Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka rosyjskiego wariant "0" II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1ONRO12e
Kod Erasmus / ISCED: 09.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka rosyjskiego wariant "0" II
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Nauka języka rosyjskiego dla I roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotu Nauka języka rosyjskiego wariant „0” I

Opanowanie materiału przedmiotu Nauka języka rosyjskiego wariant „0” I. Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach z Fonetyki języka rosyjskiego.


Skrócony opis:

Celem jest kształtowanie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania w zakresie materiału leksykalnego i morfosyntaktycznego określonego dla poziomu A2 wg ESOKJ oraz kształtowanie kompetencji komunikacyjnej i lingworealioznawczej w zakresie tematyki dnia codziennego.

Pełny opis:

Tematy leksykalne:

1. Zajęcia w czasie wolnym: rekreacja aktywna, kultura czasu wolnego, rola komputera w życiu współczesnego człowieka. 2. Pory roku, miesiące, pogoda i klimat.

3. Samopoczucie i zdrowie, wizyta u lekarza.

4. Miasto. Komunikacja miejska.

5.Święta rodzinne, religijne i państwowe (zgodnie z kalendarzem świąt).

Grafika i ortografia – utrwalanie alfabetu rosyjskiego, Zagadnienia gramatyczne:

1. Prezentacja i praktyczna analiza wybranych modeli słowotwórczych.

2. Podstawy składni rosyjskiej w praktyce:

zdania pojedyncze, zdania złożone współrzędnie, zdania złożone podrzędnie, zdania bezpodmiotowe.

Prosty i przestawny szyk wyrazów w zdaniu.

Rekcja czasownika – różnice między językiem polskim a rosyjskim (w zakresie przewidzianym w minimum leksykalnym dla poziomu A2).

Literatura:

1. Machnacz A., Iz piervych ust, Wydawnictwo KRAM, Warszawa 2009.

2. Miller L.W., Politowa L.W., Żyli-byli... 12 urokow russkogo jazyka. Bazowyj urowien’, Izdatielstwo Złatoust, Sankt-Pietierburg, 2009.

3. Orzechowska J., Pociechina H., Azbucznyje istiny. Podręcznik języka rosyjskiego dla początkujących filologów, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

4. Pado A., Start.ru Język rosyjski dla średnio zaawansowanych. II, WSiP, Warszawa 2006.

5. Pado A., Uspiech 2. Podręcznik do języka rosyjskiego. Kurs kontynuacyjny, WSiP, Warszawa 2003.

6. Wochmina L.L., Osipowa I.A., Russkij kłass. Uczebnik russkogo jazyka. Naczalnyj urowien’, 2008.

7. Internet: www.gramota.ru

8. Opracowania własne prowadzących.

Podręczniki do gramatyki:

1. Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego. Część I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

2. Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

3. Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Wydawnictwo REA, Warszawa 2004.

4. Kuratczyk M., Tablice czasowników rosyjskich, Warszawa 2008.

5. Dobrowolski J., 325 ćwiczeń z języka rosyjskiego z kluczem rozwiązań. Wyd. II uzupełnione, Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. student zna wybrane modele słowotwórcze i rozumie znaczenie wyrazów utworzonych według tych modeli

2. student zna konstrukcje syntaktyczne umożliwiające formułowanie poprawnych prostych wypowiedzi;

3. student zna i rozumie główne realia socjokulturowe Rosji

UMIEJĘTNOŚCI

1. student potrafi uczestniczyć w typowych sytuacjach komunikacyjnych wykorzystując standardowe zwroty z zakresu zrealizowanej tematyki

2. student umie sporządzać prawidłowe pod względem ortograficznym i gramatycznym nieskomplikowane wypowiedzi pisemne w zakresie zrealizowanej tematyki

3. student potrafi słuchać ze zrozumieniem wykładu z zakresu specjalności prowadzonego w języku rosyjskim

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. student jest gotów do umieszczania nowych informacji we właściwym kontekście oraz do twórczego myślenia.

2. student jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za własne działania związane z doskonaleniem znajomości języka rosyjskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne – 35%

- prezentacje, wystąpienia, projekty – 35%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ spójność i płynność wypowiedzi,

c/ bogactwo językowe,

d/ poprawność językowa,

e/ prawidłowa wymowa

Egzamin końcowy obejmuje materiał I i II semestru. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

- część pisemna (test – 9 zadań gramatyczno-leksykalnych + 1 zadanie tłumaczeniowe, składające się z 10 zdań + wypracowanie na jeden z trzech tematów do wyboru)

kryteria:

znajomość struktur gramatycznych, słownictwa i ortografii

test – 60% – 68% - 3 (ocena dostateczna)

69% - 77% - 3+ (ocena dostateczna plus)

78% - 86% - 4 (ocena dobra)

87% - 95% - 4+ (ocena dobra plus)

96% - 100% - 5 (ocena bardzo dobra)

wypracowanie/ kryteria:

a/ zgodność z tematem

b/ spójność tekstu

c/ poprawność leksykalna, gramatyczna i ortograficzna

- część ustna (2 pytania )/ kryteria:

a/ skuteczność komunikacyjna (student rozumie rozmówcę, adekwatnie odpowiada na pytania i formułuje odpowiedzi, ma świadomość najważniejszych konwencji grzecznościowych)

b/ płynność wypowiedzi

c/ poprawność użycia struktur gramatycznych

d/ użycie właściwego słownictwa

e/ poprawność wymowy i intonacji

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny w części pisemnej i ustnej.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Buchowiecka-Fudała, Dorota Piekarska-Winkler
Prowadzący grup: Agata Buchowiecka-Fudała, Dorota Piekarska-Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Buchowiecka-Fudała, Dorota Piekarska-Winkler
Prowadzący grup: Agata Buchowiecka-Fudała, Dorota Piekarska-Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)