Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychiatria dziecięca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2PD
Kod Erasmus / ISCED: 12.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychiatria dziecięca
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Logopeda powinien znać objawy zaburzeń i chorób psychicznych, by móc współpracować z innymi specjalistami.

Konieczne jest opanowanie podstaw anatomii, pediatrii i psychologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładów jest opanowanie przez studentów podstaw wiedzy z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego. Znajomość powyższej problematyki jest niezbędna w przypadku osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia prezentację aktualnej wiedzy na temat psychopatologii dzieci i młodzieży, zwłaszcza uwarunkowań i obrazu klinicznego zaburzeń mowy, komunikacji i interakcji społecznych. Prezentowane treści obejmują specyfikę zaburzeń psychicznych i neurorozwojowych charakterystycznych dla okresu dzieciństwa i adolescencji ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, które wymagają diagnozy i terapii logopedycznej. Znajomość psychopatologii wieku rozwojowego umożliwia logopedom efektywną współpracę z innymi specjalistami.

Literatura:

1. Wolańczyk T., Komender J.: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, PZWL, Warszawa 2005, 2013.

2. Namysłowska I.(red), Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2004, 2007, 2012.

3. Goodman R., Scott S. (red. Rabe-Jabłońska J.), Psychiatria dzieci i młodzieży, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Student posiada wiedzę na temat psychopatologii zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego i ich klasyfikacji w systemach diagnostycznych.

2.Student posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów powstawania zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych w wieku rozwojowym, zaburzeń odżywiania, psychotycznych i afektywnych, metod ich diagnozowania, rokowania i leczenia.

W zakresie umiejętności:

1. Potrafi ocenić wpływ obecności zaburzeń rozwoju mowy na wtórne pojawienie się zaburzeń emocjonalnych u pacjenta oraz zróżnicować czy zaburzenia mowy są objawem innych zaburzeń i chorób psychicznych.

2. Rozumie konieczność i potrafi podjąć współpracę z innymi specjalistami w celu zapewnienia pacjentowi multidyscyplinarnego systemu opieki.

3.Dostosowuje swoje działania terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Współdziała w zespole interdyscyplinarnym z poszanowaniem godności i autonomii osób powierzonych jego opiece.

2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu.

3. Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane działania diagnostyczno-terapeutyczne

Metody i kryteria oceniania:

obecność na wykładach i wynik uzyskany w teście jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Anna Kaźmierczak-Mytkowska, Katarzyna Szamburska-Lewandowska, Tomasz Wolańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładów jest opanowanie przez studentów podstaw wiedzy z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego. Znajomość powyższej problematyki jest niezbędna w przypadku osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, co wymaga podejścia wielodyscyplinarnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładów jest opanowanie przez studentów podstaw wiedzy z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego. Znajomość powyższej problematyki jest niezbędna w przypadku osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, co wymaga podejścia wielodyscyplinarnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)