Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-2PED-ĆW
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Podstawowy kurs przeznaczony dla przyszłych nauczycieli. Nie ma specyficznych wymagań wejściowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowy kurs pedagogiki dla przyszłych nauczycieli. Prezentuje zagadnienia mające zastosowanie w procesie nauczania i zarządzania procesami grupowymi, które są niezbędne dla kształcenia przyszłych nauczycieli. Wzbogaca wiedzę zdobytą podczas 30-godzinnego wykładu w I semestrze.

Pełny opis:

Program kursu obejmuje tematy istotne dla efektywnego prowadzenia procesu nauczania języka obcego. Poruszane są zagadnienia związane z pedagogiką (od edukacji ogólnej do bardziej szczegółowych aspektów). Studenci zachęcani są do samodzielnego zgłębiania wiedzy pedagogicznej (praktycznej) niezbędnej do efektywnego wykonywania zawodu nauczyciela.

Kurs może omawiać następujące zagadnienia:

System szkolnictwa w różnych krajach

Rozwój szkolnictwa w Polsce

Reformy w szkolnictwie i jego konsekwencje

Nauczanie domowe jako alternatywa do tradycyjnego szkolnictwa

Doszkalanie nauczycieli

Współpraca: nauczyciel - dyrektor - pedagog - rodzice

Nauczanie osób z dysleksją

Potrzeby specjalne (ADHD, Asperger)

Szkoły alternatywne (społeczne, Waldorf, Montessori)

Nowoczesne technologie w nauce

Osobowość nauczyciela

Radzenie sobie z stresem (wypalenie zawodowe)

Jak uczyć kulturę?

Ile wolność w nauce w szkole / w domu?

Jak wspierać zdolnych / słabszych uczniów?

Nakład pracy studenta:

30 godzin obecność na ćwiczeniach – 1.5 ECTS

Literatura:

- Prokop, Jiri, Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej, Wyd.: Instytut wydawniczy Erica, 2013.

- Leppert, Roman / Jaworska, Teresa: Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Wyd.: Kraków: Oficyna Wyd. Impuls, 2001

- Okoń, Wincenty: Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, 1998.

- Łobocki, Mieczysław: W trosce o wychowanie w szkole, Wyd.: Kraków: Oficyna Wyd. Impuls, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma wiedzę o specyfice pedagogiki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej

zna terminologię z zakresu pedagogiki

ma wiedzę o współczesnych aspektach dot. szkół, edukacji, reform i problemów występujących w życiu nauczyciela

Umiejętności:

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności przez: współpracę w małych grupach, dzielenie obowiązków;

umie prezentować ciekawy tekst na dany aspekt pedagogiki;

umie prowadzić dyskusje i umie podejmować decyzję, jaka forma dyskusji będzie korzystna na dany temat

umie podsumować odbytą dyskusję

umie zasugerować sposoby na wprowadzenie praktycznych zmian w edukacji

Kompetencje społeczne:

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

potrafi prezentować swoje poglądy i/lub doświadczenie jak również refleksje na dany temat

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa to ocena z przygotowania i przeprowadzenia dyskusji jak również testu zaliczeniowego przeprowadzonego w trakcie semestru (100 %).

55%-69% = 3

70%-74% = 3+

75%-84% = 4

85%-89% = 4+

90%-100% = 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Reinhold Utri
Prowadzący grup: Reinhold Utri
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Reinhold Utri
Prowadzący grup: Reinhold Utri
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)