Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie (dodatkowe) dr K. Kopania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICKKD Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie (dodatkowe) dr K. Kopania
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Osoby, dla których seminarium te jest seminarium dodatkowym, będą mogły rozwijać zainteresowania w kierunku kwestii związanych z:

• historią sztuki średniowiecznej (polskiej i obcej).

• związków sztuk plastycznych z teatrem.

• Innymi zagadnieniami, wynikającymi z potrzeb intelektualnych i pasji studentów

Pełny opis:

Osoby, dla których seminarium te jest seminarium dodatkowym, będą mogły rozwijać zainteresowania w kierunku kwestii związanych z:

• historią sztuki średniowiecznej (polskiej i obcej).

• związków sztuk plastycznych z teatrem.

• Innymi zagadnieniami, wynikającymi z potrzeb intelektualnych i pasji studentów

W przypadku zagadnień z zakresu historii sztuki średniowiecznej preferowane będą tematy związane z funkcją, treściami oraz odbiorem dzieł sztuki. Osoby zainteresowane związkom sztuk plastycznych z teatrem będą mogły podejmować zagadnienia dotyczące szeroko pojętych wzajemnych relacji między obydwoma rodzajami sztuk (z wyjątkiem zagadnień związanych z architekturą budynków teatralnych).

Zajęcia mają charakter zdecydowanie konwersatoryjny, opierać się będą na krótkich referatach i dyskusji nad przedstawionymi problemami.

Literatura:

Lista lektur do ustalenia indywidualnie z każdym studentem.

Efekty uczenia się:

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii sztuki H1A_W04

K_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych naukowych osiągnięciach aktualnej historii sztuki H1A_W06

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki H1A_W07

K_W08 zna i rozumie podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego H1A_W08

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje , wykorzystując różne źródła i sposoby H1A_U01

K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki H1A_U02

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego H1A_U03

K_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków H1A_U06

K_U07 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik i kanałów informacyjnych ze specjalistami w zakresie historii sztuki H1A_U07

K_U08 posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł H1A_U08

K_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł H1A_U09

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1A_K01

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, określonych przez siebie i innych H1A_K03

K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form H1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest przedstawienie referatu na wybrany przez studenta temat oraz napisanie krótkiej pracy zaliczeniowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.