Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-ZSPRO Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Seminaria dla studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Tematem seminarium jest archeologia Europy Środkowej w okresie protohistorycznym i

średniowiecznym. Uczestnicy seminarium przygotowują i przedstawiają tezy swoich prac

magisterskich lub rocznych. Zagadnienia są referowane na zajęciach i szczegółowo dyskutowane

(założeniem jest aktywny udział studentów w dyskusji). Powstające na seminarium prace pisemne

są szczegółowo konsultowane, prowadzący (promotor) monitoruje postępy w ich

przygotowywaniu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematem seminarium jest archeologia Europy Środkowej w okresie protohistorycznym i

średniowiecznym. Uczestnicy seminarium przygotowują i przedstawiają tezy swoich prac

magisterskich lub rocznych. Podejmowane są różnorodne zagadnienia dotyczące między innymi:

historii archeologii, w tym archeologii archiwalnej, podziałów kulturowych, obrzędowości

pogrzebowej i kultu, struktur i form osadnictwa, podstaw gospodarczych i technologii, relacji

międzykulturowych i handlu, wykorzystania źródeł pisanych w interpretacjach historycznych,

zastosowania metod przyrodniczych i geoprzestrzennych.

Pełny opis:

Tematem seminarium jest archeologia Europy Środkowej w okresie protohistorycznym i

średniowiecznym. Uczestnicy seminarium przygotowują i przedstawiają tezy swoich prac

magisterskich lub rocznych. Podejmowane są różnorodne zagadnienia dotyczące między innymi:

historii archeologii, w tym archeologii archiwalnej, podziałów kulturowych, obrzędowości

pogrzebowej i kultu, struktur i form osadnictwa, podstaw gospodarczych i technologii, relacji

międzykulturowych i handlu, wykorzystania źródeł pisanych w interpretacjach historycznych,

zastosowania metod przyrodniczych i geoprzestrzennych. Studenci przygotowują prace bazujące

na analizie źródeł publikowanych lub niepublikowanych zespołów źródeł archeologicznych ze

zbiorów placówek uniwersyteckich lub muzealnych. Prace materiałowe mogą opierać się na

źródłach wiązanych z następującymi jednostkami archeologicznymi: między innymi kultura

przeworska, kultura wielbarska, grupa dębczyńska, kultura kurhanów zachodniobałtyjskich,

kultura bogaczewska, kultura Dollkeim/Kovrovo, grupa olsztyńska, kultury

wczesnośredniowiecznych Słowian i Bałtów.

Literatura:

Literatura będzie każdorazowo dobierana w zależności od tematów opracowywanych przez

studentów. Poniżej znajduje się lista prac o charakterze encyklopedycznym lub wprowadzającym

do epoki.

Okres protohistoryczny

Kaczanowski, P. & Kozłowski, J. K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Wielka historia Polski, t.

1, Kraków 1998, s. 189–352.

A. Krawczuk (red.), Wielka historia świata, tom 3: Świat okresu cywilizacji klasycznych, Kraków

2005, s. 447–561.

Andrzejowski, J., Kokowski, A., Leiber, Ch. (red.), Wandalowie. Strażnicy bursztynowego szlaku,

Lublin-Warszawa 2004. Przede wszystkim rozdziały następujących autorów: Katarzyna

Czarnecka, Piotr Łuczkiewicz, Bartosz Kontny, Marta Stasiak-Cyran, Magdalena Mączyńska,

Wojciech Nowakowski.

Lund Hansen, U., Bitner-Wróblewska, A. (red.), Worlds Apart? Contacts across the Baltic Sea in

the Iron Age. Network Denmark-Poland, 2005–2008, Nordiske Fortidsminder, Serie C, vol. 7,

København-Warszawa 2010. Przede wszystkim rozdziały J. Andrzejowskiego, A. Kokowskiego,

A. Bitner-Wróblewskiej i W. Wróblewskiego na stronach 59–210.

Rzeszotarska-Nowakiewicz, A. (red.), The Past Societies, tom IV, Warszawa 2016.

Okres średniowieczny

Buko, A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – Hipotezy – Interpretacje,

Warszawa 2005.

Miśkiewicz, M., Europa wczesnego średniowiecza, Warszawa 2008.

Duczko, W., Ruś wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej

Europie Wschodniej, Warszawa.

Trzeciecki, M. (red.), The Past Societies, tom V, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student powinien opanować podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie

nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, znać podstawowe pojęcia i

terminologię stosowaną w archeologii, mieć podstawową wiedzę w zakresie analizy, opisu i

interpretacji źródeł archeologicznych, posiadać szczegółową wiedzę o społecznościach

starożytnych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii, mieć

podstawową wiedzę i orientację we współczesnym muzealnictwie oraz propagowaniu dziedzictwa

kulturowego, posiadać uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu metod oraz technik

dokumentacji źródeł archeologicznych, znać i rozumieć podstawowe metody analizy i interpretacji

informacji zawartych w publikacjach naukowych, znać i rozumieć podstawowe metody analizy

tekstów starożytnych.

Metody i kryteria oceniania:

O ocenie decyduje uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności w

semestrze) oraz ocena pracy pisemnej (dotyczy studentów 2. roku przygotowujących pracę

magisterską na tym seminarium) lub przedstawionego referatu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.