Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ewaluacji efektów kształcenia w szkole ponadpodstawowej (Specjalizacja Nauczycielska, studia II stopnia, program od 2017)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SN17-DEEK Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ewaluacji efektów kształcenia w szkole ponadpodstawowej (Specjalizacja Nauczycielska, studia II stopnia, program od 2017)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, Historia (program od 2017)
Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia dla studentów realizujących program specjalizacji nauczycielskiej poświęcone zagadnieniu ewaluacji w szkołach ponadpodstawowych.

Pełny opis:

Zajęcia te są kontynuacją dydaktyki ewaluacji efektów kształcenia w szkole podstawowej. W ich trakcie studenci zajmą się kwestiami związanymi z konstruowaniem sprawdzianów, formułowaniem pytań, zadań i prac domowych na poziomie szkoły ponadpodstawowej, tak aby utrwalić zdobytą przez uczniów wiedzę i nabyte umiejętności oraz sprawdzić czy założone cele szczegółowe zostały osiągnięte. Poza tym w trakcie spotkań przećwiczone zostaną umiejętność oceniania pracy i uczniów w szkole ponadpodstawowej, a także przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Literatura:

M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000

R.I. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 2000

D. Sterna, Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014

P. Ripp, Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, aby uczenie (się) było fascynującą podróżą, Warszawa 2017

G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Sopot 2010

E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

po zakończeniu zajęć student zna i rozumie:

– rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej;

– ocenianie i jego rodzaje: ocenianie bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny;

– egzaminy kończące etap edukacyjny;

– sposoby konstruowania testów i sprawdzianów oraz innych narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w ramach przedmiotu historia;

– diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście przedmiotu historia;

– potrzebę i metody strukturyzacji wiedzy;

– konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy i umiejętności;

– zagadnienia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaluacją;

– konieczność analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

– potrzebę kształtowania nawyków systematycznego uczenia się.

Umiejętności

po zakończeniu zajęć student potrafi:

– przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia;

– fachowo i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;

– samodzielnie konstruować różne typy zadań;

– skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;

– analizować i oceniać przydatność publikowanych arkuszy testowych i sprawdzianów.

Kompetencje społeczne

po zakończeniu zajęć student gotów jest do:

– kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów;

– budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów;

– stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

– umacniania u uczniów zrozumienia dla konieczności ewaluacji ich osiągnięć.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania są następujące elementy:

- przygotowanie się do zajęć (przeczytanie zadanej literatury, wykonanie zadań i prac domowych)

- aktywny udział w zajęciach (zabieranie głosu w dyskusji, wyrażanie swoich opinii, wykonywanie zadań realizowanych podczas zajęć)

- wykonanie i zaliczenie prac domowych zadanych przez prowadzącego (zaliczenie rozumiane jako uznanie przez prowadzącego zajęć, że student w pełni opanował ćwiczoną umiejętność)

- wykonanie i zaliczenie następujących prac zaliczeniowych:

a) przygotowanie sprawdzianu dla uczniów klas ponadpodstawowych. Ma on sprawdzać konkretne umiejętności i wiedzę uczniów szkoły ponadpodstawowej.

b) przygotowanie konspektu wypracowania

c) przygotowanie informacji zwrotnej z wypracowania/projektu/prezentacji/pracy domowej.

Zadane prace są na zaliczenie.

Ocena końcowa to suma oceny prowadzącego i samooceny studenta popartej dwoma argumentami logicznymi.

Ocenę końcową można poprawiać, po uprzednim umówieniu się z prowadzącym. Poprawa odbywa się poprzez rozmowę na ustalony z prowadzącym temat z zakresu kwestii omawianych na zajęciach.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. Obie trzeba zaliczyć, o ile prowadzący nie zwolni z tego obowiązku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.