Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia ciała

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-MANC Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia ciała
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów licencjackich
I rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Orientacja w podstawowych pojęciach antropologicznych.

Znajomość języka angielskiego niezbędna do czytania tekstów

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest poznanie teoretycznych narzędzi pozwalających ujmować cielesność z punktu widzenia nauk społecznych, a zwłaszcza antropologii. Teoretyczne narzędzia ujmowania tej problematyki z punktu widzenia nauk społecznych i humanistycznych zostaną zastosowane w celu analizy konkretnych zjawisk.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi strategiami analizy ciała z punktu widzenia nauk społecznych, a zwłaszcza antropologii.

Studenci zyskują orientację w kategoriach służących analizie praktyk cielesnych, reżimów ciała, sensualności (rozumianej antropologicznie), reprezentacji ciała. Uczą się stosować narzędzia teoretyczne do zyskiwania wglądu w różne kwestie dotyczące ciała.

W obszarze zainteresowań znajdują się zarówno kwestie dotyczące ciała normatywnego jak i odstępstwa od normy. Uwaga będzie się kierować nie tylko ku strategiom kulturowym nastawionym opanowywanie i urefleksyjnianie ciała, ale i ku temu, co się owemu opanowywaniu i urefleksyjnieniu wymyka.

Literatura:

Teksty o charakterze przeglądowym i wprowadzającym

Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.

Brocki M., Język ciała w ujęciu antropologicznym. Wrocław 2001.

Douglas M., Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, Kraków 2004.

Historia życia prywatnego, red. Aries Ph. , Duby, J. Wrocław 1995.

Jakubowska H., Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe Poznań 2009. praktyki cielesne, red. J. Kurczewski, Warszawa 2006.

Shilling Ch.,Socjologia ciała, Warszawa 2010

Teksty do zajęć

Bakke, M. Posthumanizm: człowiek w świecie większym niż ludzki, w; Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, Red. J. Sokolski, Warszawa 2010.

Bauman Z., Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń 1997.

Bordo S., Anorexia Nervosa: Psychopathology as the Crystallization of Culture, [w:] Deane W., Curtin, L., Heldke, M., (red.) Cooking, Eating, Thinking. Transformative Philosophies of Food , Bloomington and Indianopolis 2002.

Bourdieu, P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005 (fragmenty)

Brumberg, J. J., The Body Project. An Intimate History of American Girls, New York 1997.

Elias, N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.

Foucault, M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1998 (fragmenty).

Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2010 (fragmenty)

Goffman, E. Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000

Goffman, E. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Warszawa 2005

Huet Huet, M.-H., Monstrualny ojciec: narodziny teratogenii, „Kultura Popularna”, nr. 1. 2011.

Jacyno, M., Kultura indywidualizmu, Warszawa 2007, (zwłaszcza rozdział Dogonić życie. Podnoszenie jakości życia i sztuka życia)

Latour, B., Dajcie mi laboratorium a poruszę świat, „Teksty Drugie” , 1-2, 2009

Mauss M., O sposobach posługiwania się ciałem, (w:) Socjologia i Antropologia. Warszawa 2001.

H. Miner, Rytuały ciała u Nacirema, (w: ) Amerykańska antropologia postmodernistyczna, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

– orientuje się w nurtach problematyzowania ciała na gruncie nauk społecznych i zna podstawowe pojęcia służące analizie ciała

- umie rozróżnić i scharakteryzować antropologiczne i socjologiczne podejście do cielesności

– umie zanalizować materiał odnoszący się do kulturowego istnienia ciała (wykorzystuje przy tym kategorie omawiane w czasie zajęć)

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach, dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione

Prezentacja ustna wykonana przez studenta + konspekt

Kryteria oceny prezentacji: klarowne wypunktowanie zagadnień zawartych w tekście teoretycznym, umiejętność odniesienia pojęć teoretycznych do materiału, umiejętność sformułowania pytań problemowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.