Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka chorwackiego (3L)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5GOCHA2
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka chorwackiego (3L)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia specjalnościowe na trzecimroku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka chorwackiego (1) 3005-KL4GOCHA

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawową terminologię językoznawczą w języku polskim oraz posiadać umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu popularnonaukowego i naukowego w języku chorwackim.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budową systemu gramatycznego i leksykalnego współczesnego języka chorwackiego, opanowanie praktyczne omawianych zagadnień, jak również wyposażenie słuchaczy w narzędzia do samodzielnej analizy zjawisk językowych typowych dla chorwackiego obszaru językowego. Zajęcia są kontynuacją przedmiotu gramatyka opisowa języka chorwackiego na 2L.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest usystematyzowanie wiadomości z zakresu gramatyki opisowej współczesnego języka chorwackiego zdobytych przez studentów w toku lektoratu tego języka, a także innych zajęć językoznawczych, poprzez skonfrontowanie ich z najnowszymi osiągnięciami językoznawstwa teoretycznego (także polskiego). Przedstawione będą główne opracowania z zakresu gramatyki opisowej i normatywnej języka oraz leksykografii. Zagadnienia są prezentowane przy pomocy różnych ujęć językoznawczych, włącznie z metodologią używaną w lingwistyce korpusowej.

Zajęcia będą obejmowały następując bloki zagadnień:

1. Tvorba riječi hrvatskog jezika.

2. Tipovi složenih rečenica.

3. Red riječi u rečenici.

4. Aktualni problemi jezične kulture.

5. Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika.

6. Hrvatsko-srpske leksičke i gramatičke razlike.

Literatura:

Babić S., Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Zagreb 1986 (i nast.).

Barić E., Lončarić M. i in., Hrvatska gramatika, Zagreb 1997.

Hrvatski jezični portal, hjp.znanje.hr

Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb 1999.

Hrvatski jezik, red. M. Lončarić, Opole 1998.

Katičić R., Načela standardnosti hrvatskoga jezika, Jezik 43 (1995-96), 5, 175-182; Forum 37 (1998), 70, 1/3, 226-235; Državnost 2 (1998), 2, 267-275; [w:] Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika, prir. M Samardžija, Zagreb 1999, s. 295-307.

Kordić S., Relativna rečenica, Zagreb 1995.

Kordić S., Riječi na granici punoznačnosti, Zagreb 2002.

Pranjković I., Druga hrvatska skladnja, Zagreb 2002. [Sintaktičke inovacije u hrvatskome standardnom jeziku (1945-1990)]

Raguž D., Praktična hrvatska gramatika, Zagreb 1997.

Silić J., Hrvatski jezik kao sustav i kao standard, [w:] Riječki filološki dani, Rijeka 1996, 1, 187-194.

Silić J., Razgovorni stil hrvatskoga standardnog jezika, Kolo 1997, 4, 483-495.

Silić J., Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb 2006.

Silić J., Pranjković I., Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka posiada wiedzę na temat budowy systemu gramatycznego współczesnego języka chorwackiego oraz zróżnicowania funkcjonalnostylistycznego współczesnego języka chorwackiego. Potrafi wykorzystać tę wiedzę do budowania poprawnych wypowiedzi w języku chorwackim. Umie interpretować i analizować zjawiska językowe spotykane na chorwackim obszarze językowym za pomocą wiadomości opanowanych podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zależy od wyników końcowego zaliczenia pisemnego. Student/ka ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Student/ka zobowiązany/a jest do zaliczenia w formie pisemnej dodatkowych nieusprawiedliwionych nieobecności.

Podczas zaliczenia pisemnego ocenie podlegają:

- znajomość informacji przekazywanych na zajęciach oraz zawartych w zalecanej literaturze;

- umiejętność praktycznego zastosowania wiadomości teoretycznych do konstruowania i analizy tekstów chorwackich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Szablewski
Prowadzący grup: Janusz Szablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)