Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielkie problemy średniowiecza II (blok: Cywilizacja Europy średniowiecznej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3CESWPS2 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wielkie problemy średniowiecza II (blok: Cywilizacja Europy średniowiecznej)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Najważniejsze problemy badawcze średniowiecza powszechnego i polskiego w ujęciu porównawczym, w szerokiej perspektywie geograficznej i chronologicznej; geneza i uwarunkowania długofalowych procesów politycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych w Europie; średniowieczne kryzysy i przełomy; kluczowe pojęcia mediewistyki oraz przemiany sposobu ich rozumienia w różnych szkołach historiograficznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest integrowanie różnych perspektyw badawczych historii i historiografii średniowiecznej (makro- i mikrohistoria, ujęcie syntetyczne i studiów przypadków), przygotowujące do stawiania nieschematycznych pytań w praktyce badawczej nad cywilizacją średniowiecznej Europy.

Podczas zajęć będą analizowane różnego typu źródła historyczne i ich krytyczna analiza; przemiany poglądów historiografii na temat głównych problemów historii społecznej i historii kultury w ścisłym powiązaniu z historią gospodarczej i politycznej.

Punktem wyjścia jest zagadnienie tzw. rewolucji feudalnej, która na przełomie X na XI w. stworzyła podstawy rozwoju społecznego i ustrojowego modelu Zachodu. W dalszej kolejności będą rozpatrywane problemy transformacji społecznej, kulturowej i ustrojowej w XII w., w konsekwencji upowszechnienia się pisma, gospodarki pieniężnej i jurydyzacji sposobu myślenia o prerogatywach władzy i organizacji społecznej. Następne – XIII – stulecie przyniosło początki stanowej organizacji społeczeństwa oraz ekspansję osadniczą i modernizację naszego regionu Europy Środkowej, dlatego kolejny blok zajęć będzie poświęcony właśnie tej tematyce. Zadaniem zajęć jest przeciwstawienie się tendencji do prowincjonalizacji współczesnej polskiej mediewistyki, co wyraża się w dominacji badań szczegółowych bez odnoszenia ich do dyskusji nad generalnymi zjawiskami epoki, powielaniu starych schematów interpretacyjnych i braku precyzji terminologicznej.

Literatura:

Zob. sylabus zajęć w cyklu dydaktycznym

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

1. w stopniu pogłębionym wybraną epokę historyczną i obszar badań historycznych; uwarunkowania i złożone zależności między wybranymi zjawiskami i procesami w tym zakresie,

2. w stopniu pogłębionym źródła historyczne wykorzystywane w badaniach nad wybraną epoką i obszarem badań historycznych; rozumie przyczyny gatunkowej i typologicznej zmienności źródeł w czasie oraz sposoby ich rozpoznawania, opisu i klasyfikowania.

Umiejętności: absolwent potrafi:

1. samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować oraz porządkować źródła historyczne i opracowania do wybranego zagadnienia z zakresu historii średniowiecznej; prowadzić wieloaspektową krytykę źródeł historycznych z wykorzystaniem narzędzi nauk pomocniczych historii i na podstawie ich analizy formułować krytyczne sądy,

2. ocenić zgodnie z zasadami krytyki naukowej stan badań nad wybranym źródłem i problemem badawczym oraz różne propozycje interpretacyjne i metodologiczne występujące w tych badaniach,

3. samodzielnie formułować złożone problemy badawcze z zakresu historii średniowiecznej, dobierać metody i specjalistyczne narzędzia służące ich rozwiązaniu, stawiać hipotezy i je testować oraz prezentować wyniki swoich badań w różnych formach i przy wykorzystaniu różnego typu narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,

4. śledzić postęp badań w swojej dyscyplinie (historii średniowiecznej) i w obszarze zainteresowań zawodowych, samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze, rozwijać zainteresowania oraz kierować własną karierą zawodową, a także udzielać wsparcia innym osobom w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania

Oceniana jest indywidualna aktywność każdego ze studentów na zajęciach: zaangażowanie w przygotowanie do zajęć na podstawie zadawanych lektur ujawniona w czasie dyskusji z prowadzącym oraz pomiędzy uczestnikami zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.