Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca roczna z historii starożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L2PRST Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Praca roczna z historii starożytnej
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praca roczna ma charakter opartej na źródłach monografii naukowej. Powstaje pod kierunkiem opiekuna naukowego i dotyczy wybranego wspólnie przez studenta i wykładowcę tematu.

Od studenta oczekuje się krytycznej analizy źródeł, prawidłowego wyboru metody badawczej i twórczego wykorzystania literatury przedmiotu. Jest ważnym etapem w kształtowaniu kompetencji niezbędnych do przygotowania rozprawy dyplomowej.

Praca roczna przygotowywana jest w systemie tutorskim. Student pod kontrolą opiekuna przygotowuje wstępną bibliografię, formułuje pytania badawcze, opracowuje konspekt, a następnie kolejne fragmenty tekstu.

Pełny opis:

Temat, literatura i zakres pracy są ustalane indywidualnie z prowadzącym pracę.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

1. Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych przydatnych dla opracowania wybranego tematu z zakresu epoki.

2. Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej badań nad epoką.

3. Opanował fachową terminologię z zakresu badań nad epoką.

4. Ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii w dziedzinie badań nad opracowywanym tematem z epoki. Zna na poziomie podstawowym najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

Umiejętności

Student:

1. Samodzielnie prezentuje w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej wypowiedzi pisemnej opracowany temat.

2. Stosuje podstawowe elementy warsztatu badań historyka, metody i narzędzia właściwe dla wybranego tematu.

3. Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w piśmie podstawowe terminy fachowe właściwe dla badań nad epoką.

4. Rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje teksty historiograficzne, teksty źródłowe przydatne w opracowaniu wybranego tematu.

5. Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem literatury fachowej dotyczącej opracowywanego tematu.

Kompetencje społeczne

Student:

1. Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka.

2. Ma świadomość swoich umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym.

3. Wykazuje samodzielność w formułowaniu twierdzeń naukowych.

4. Okazuje zrozumienie dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ostateczna ocena pracy obejmuje: poprawność konstrukcji całej rozprawy, sposób dowodzenia tez, umiejętność syntetyzowania przedstawianych wcześniej wyników cząstkowych, formułowania postulatów badawczych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.