Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie: Kultura średniowieczna - średniowiecze w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-HKHC-SEM-P/S-2
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Kultura średniowieczna - średniowiecze w kulturze
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Cyfrowe narzędzia i współczesna humanistyka - moduł praktyczny, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie

Pełny opis:

Jednym z najważniejszych celów seminarium jest odpowiedni wybór tematu przyszłej pracy magisterskiej, zaznajomienie ze stanem

badań, zebranie materiałów oraz właściwa ich selekcja i analiza, przygotowanie planu pracy i jej napisanie zgodnie z wymaganiami

merytorycznymi i formalnymi. Studenci uczestniczą w dyskusjach o ważnych dla Historii kultury zagadnieniach, prezentują wyniki

swoich badań, omawiają kwestie merytoryczne i metodologiczne. Biorą udział w dyskusjach naukowych, ucząc się rzeczowej

argumentacji. Poznają znaczenie relacji mistrz – uczeń. Zapoznają się ze specyfiką pracy w zespole, etyką badawczą, w tym

z zasadami ochrony własności intelektualnej. Szczegółowe informacje na temat zakresu treści i problematyki seminarium znajdują

się w indywidualnych sylabusach prowadzących. Student obligatoryjnie wybiera dwa seminaria w każdym semestrze studiów z oferty

wspólnej dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Instytut Historii Sztuki.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03,

K_W04, K_W09,K_U01,

K_U02, K_U03, K_W05,

K_U08, K_U10, K_K01,

K_K02, K_K03, K_K04,

K_K05, K_K06, K_K09,

K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja realizacji tematu pracy dyplomowej z pisemnym komentarzem, konspekt pracy, zestawienie bibliografii, referat,

recenzja monografii wykorzystywanej przy pisaniu pracy dyplomowej, ocena aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Pysiak, Krzysztof Skwierczyński
Prowadzący grup: Jerzy Pysiak, Krzysztof Skwierczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)