Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język mediów, język w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-C053EG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język mediów, język w mediach
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Seminaria licencjackie dla filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Uczestnik seminarium powinien być zainteresowany różnorodnymi przekazami medialnymi (prasa, radio, telewizja, Internet), a także językoznawstwem pragmatycznym. Ponadto powinien interesować się dziedzinami pokrewnymi: socjologią, psychologią, medioznawstwem.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium będą współczesne przekazy medialne, ze szczególnym uwzględnieniem ich warstwy językowej w wymiarze pragmatycznym (kto? do kogo? w jakiej sytuacji? w jakim celu?). Podstawę teoretyczną będą stanowiły założenia mediolingwistyki, która pozwala badać strukturę i użycie języka w jego medialnym kontekście.

Pełny opis:

Przedmiotem seminarium będą współczesne przekazy medialne, ze szczególnym uwzględnieniem ich warstwy językowej w wymiarze pragmatycznym (kto? do kogo? w jakiej sytuacji? w jakim celu?).

Badania przekazów medialnych mają na ogół charakter interdyscyplinarny, co powoduje konieczność sięgania po metody nie tylko z zakresu językoznawstwa, ale także dziedzin pokrewnych: psychologii, socjologii oraz medioznawstwa. Na łączenie różnych obszarów badawczych pozwalają założenia mediolingwistyki, która stanie się podstawą prowadzonych w czasie seminarium analiz. Mediolingwistyka pozwala badać strukturę i użycie języka w jego medialnym kontekście.

Seminarium obejmuje 2 semestry. W trakcie 1. semestru są przewidziane tematy ogólne, co pomoże uczestnikom sprecyzować własne założenia badawcze:

- Klasyfikacja i charakterystyka mediów (starych i nowych);

- Genologia medialna a genologia lingwistyczna;

- Dyskurs medialny;

- Językowy , medialny, dyskursywny obraz świata;

- Opis i analiza mechanizmów tworzenia tekstów medialnych;

- Opis i analiza języka poszczególnych mediów (telewizji, radia, prasy, internetu);

- Opis i analiza wybranych zjawisk językowych obserwowanych w mediach (m.in. perswazja i manipulacja, hejt, przemoc i agresja językowa, tabu językowe i obyczajowe, język wartości, autoprezentacja)

[Wskazane tematy będą uzupełniane o propozycje wskazane przez uczestników seminarium, zgodne z ich zainteresowaniami]

2. semestr będzie przeznaczony na propozycje uczestników zajęć i prezentacje koncepcji planowanych rozpraw dyplomowych.

Literatura:

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2012

Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.

seria: Współczesne media, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin.

B. Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013.

I. Loewe, Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, Katowice 2018.

Maciejak K., Youtube w edukacji. Strategie nadawcze wideoblogerów, Kraków 2018.

M. Ślawska, Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych, Katowice 2019.

K. Kaszewski, Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji, Warszawa 2018.

Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Warszawa 2015

Literatura przedmiotu będzie uzupełniana i dostosowywana do zainteresowań badawczych seminarzystów. W czasie spotkań w formie zdalnej teksty omawiane na zajęciach będą udostępniane na grupowym dysku Google.

Efekty uczenia się:

WIEDZA (Absolwent zna i rozumie: )

- fakty z zakresu językoznawstwa w stopniu pozwalającym mu napisać pracę dyplomową

- metodologie językoznawcze oraz z zakresu nauk o mediach

UMIEJĘTNOŚCI (Absolwent potrafi:)

napisać dłuższą spójną pracę naukową:

- opartą na precyzyjnie sformułowanej wyjściowej tezie i wyrazistych pytaniach badawczych;

- wykorzystującą świadomie wybraną metodę badawczą;

- poprawną i konsekwentną pod względem metodologicznym;

- właściwie osadzoną w samodzielnie zrekonstruowanym i krytycznie rozpoznanym stanie badań;

- popartą zgromadzonym materiałem dowodowym;

- składającą się z argumentów logicznie prowadzących do konkluzji;

- eksponującą celowość i atrakcyjność poruszanej problematyki;

- poprawną pod względem językowym, także w zakresie korzystania ze stylu naukowego;

- obudowaną poprawnie i kompletnie sporządzonymi przypisami i bibliografią;

- mieszczącą się w obowiązujących limitach objętości;

- ustnie zaprezentować swoje badania na każdym ich etapie: precyzyjnie definiując założenia i cele badawcze; dokonując właściwej selekcji problemów, przykładów i argumentów; uzasadniając celowość i atrakcyjność omawianej problematyki; wypowiadając się językiem bogatym, poprawnym, także w zakresie użycia stylu naukowego; utrzymując uwagę słuchaczy; wykorzystując przejrzyste techniki prezentacji badań (np. handouty, prezentacje multimedialne); dyskutując w sposób rzeczowo uargumentowany; mieszcząc się w założonym limicie czasowym wystąpienia

- student w swoich badaniach wykorzystuje techniki informacyjno-komunikacyjne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (Absolwent jest gotowy do: )

- pracy w grupie, wspierania procesu twórczego innych osób;

- wzięcia odpowiedzialności za trafność przekazywanej wiedzy i kierowania się uczciwością naukową;

- doceniania różnorodności i wielości opinii i kultur

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny są:

- obecność na zajęciach (dopuszcza się 2 nieobecności w każdym semestrze);

- aktywne uczestnictwo w zajęciach: znajomość zadawanych tekstów będących podstawą dyskusji, udział w dyskusji;

- referaty cząstkowe stanowiące wstęp do poruszanego na zajęciach tematu;

- prezentacja koncepcji własnej pracy dyplomowej (II semestr)

- złożenie pracy dyplomowej zgodnej z wymaganiami (koniec II semestru)

W I semestrze zajęcia będą prowadzone w trybie synchronicznym za pośrednictwem GoogleMeet

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska
Prowadzący grup: Magdalena Trysińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Uwagi:

W I semestrze zajęcia będą prowadzone w trybie synchronicznym za pośrednictwem GoogleMeet

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.