Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski po 1945 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3H20PL2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Polski po 1945 r.
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla III roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodami i warsztatem pracy badacza najnowszych dziejów Polski za pomocą zajęć o charakterze monograficznym. Ćwiczenia te kształtują umiejętności analizy źródeł charakterystycznych dla tego okresu, interpretacji faktów historycznych, posługiwania się materiałami pomocniczymi oraz opracowaniami w celu uzyskania syntetycznego obrazu badanego zagadnienia.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, III rok.

4 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 60 godz. przygotowanie do zajęć, 30 godz. przygotowanie do kolokwium i konsultacje).

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy badacza najnowszych dziejów Polski. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentujący kluczowe zagadnienia tej epoki, dobrane według kompetencji i zainteresowań prowadzących zajęcia. W związku z tym poszczególne grupy ćwiczeniowe zajmują się różnymi tematami szczegółowymi w ramach tego przedmiotu.

Ćwiczenia mają kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia historycznego oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych powstających po drugiej wojnie św. na ziemiach polskich lub z Polską związanych, pogłębiać rozumienie złożonych uwarunkowań procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w tej epoce oraz znaczenia tych uwarunkowań dla zjawisk życia społecznego, politycznego i gospodarczego współczesnej Polski, a także roli, jaką odgrywa w nich pamięć historyczna i wiedza o przeszłości. Celem ćwiczeń jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu i ustosunkowywania się do naukowej dyskusji na temat problemów historii XX w. oraz formułowania własnych interpretacji i aktywnego uczestnictwa w dyskusji na temat analizowanego problemu.

Literatura:

Literatura znajduje się w sylabusach poszczególnych zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć studenci znają w stopniu zaawansowanym wybrane zagadnienia najnowszych dziejów Polski, rozumieją złożone uwarunkowania zjawisk i procesów historycznych zachodzących w tej epoce oraz wpływ tych uwarunkowań na współczesne procesy polityczne kulturowe, społeczne i gospodarcze zachodzące w Polsce, znają wybrane źródła do badania najnowszych dziejów Polski, ich specyfikę i zasady krytyki, znają specjalistyczną terminologię dotyczącą dziejów Polski drugiej połowy XX w., potrafią przeprowadzić krytykę różnych typów źródeł charakterystycznych dla najnowszej historii Polski. oraz krytycznie analizować opracowania naukowe poświęcone tej epoce i samodzielnie rozszerzać wiedzę pozaźródłową, prowadzić dyskusję w grupie, wykorzystując w wypowiedziach specjalistyczną terminologię, a także nabywają umiejętność krytycznej oceny interpretacji zaproponowanych przez innych uczestników zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Turkowski
Prowadzący grup: Jerzy Kochanowski, Tadeusz Rutkowski, Romuald Turkowski, Marcin Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.