Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet żydowski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-JS-CW19-2-AMM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet żydowski
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich, II stopień
Przedmioty fakultatywne, Studia Żydowskie (I stopień)
Przedmioty uzupełniające, Studia Żydowskie, II stopień
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
uzupełniające

Skrócony opis:

Zagadnienia z wybranej epoki historycznej lub problematyki badawczej z zakresu historii i kultury Żydów. Treści szczegółowe zależą od prowadzącego zajęcia.

Pełny opis:

Treści programowe:

• Zagadnienia z wybranej epoki historycznej lub problematyki badawczej z zakresu historii i kultury Żydów, specyfika przedmiotowa i metodologiczna nauki historycznej oraz wynikające z nich zróżnicowanie obszarów i kierunków badawczych historii

• źródła właściwe do badania danej epoki historycznej lub problematyki badawczej z zakresu historii i kultury Żydów

• samodzielna interpretacja źródeł i opracowań naukowych w celu weryfikacji dotychczasowego dorobku naukowego

• wybrane nurty historiografii najważniejsze dla poszczególnych obszarów i kierunków badawczych historii

• związek judaistyki z innymi naukami wspierającymi jej badania

• specjalistyczna terminologia dotycząca wybranej epoki historycznej lub problematyki badawczej z zakresu historii i kultury Żydów

• postęp badań w dyscyplinie oraz narzędzia ułatwiające samodzielne rozszerzanie wiedzy

• znaczenie wiedzy historycznej w poznawaniu zjawisk i procesów oraz w rozwiązywaniu problemów współczesnego życia politycznego, społeczno-gospodarczego i kulturalnego

Treści szczegółowe zależą od decyzji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne określane są dla każdych zajęć oddzielnie.

Przedmiot do wyboru z grupy zajęć Zajęcia fakultatywne oraz Przedmioty uzupełniające seminarium magisterskie. Przedmiot realizowany jest na studiach stacjonarnych „Historia i kultura Żydów”.

Literatura:

Literatura zalecana do zaliczenia przedmiotu zależy od tematyki zajęć i jest podawana przez każdego prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

• K_W01 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym dzieje, kulturę i religijność Żydów na ziemiach polskich, w ujęciu chronologicznym i tematycznym od czasów najdawniejszych do współczesności

• K_W02 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym wybrane zagadnienia z dziejów, kulturę i religijność Żydów na Bliskim Wschodzie i w diasporze, w ujęciu chronologicznym i tematycznym od czasów najdawniejszych do współczesności

• K_W03 absolwent zna i rozumie źródła do badania przeszłości i kultury Żydów, rozumie przyczyny zmienności źródeł w czasie

• K_W04 absolwent zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań nad historią i kulturą, w tym literaturą Żydów oraz wynikające z nich zróżnicowanie obszarów i kierunków badawczych i nurtów badań judaistycznych, rozumie wpływ podstawowych uwarunkowań na stanowiska i perspektywy badawcze (dotyczy grupy zajęć Zajęcia fakultatywne)

• K_W06 absolwent zna i rozumie metodologię nauk wspierających badania judaistyczne i sposoby ich wykorzystywania w praktyce badawczej judaisty oraz wydawnictwa pomocnicze wykorzystywane w badaniach nad wybraną epoką i obszarem dziejów i kultury Żydów (dotyczy grupy zajęć Przedmioty uzupełniające seminarium magisterskie)

• K_W07 absolwent zna i rozumie związki między badaniami nad historią i kulturą Żydów a innymi dyscyplinami naukowymi w przeszłości i obecnie (dotyczy grupy zajęć Przedmioty uzupełniające seminarium magisterskie)

• K_U01 absolwent potrafi przeprowadzić krytykę zewnętrzną i wewnętrzną źródła historycznego i literackiego, wykorzystując w tym celu narzędzia nauk wspierających badania judaistyczne (dotyczy grupy zajęć Zajęcia fakultatywne, nie dotyczy wykładów)

• K_U04 absolwent potrafi przeprowadzić złożoną krytykę źródeł przy wykorzystaniu narzędzi nauk wspierających badania judaistyczne, dostosować dostępne narzędzia badawcze do specyfiki źródeł (dotyczy grupy zajęć Przedmioty uzupełniające seminarium magisterskie, nie dotyczy wykładów)

• K_U05 absolwent potrafi scharakteryzować wybrane szkoły badawcze oraz różne kierunki badań judaistycznych obecne i przeszłe (nie dotyczy wykładów)

• K_U06 absolwent potrafi krytycznie analizować opracowania naukowe, w tym zidentyfikować i ocenić stosowane w nich metody, stanowiska oraz poprawność wnioskowania (nie dotyczy wykładów)

• K-U10 absolwent potrafi śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie i obszarze zainteresowań zawodowych, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie (dotyczy grupy zajęć Przedmioty uzupełniające seminarium magisterskie)

• K_U11 absolwent potrafi śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie i obszarze zainteresowań zawodowych oraz samodzielnie rozszerzać wiedzę (dotyczy grupy zajęć Zajęcia fakultatywne)

• K_K01 absolwent jest gotów do krytycznej oceny świadectw przeszłości oraz przedstawianych przez innych interpretacji tych świadectw

• K_K02 absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy historycznej, literaturoznawczej w poznawaniu zjawisk i procesów dotyczących społeczności żydowskich współcześnie oraz ich współżycia z innymi grupami na przestrzeni dziejów oraz w rozwiązywaniu związanych z tym problemów, także poprzez odwołanie się do wsparcia ekspertów (dotyczy grupy zajęć Zajęcia fakultatywne).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu zależą od rodzaju i tematyki zajęć i są szczegółowo określane przez każdego prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.