Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka i leksykografii (C) - j. rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L3-2HJLCR
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia języka i leksykografii (C) - j. rosyjski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język rosyjski na poziomie co najmniej B2.

Skrócony opis:

Tematem zajęć jest historia języka rosyjskiego na tle historii języków indoeuropejskich i słowiańskich.

Adresatami zajęć są studenci lingwiści, pracujący z rosyjskojęzycznymi tekstami specjalistycznymi.

Celem zajęć jest:

• zapoznanie słuchaczy z różnymi procesami historycznymi, pod wpływem których kształtował się współczesny język rosyjski,

• zapoznanie słuchaczy z podstawowymi cechami języka staro-cerkiewno-słowiańskiego oraz jego znaczeniu w historii języka rosyjskiego.

Pełny opis:

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego analizowania procesów historycznych, które wpłynęły na dany kształt leksemów i ich form we współczesnym języku rosyjskim i spowodowały różnice między tym językiem a innymi językami słowiańskimi.

Program kursu obejmuje zagadnienia fonetyczne oraz morfologiczne. Wśród tych pierwszych omawiane są procesy kształtowania systemu samogłoskowego i spółgłoskowego współczesnego języka rosyjskiego. Wśród tych drugich omawiane są procesy kształtowania się współczesnych części mowy oraz ich kategorii morfologicznych. Kurs kładzie szczególny nacisk na procesy, które doprowadziły do powstania współczesnych regularnych alternacji morfologicznych oraz form nieregularnych.

Na zajęciach rozwijana jest również umiejętność rozpoznawania form cerkiewnosłowiańskich i znajdowania ich rosyjskich analogów. Ponadto kurs kładzie nacisk na różnorodność wpływów językowych oraz konieczność pogłębiania wiedzy we własnym zakresie z użyciem nowoczesnych i klasycznych źródeł.

Nakład pracy studenta:

30 godzin obecność na zajęciach = 1 ECTS

60 h samodzielna praca studenta = 2 ECTS:

• 50 h bieżące przygotowanie do zajęć (czytanie i analiza lektur),

• 10 h przygotowanie do zaliczenia.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość zalecanych przez Uniwersytet Warszawski.

Literatura:

• Bartula Cz., Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle porównawczym, PWN, Warszawa (różne wydania).

• Friedelówna T., Łapicz Cz., Język staro-cerkiewno-słowiański, Toruń, UMK (różne wydania).

• Galster I., Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego, PWN, Warszawa 1998

• Moszyński L., Wstęp do filologii słowiańskiej, PWN, Warszawa 1984.

• Oczkowa B., Szczepańska E., Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, Kraków : UJ, , 2011.

• Słoński S., Gramatyka języka starosłowiańskiego (starobułgarskiego), Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950.

• Spławiński-Lehr T., Witkowski W., Wybór tekstów do historii języka rosyjskiego, PWN, Warszawa 1981.

• Strutyński J., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Kraków (różne wydania).

• Wątróbska H., Słownik staro-cerkiewno-rusko – polski, Kraków : WAM, 2010.

• Znosko A., Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, Białystok : Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, 1996.

• Селищев А. М., Старославянский язык, Москва : МГУ, 2013.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

• ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności (K_W09),

• zna pochodzenie języka rosyjskiego (S_W08),

• zna cechy wyróżniające język rosyjski w porównaniu z innymi językami wschodniosłowiańskimi, z językiem staro-cerkiewno-słowiańskim i z językiem polskim (S_W08),

• zna pochodzenie poszczególnych głosek, poszczególnych części mowy i poszczególnych kategorii gramatycznych w języku rosyjskim (S_W08),

• ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki, słowniki elektroniczne, itp.) dotyczących historii języka rosyjskiego (S_W01),

• potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i źródła informacji do analizy konkretnych leksemów i form gramatycznych (S_U02),

• jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie analizy historycznej (S_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Końcową ocenę stanowi ocena z pisemnego zaliczenia końcowego (100%) mającego postać testu otwartego.

Przyjęte zasady punktacji dla końcowego zaliczenia pisemnego:

• ponad 90% – 5

• 80%-89% – 4+

• 70%-79% – 4

• 60%-69% – 3+

• 50%-59% – 3

Zasady współpracy prowadzącego ze studentami:

• dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kornacka
Prowadzący grup: Małgorzata Kornacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kornacka
Prowadzący grup: Małgorzata Kornacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)