Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna II semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-L3HST2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna II semestr
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich (program kier. Historia od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodami i warsztatem pracy historyka dziejów starożytnych za pomocą zajęć o charakterze monograficznym. Ćwiczenia te kształtują umiejętności analizy źródeł charakterystycznych dla starożytności, interpretacji faktów historycznych, posługiwania się materiałami pomocniczymi oraz opracowaniami w celu uzyskania syntetycznego obrazu badanego zagadnienia.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, I rok.

4 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 60 godz. przygotowanie do zajęć, 30 godz. przygotowanie do kolokwium i konsultacje).

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami i warsztatem pracy historyka starożytności. Zajęcia mają charakter monograficzny, prezentujący kluczowe zagadnienia historii starożytnej, dobrane według kompetencji i zainteresowań prowadzących zajęcia. W związku z tym poszczególne grupy ćwiczeniowe zajmują się różnymi tematami szczegółowymi w ramach tego przedmiotu.

Ćwiczenia mają kształtować u studenta zdolność pogłębionego myślenia historycznego oraz zapoznawać z krytyką historyczną różnych typów przekazów źródłowych powstających w starożytności, a także pogłębiać rozumienie złożonych uwarunkowań procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w tej epoce. Celem ćwiczeń jest ponadto rozwijanie umiejętności krytycznego czytania literatury przedmiotu i ustosunkowywania się do naukowej dyskusji na temat problemów historii starożytnej oraz formułowania własnych interpretacji i aktywnego uczestnictwa w dyskusji na temat analizowanego problemu.

Literatura:

Literatura znajduje się w sylabusach poszczególnych zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć studenci znają w stopniu zaawansowanym wybrane zagadnienia historii starożytnej, rozumieją złożone uwarunkowania zjawisk i procesów historycznych zachodzących w tej epoce, znają wybrane źródła do badania dziejów starożytnych, ich specyfikę i zasady krytyki, znają specjalistyczną terminologię dotyczącą starożytności, potrafią przeprowadzić krytykę różnych typów źródeł do dziejów starożytnych oraz krytycznie analizować opracowania naukowe poświęcone tej epoce i samodzielnie rozszerzać wiedzę pozaźródłową, prowadzić dyskusję w grupie, wykorzystując w wypowiedziach specjalistyczną terminologię, a także nabywają umiejętność krytycznej oceny interpretacji zaproponowanych przez innych uczestników zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.