Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja Wołynia i Ukrainy z Rzeczpospolitą w latach 1569-1648. Wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SMZ19IWIUZRWL Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Integracja Wołynia i Ukrainy z Rzeczpospolitą w latach 1569-1648. Wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza (studia zaoczne Historia, program od 2019 r.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie skomplikowanego procesu integracji Wołynia i Ukrainy z Rzeczpospolitą. Na wybranych zagadnieniach studenci będą mogli poznać problemy, z jakimi borykała się ruska i polska szlachta po przyłączeniu tych obszarów do Korony. W czasie zajęć będą poruszane nie tylko kwestie tak znane, jak problem Kozaczyzny, ale także sprawy wyznaniowe, demograficzne, gospodarcze i związane ze szlachecką kulturą polityczną. Studenci będą doskonalić swój warsztat badacza pracując z różnymi typami źródeł i ćwicząc umiejętność stawiania pytań badawczych, analizowania, syntetyzowania i przedstawiania swojego zdania z odpowiednią argumentacją.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest doskonalenie warsztatu badacza, nabycie umiejętności potrzebnych w codziennej pracy historyka jako badacza, w pracy nad różnymi typami źródeł i z konkretnymi problemami. Cel ten będzie realizowany na przykładzie problemów związanych z trudną integracją ziem przyłączonych do Korony Królestwa Polskiego w czasie unii lubelskiej i różniących się od niej tradycją polityczną, ustrojem społecznym, językiem i zwyczajami. W czasie zajęć studenci będą z jednej strony doskonalić swoje umiejętności pracy z różnymi źródłami, z drugiej będą samodzielnie szukać źródeł, z których może korzystać badacz pracując nad problemem omawianymi podczas zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Jabłonowski, Historii Rusi Południowej, Kraków 1912

K. Mazur, W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569-1648, Warszawa 2006

N. Jakowenko, Historia Ukrainy do końca XVIII w., Warszawa 2011

Paul Robert Magocsi, Historia Ukrainy. Ziemie i ludzie, Kraków 2018

H. Litwin, Zjednoczenie narodów cnych: polskiego, litewskiego, ruskiego. Wołyń i Kijowszczyzna w Unii Lubelskiej, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym metody krytyki źródeł, wnioskowania historycznego oraz etapy postępowania badawczego.

- ma pogłębioną wiedzę na temat integracji Wołynia i Ukrainy z Rzecząpospolitą, rozumie specyfikę tego zjawiska i jego uwarunkowania.

- zna złożoność problemu kozackiego i ewolucję Kozaczyzny od powstania rejestru do konstytucji sejmu 1638 r.

- zna w stopniu pogłębionym źródła historyczne wykorzystywane w badaniach nad tą problematyką i rozumie ich różnorodność.

- zna poglądy historiograficzne oraz współczesne teorie związane z problematyką integracji obszarów przyłączonych do Korony po unii lubelskiej.

- ocenia zgodnie z zasadami krytyki naukowej stan badań nad omawianym problemem badawczym.

- potrafi integrować wiedzę z różnych nauk historycznych i innych dyscyplin humanistycznych i społecznych oraz stosować ją w typowych i nietypowych sytuacjach zawodowych.

- potrafi prowadzić dyskusję naukową z wykorzystaniem wyników własnych badań oraz poglądów innych autorów, samodzielnie formułować płynące z niej wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania.

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze.

- jest gotów do oceny poziomu własnych umiejętności i kompetencji zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć studenci będą pracować w zespołach nad wybranymi zagadnieniami. Efekty tej pracy będą przedstawiane podczas zajęć i na bieżąco oceniane wspólnie przez członków zespołu i prowadzącego zajęcia.

Osoby aktywne pod czas zajęć, biorące udział w dyskusjach, będą oceniane pod koniec cyklu spotkań. Ten element oceny końcowej będzie dodatkowym punktem branym pod uwagę przy ocenie końcowej.

Każdy uczestnik zajęć na ich zaliczenie będzie musiał przygotować omówienie i analizę wskazanego przez prowadzącego źródła. Kryteria oceniania zostaną przedstawione w momencie wyboru zadania.

Nieobecności – każda nieobecność wymaga zaliczenia. Będzie ono obejmować tematykę zajęć, na których student nie był obecny. Zaliczenie odbywać się może w formie pracy pisemnej albo rozmowy za pośrednictwem komunikatora (Google Meet).

UWAGA. Podczas pierwszego spotkania istnieje możliwość wprowadzenia zmian zarówno do tej części sylabusa (ocenianie), jak też do części prezentującej zakres tematów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Kroll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.