Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Debates on postsocialism in V4 countries in the global context

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-FDV4
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Debates on postsocialism in V4 countries in the global context
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Moduł L5: Antropologia polityczna i ekonomiczna
Strona przedmiotu: https://www.etnologia.uw.edu.pl/en/information-students-courses-english/debates-postsocialism
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

The course aims to introduce students to the critical debate on the issue of post-socialism in social sciences, as well as to discuss several relevant questions connected to socio-cultural changes in Central and Eastern Europe. The debate on postsocialism in CEE will be presented in the global context. We will discus relationships and possible links between theories of postsocialism and postcolonial theory as well as theories of globalization and global governance.

Pełny opis:

The goal is an enhanced how postsocialist lives are defined, experienced and understood by those living them. In so doing, we will focus on the contradictions, paradoxes and ambiguities of postsocialism by looking closely at are gender, religion practice and its transformations, politics, economy, heritage and food politics. Each topic will be held by the teachers from various V4 countries. Also most examples and texts will focus on V4 countries. A juxtaposition will allow us to think comparatively of different postsocialisms, as well as read more carefully and critically that describe postsocialism more in general.

This course is supported by the International Visegrad Fund (grant no. 61300009)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć studenci potrafią:

- analitycznie myśleć i dokonywać obserwacji i krytyki przemian społeczno-kulturowych

- posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu etnologii i antropologii kulturowej w języku obcym

Metody i kryteria oceniania:

Methods of Assessment of the Students’ Progress:

Interim Assessment (e.g. test, essay, etc.):

Written comments to the readings send to the teacher and other group members prior to each class/ participation in the class discussion

Final Assessment:

Presentation of a research project on a subject of the students' choice that are connected to the topic of the course. This is a group (2-3 people) work in order to both formulate a proposal for conducting research, and to present it in the class.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)