Słowacji
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia specjalnościowe na trzecimroku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posługujących się w mowie i piśmie językiem słowackim na poziomie przewidzianym po ukończeniu II roku studiów licencjackich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w języku słowackim łączą elementy praktycznej nauki języka oraz konwersatorium tematycznego. Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa słowackiego oraz kształt porządku społecznego. Najważniejszą płaszczyzną obserwacji jest współczesna Słowacja, zachodzące współcześnie zjawiska polityczne, społeczne i kulturowe objaśniane są jednak zarówno we współczesnych szerszych międzynarodowych czy globalnych kontekstach, jak i nawiązaniach do tradycji politycznych, przekształceń społecznych czy dziedzictwa kulturowego regionu.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego (w tym ustrój państwa), wskazywane są ich historyczne przyczyny oraz lokalne, regionalne i ponadregionalne uwarunkowania. Przedmiotem obserwacji i analizy są również najważniejsze przejawy wzajemnego oddziaływania polityki i kultury. Ponadto omawiane są stosunki etniczne i regulacje prawnych ich dotyczące.

Podstawę omówienia wyróżnionych zjawisk stanowi analiza merytoryczna i językowa (stylistyczna) tekstów: prawnych, publicystycznych, politycznych, propagandowych; wypowiedzi prasowych i telewizyjnych, a także filmów dokumentalnych czy np. reklamowych.

Literatura:

Z uwagi na charakter przedmiotu, wymagający wprowadzania literatury różnorodnej pod względem tematycznym i rodzajowym (prace z zakresu politologii i nauki o społeczeństwie, bieżąca publicystyka, dane statystyczne, akty prawne), będzie ona podawana na bieżąco w trakcie zajęć w postaci materiałów lektorskich. Podane poniżej pozycje mają charakter wprowadzenia w problematykę przedmiotu:

1. Politológia, praca zbiorowa, Nitra 2007.

2. A. M. Varová, Náuka o spoločnosti, Bratislava 2009.

3. Štefan Šutaj (ed.), Národ a národnosti na Slovensku, Prešov 2005.

4. Regióny Slovenska, Bratislava 2004.

5. Slovacicum. Súčasné Slovensko, Bratislava 2006.

6. Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti, ed. M. Bútora, G. Mesežnikov, Z. Bútorová, Bratislava 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student/ka bardzo dobrze orientuje się w problematyce współczesnej Słowacji. Zna zasady funkcjonowania państwa, najważniejsze kwestie aktualnej polityki, istotne kwestie polityki społecznej. Potrafi analizować teksty debaty publicznej, wskazać i scharakteryzować stanowiska zajmowane przez jej uczestników. Umie scharakteryzować główne instytucje publiczne i kulturalne. Jest w stanie prowadzić dyskusję oraz organizować debatę w języku słowackim, potrafi zebrać materiał na zadany temat oraz przedstawić uargumentowane dowodzenie wybranej tezy, dotyczącej aktualnych zjawisk społeczno-politycznych kraju.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega zarówno bieżąca praca studenta (obowiązkowa obecność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, przygotowane wypowiedzi ustne i prace pisemne, sprawdziany), jak i egzamin końcowy.

Przedmiot kończy się egzaminem dwuczęściowym: część pisemna (test w języku słowackim sprawdzający zdobytą wiedzę merytoryczną oraz zasób leksykalny), która odbywa się w połowie drugiego semestru, stanowi warunek przystąpienia do części ustnej (sprawdzającej kompetencje komunikacyjne, umiejętność wykorzystania słownictwa tematycznego).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kalinowska
Prowadzący grup: Monika Kalinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)