Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne wykorzystanie narzędzi humanistyki cyfrowej w badaniach nad historią kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PWHC-M-III
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczne wykorzystanie narzędzi humanistyki cyfrowej w badaniach nad historią kultury
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Cyfrowe narzędzia i współczesna humanistyka - moduł praktyczny, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej humanistyce cyfrowej. Na zajęciach poruszone zostaną tematy:

1. Teoretyczne – związane z podstawowymi zagadnieniami, definicjami i problemami humanistyki cyfrowej

2. Praktyczne – związane z działaniem wybranych narzędzi wykorzystywanych w badaniach digital humanities

3. Projektowe – związane z wykorzystaniem narzędzi i wiedzy w praktyce i specjalnie przygotowanych zadaniach związanych z historią kultury.

W związku z powyższym studenci będą mieli możliwość poznać i przetestować przydatne metody i narzędzia, które stać się użytecznymi pomocami w ich pracy naukowej, zawodowej oraz w prywatnych przedsięwzięciach związanych z kulturą i samorozwojem.

Pełny opis:

Tematy poszczególnych zajęć (tematy mogą ulec zmianie w trakcie semestru):

0. Zajęcia wstępne

1. Humanistyka cyfrowa w praktyce – próba definicji

2. „Data”, wizualizacje i wszystko co otacza nas w cyfrowej rzeczywistości

3. Projekt nr 1

4. Archiwa cyfrowe

5. Biblioteki i repozytoria

6. Narzędzia Humanistyki 1.0

7. Narzędzia – programy do zarządzania bibliografią, mapy myśli, trendy, wizualizacje, mapy, open source, j. programowania i inne

8. Naukowiec i manager kultury w przestrzeni internetowej – social media, ewaluacja kultura

9. Humanistyka publiczna – jak wykorzystać digital humanities w dyskusjach społecznych?

10. Krytyka humanistyki cyfrowej

11. Humanistyka cyfrowa w instytucjach kultury – praktyka a rzeczywistość

12. Praktyczne zastosowania humanistyki cyfrowej dla historyków sztuki i nie tylko

13. Text mining i jego wizualizacja

14. Projekt nr 2

15. Podsumowanie zajęć

Teksty źródłowe oraz opracowania niezbędne do przeczytania, będą umieszczone w repozytorium cyfrowym, do którego dostęp będą mieli wszyscy uczestnicy zajęć (link zostanie przesłany drogą mailową).

Rozszerzona bibliografia podana zostanie na pierwszych zajęciach.

Literatura:

Teksty oraz szczegółowe informacje bibliograficzne zostaną przekazane uczestnikom na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

• Student posiada podstawową wiedzę na temat głównych nurtów humanistyki cyfrowej

• Student posiada praktyczną wiedzę z zakresu podstawowych narzędzi wykorzystywanych w humanistyce cyfrowej i badaniach historycznych

• Student posiada wiedzę na temat zalet i wad narzędzi wykorzystywanych w digital humanities

• Student rozumie czym są wybrane narzędzia humanistyki cyfrowej i w jaki sposób korzystać z nich dla swoich potrzeb

• Student rozumie potrzebę wykorzystania narzędzi humanistyki cyfrowej w życiu społecznym i kulturalny

• Student ma student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie światowego i krajowego dziedzictwa kulturowego, standardów upowszechniania, bezpieczeństwa i ochrony zabytków kultury materialnej i intelektualnej

• potrafi krytycznie analizować teksty z zakresu badań nad historią kultury i humanistyki cyfrowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności studenta. Prowadzący w ciągu całego semestru ocenia aktywność uczestników zajęć, ich zaangażowanie w dyskusję, umiejętności praktyczne.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie indywidualnych zadań przydzielanych studentom, aktywność na zajęciach, przygotowanie ewentualnych prac pisemnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Milej
Prowadzący grup: Wojciech Milej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)