Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie (dodatkowe) dr K. Mroziewicz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICKMD Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie (dodatkowe) dr K. Mroziewicz
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie, dostosowane do indywidualnych zainteresowań uczestników zajęć, z zakresu sztuki późnego średniowiecza i wczesnej epoki nowożytnej. Proponowany zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z ikonografią polityczną – przedstawieniami władzy i władców od końca XV wieku do początku XVII stulecia.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie przygotowanie studentów pierwszego stopnia do samodzielnej pracy naukowej z zakresu historii sztuki dawnej. Program zajęć będzie kształtowany na bieżąco w zależności od liczby uczestników, ich zainteresowań oraz charakteru ich udziału w kursie (seminarium główne/poboczne).

W semestrze zimowym odświeżymy informacje dotyczące różnych mediów obrazowych, ich specyfiki i możliwych podejść badawczych, struktury i stylu pracy naukowej, budowania argumentacji i przedstawiania wyników badań, sposobów sporządzania przypisów i bibliografii. Porozmawiamy także o rodzimych i obcych tradycjach naukowych.

W semestrze letnim uczestnicy zajęć będą mieli za zadanie poddać analizie wybrane dzieło związane tematycznie z problemem reprezentacji władzy (XV-XVII w.) lub przygotowywanej pracy licencjackiej i zaprezentować wyniki swojej pracy w formie prezentacji ustnej. Konspekt prezentacji wraz z bibliografią (1s.), studenci roześlą wszystkim uczestnikom zajęć na tydzień przed swoimi wystąpieniami.

Udział w seminarium nie zobowiązuje studentów do pisania pracy licencjackiej pod kierunkiem prowadzącej kurs.

Literatura:

Literatura, dostosowana do omawianych zagadnień, będzie podawana w trakcie trwania kursu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- K_W05 - student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii sztuki dawnej,

- K_W17 - student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła,

Umiejętności:

- K_U02 – student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki dawnej,

K_U06 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,

K_U07 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków.

- K_U11 - posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych w zakresie historii sztuki dawnej.

Kompetencje społeczne:

- K_K01 - student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, określonych przez siebie i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz wygłoszonego referatu (i przygotowanego konspektu) – na temat wybrany przez studentów w uzgodnieniu z prowadzącą.

Przedmiotem oceny będzie umiejętność samodzielnej analizy dzieła sztuki w oparciu o zebraną literaturę przedmiotu, poprawność konstrukcji wypowiedzi oraz argumentacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroziewicz
Prowadzący grup: Karolina Mroziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Tryb zajęć: Seminarium będzie prowadzone zdalnie, w czasie rzeczywistym, zgodnie z siatką zajęć. Studenci otrzymają link do spotkań od prowadzącej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.