Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3HSRPW Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia średniowieczna powszechna
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla II roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość łaciny na poziomie przewidzianym programem studiów IH UW dla II r.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodami i warsztatem pracy historyka dziejów średniowiecza powszechnego za pomocą zajęć o charakterze monograficznym. Ćwiczenia te kształtują umiejętności analizy źródeł charakterystycznych dla epoki średniowiecznej, interpretacji faktów historycznych, posługiwania się materiałami pomocniczymi oraz opracowaniami w celu uzyskania syntetycznego obrazu badanego zagadnienia.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, II rok.

4 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 60 godz. przygotowanie do zajęć, 30 godz. przygotowanie do kolokwium i konsultacje).

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy historyka dziejów średniowiecza powszechnego. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentujący kluczowe zagadnienia historii powszechnej w okresie od V do XV wieku, dobrane według kompetencji i zainteresowań prowadzących zajęcia. W związku z tym poszczególne grupy ćwiczeniowe zajmują się różnymi tematami szczegółowymi w ramach tego przedmiotu.

Ćwiczenia mają kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia historycznego oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych powstających w średniowieczu, takich jak kroniki, roczniki, żywoty świętych, dokumenty, akta synodalne i in., a także pogłębiać rozumienie złożonych uwarunkowań procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w tej epoce. Celem ćwiczeń jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu i ustosunkowywania się do naukowej dyskusji na temat problemów historii średniowiecza oraz formułowania własnych interpretacji i aktywnego uczestnictwa w dyskusji na temat analizowanego problemu.

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy historyka średniowiecznej powszechnej. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentujący kluczowe zagadnienia historii powszechnej w okresie od V do XV wieku, dobrane według kompetencji i zainteresowań prowadzących zajęcia. W związku z tym poszczególne grupy ćwiczeniowe poświęcone są różnym tematom szczegółowym w ramach tego przedmiotu.

Ćwiczenia mają kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia historycznego oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych, takich jak kroniki, roczniki, żywoty świętych, dokumenty, akta synodalne. Celem ćwiczeń jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu i ustosunkowywania się do naukowej dyskusji na temat historii.

Spisy kolejnych tematów, różne dla poszczególnych grup, znajdują się w indywidualnych sylabusach, przygotowywanych przez prowadzących zajęcia i umieszczonych na stronie internetowej IH UW.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest, obok obecności, także aktywny udział w zajęciach, wynikający z regularnego przygotowywania się do ćwiczeń (wedle listy lektur z sylabusów). Szczegółowe warunki zaliczenia i podstawowe wymagania opublikowane są w sylabusach poszczególnych grup ćwiczeniowych (na stronie internetowej IH UW).

Literatura:

Literatura znajduje się w sylabusach poszczególnych zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć studenci znają w stopniu zaawansowanym wybrane zagadnienia historii powszechnej średniowiecza, rozumieją złożone uwarunkowania zjawisk i procesów historycznych zachodzących w tej epoce na świecie, znają wybrane źródła do badania dziejów powszechnych średniowiecza, ich specyfikę i zasady krytyki, znają specjalistyczną terminologię dotyczącą dziejów średniowiecza powszechnego, potrafią przeprowadzić krytykę różnych typów źródeł do dziejów średniowiecza powszechnego oraz krytycznie analizować opracowania naukowe poświęcone tej epoce i samodzielnie rozszerzać wiedzę pozaźródłową, prowadzić dyskusję w grupie, wykorzystując w wypowiedziach specjalistyczną terminologię, a także nabywają umiejętność krytycznej oceny interpretacji zaproponowanych przez innych uczestników zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący ćwiczenia dokonują każdorazowej oceny stopnia przygotowania studenta do poszczególnych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Grzegorz Myśliwski, Piotr Okniński, Grzegorz Pac, Marcin Pauk, Aneta Pieniądz, Jerzy Pysiak, Mateusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.